Smalvų bendruomenė šias Šventas Kalėdas ir Naujuosius metus galės pasitikti naujai suremontuotose bendruomenės namuose

2013-12-27 15:37

OLYMPUS DIGITAL CAMERASiekdami išsaugoti kaimo tradicijas, thumb propaguoti geros kaimynyst?s, story sveikos gyvensenos id?jas, story organizuoti turining? laisvalaik? ir poils?, gerinti jaunimo užimtumo problemas, aktyvesni gyventojai 2004 metais, gruodžio m?nes?,  nedideliame Zaras? rajono Turmanto seni?nijos Smalv? kaime,  ?k?r? Smalv? bendruomen?. Smalvos nutolusios nuo rajono centro 14 km, jame gyvena 189 gyventojai, kuri? didžioji dauguma yra asociacijos „Smalv? bendruomen?“  nariai.

Smalv? bendruomen? šias Šventas Kal?das ir Naujuosius metus gal?s pasitikti naujai suremontuotose bendruomen?s namuose, nes baigiamas ?gyvendinti projektas           „Smalv? kult?ros nam? pastato pritaikymas bendruomen?s poreikiams, atliekant patalp? remont?“  (Nr. LEADER-12-ZARASAI-02-001). Šis projektas ?gyvendinamas pagal Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s strategijos I prioriteto „Gyvenimo kokyb?s kaime gerinimas“ veiklos srit? „Kaim? viešosios infrastrukt?ros, bendruomenei svarbi? pastat? ir vieš?j? erdvi? b?kl?s gerinimas. Bendra projekto vert? 123 804,55 Lt. Iš strategijos l?š?  skirta 111424,09 Lt parama. Projekto partneris, Zaras? rajono savivaldyb?, iš savo biudžeto prie patalp? remonto papildomai prisid?jo 7000 lit?.

Projekto metu  ?rengtas sal?s ir kit? patalp? apšildymas, elektros instaliacija ir apšvietimas, pakeistos durys, grind? danga, išdažytos sienos ir lubos, ?rengtas sanitarinis mazgas ir sand?liukas, ?rengtas stiklinis prieškambaris ties lauko durimis, išdažyti kabinetai ir centrinio ??jimo prieangis. ?sigytos k?d?s, sal? papuošta žaliuz?mis. Bendruomen?s nari? patogumui ?rengta virtuv?, kurioje ?sigyti baldai ir šaldytuvas. Prieš remont? nejaukiuose namuose buvo sunku  vykdyti veikl?, ta?iau dabar bendruomen?s nariai  erdviuose ir naujai suremontuotose namuose gal?s džiaugtis koncertais, vietos renginiais ir kitomis švent?mis. ?ia galima bus kartu pasidžiaugti, kartu susitikti rimties metu.

Statybinink? darbas yra matomas, ta?iau ne mažiau pastang? ?gyvendinant projekt? ?d?jo bendruomen?s pirmininkas Saulius Vali?nas ir Danut? Stunžien?. Daug asmeninio laiko teko paaukoti bendruomen?s labui rengiant projekto paraišk?  ir ataskaitas, bendraujant su statybininkais ir ?rengin?jant patalpas. Šie žmon?s nusipeln? aplinkini? pagarbos ir d?kingumo, nes vis? darb? jie atliko nuoširdžiai,  prie projekto prisid?dami savanorišku darbu.

Dabar bendruomen? turi jaukius ir bendruomen?s poreikiams pritaikytus namus, kurie taps vis? traukos centru.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .