Seniūnijose vyksta seniūnaičių rinkimai

2010-03-01 21:30

Susipažinkime su jau išrinktais seni?nai?iais.

2009 m. Antaliept?s  seni?nija buvo suskirstyta ? tris seni?naitijas: Antaliept?s, viagra Padus?io – Zabi?i?n? ir Narš?n? – Purvyn?s. Kiekvienai seni?naitijai reik?jo išrinkti po seni?nait?. Kandidatus ? seni?nai?ius si?l? ir rinko gyventojai. Š? kart? seni?nai?iais buvo išrinktos trys moterys. Antaliept?s seni?naitijos seni?naite tapo Zaras? rajono mero patar?ja, cure bei visuomen?s veik?ja Olga Raugien?. Narš?n? – Purvyn?s seni?naite gyventojai išrinko ilgamet? Antaliept?s mokyklos mokytoj?, dabar jau pensinink?, Danut? Stefanij? Rubliauskien?, o Padus?io – Zabi?i?n? seni?naite, gyventojai nusprend? kad turi b?ti, ?kinink? Irina Zalubien?.

Seni?nait?s domisi ir skatina gyventojus priži?r?ti bei gražinti savo aplink?, r?pinasi gyventoj? b?domis bei j? džiaugsmais. Talkininkauja seni?nui ir kult?ros darbuotojams organizuojant ?vairias šventes, jose aktyviai dalyvauja ir paremia finansiškai.

Seni?nas labai džiaugiasi seni?nai?i? veikla ir d?koja joms už š? nelengv? ir pasiaukojam? darb?.

Dusetose yra dvi seni?naitijos: Šeškamies?io ir Kregždin?s.

Duset? Šeškamies?io seni?naitijos seni?naite išrinkta Marijona -  Danut? Varenbergien? – Atko?i?nait?.

Gimiau 1937 metais Dusetose. Balio Atko?i?no ir Marijonos Atko?i?nien?s šeimoje. Augome 5 vaikai.  1954 metais baigiau Duset? vidurin? mokykl?. Ne?stojusi ? Valstybin? Vilniaus universitet? ( d?l blogos charakteristikos ),  universiteto mandat? komisijos patarta, ?stojau ? Vilniaus Medicinos mokykl?, kuri? baigusi 1957 metais ?gijau med. fel?erio specialyb?. Du metus dirbau Vilniaus bald?  kombinato Medicinos punkto ved?ja. 1958 metais ištek?jau už inžinieriaus Algirdo – Jono Varenbergo. 1959 metais gim? s?nus Tauras, 1965 metais – s?nus Ram?nas. Abu gyvena ir dirba Vilniuje. Turiu keturis jau suaugusius an?kus.1999 metais tapau našle.

Nuo 1960 –j? met? visa mano darbin? ir visuomenin? veikla susijusi su Skai?iavimo Technikos ir Informatikos Mokslo Tiriamuoju Institutu ( STIMTI ) “ SIGMOS” gamybiniame susivienijime. ?ia dirbdama 1974 metais baigiau Valstybinio Vilniaus universiteto  prekybos ekonomikos fakultet?, institute dirbau vedan?iojo konstruktoriaus pareigose. Aktyviai dalyvavau instituto visuomeniniame gyvenime: buvau daugiatiražinio laikraš?io “IMPULSAS” redaktor?, moter? tarybos nar?, nuo 1966 – j? met? iki atvykimo ? Dusetas 1990 – siais metais, buvau Gimtojo krašto kult?ros ir istorijos pažinimo klubo “ALKAS” nar?.

Jau 20 met? gyvenu Dusetose. Myliu savo miestel? ir jo žmones, tod?l aktyviai dalyvauju jo visuomeniniame gyvenime. Esu Duset? literat? klubo “Atgaiva” nar? ( pirmininko pavaduotoja),  bendruomen?s santalkos nar?, dalyvauju laikraš?io  “DUSETOS” leidime, rašau straipsnius ? “Zaras? krašt?”, “Uten?”, “Trimit?”, “Lietuvos aid?”, mano straipsniai publikuojami internetiniame potrale  ZARASAI.NET.  Esu tikinti, praktikuojanti katalik?.

Mano kontaktiniai duomenys:

Dusetos, Vytauto 37,

Tel 56046, 865284482,

Elektroninis paštas    mvarenbergiene@gmail.com

Duset? Kregždin?s seni?naitijos seni?nai?iu išrinktas Juozas Vainius.

Juozas Vainius gim?s 1937. Rugs?jo 26d., baig?s Duset? vidurin? mokykl?, 1956-1959m. tarnavo armijoje. Gr?ž?s iš armijos dirbo Duset? sviesto gamykloje vairuotoju,

l965m. pradejo dirbti Zaras? raj. milicijos skyriuje autoinspektoriumi. V?liau dirbo keli? policijos padalinyje, 1994 m. iš?jo ? užtarnaut? pensij?. Ved?s. Turiu du vaikus.

adresas: Dusetos Liep? 1-3. Mob. tel 838556431

Juozas Špuras Padust?lio seni?naitis

Juozas Špuras gim?s 1972 met? vasar? Duset? miestelyje, darbinink? šeimoje. 1990 m. baig? Zaras? vakarin? bendrojo lavinimo, vidurin? mokykl?. Atliko alternatyvi?j?. karo tarnyb? Zaras? mišk? ur?dijos, Duset? girininkijoje. Dirbo Zaras? mišk? ur?dijos, Duset? girininkijoje; Sart? regioniniame parke. Nuolatine gyvenamoji vieta- Padust?lio kaimas. Šeimin? pad?tis : ved?s. Šeimos nariai : sutuoktine Daiva .


Pakniški? seni?nait? Regina Jakutien?


Regina Jakutien? gimusi 1968 m. Rugs?jo 26 d., Vilniuje. 1987 baig? Buivydiški? technikum? agronomo specialyb?. Su paskirimu atvyko dirbti ? Duset? valstybin? žirgyn?. Dabar dirba Duset? K. B?gos gimnazijoje. Gyvena Vosgeli? kaime. Turi tris dukras.Sad?n? seni?naitis Aurimas Kuzma

Gim?s 1978m lapkri?io 25 d. Panev?žyje. Ten augo, mok?si Panev?žio 10-toje vid.mokykloje, studijavo KTU Panev?žio filiale Verslo vadyb?.
Nuo pat mažens nuo kaimo neatitr?k?s, kiekvien? vasar? ir atostogas praleisdavo pas senelius kaime, pad?damas nudirbti darbus. Prieš 11 met? gr?žo ? seneli? sodyb? ir prad?jo kurtis bei ?kininkauti.
Ved?s.Su žmona Sandra augina 2 vaikus. S?n? Karol?-Aurim? ir dukr? Marij?.
UAB“Kalmija” vadovas ir savininkas, sertifikuotas Monier stogdengys. Duset? medžiotoj? b?relio valdybos narys. Duset? Kazimiero B?gos gimnazijos t?v? komiteto tarybos narys. ?vairi? šven?i? ir rengini? r?m?jas bei pagalbininkas.

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai:

Rašyti komentarą

. . . .