Sėkmingai vykdomas projektas “Zarasų savivaldybės VVG strategiją įgyvendinančių asmenų ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas”

2011-12-08 19:05

Prieš metus startav?s, order Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s ?gyvendinamas projektas „Zaras? savivaldyb?s VVG strategij? ?gyvendinan?i? asmen? ir potenciali? pareišk?j? geb?jim? ugdymas“ Nr. PV-KU-10-1-002613-PR001 pagal Lietuvos kaimo pl?tros 2007 -2013 m. programos priemon?s „Parama VVG veiklai, symptoms ?g?džiams ?gyti ir aktyviai pritaikyti“  veiklos  srit? „Parama vietos pl?tros strategij? ?gyvendinantiems asmenims mokyti ir konsultuoti, s?kmingai t?siasi.
Projektas skirtas vietos projekt? pareišk?jams ir strategij? ?gyvendinantiems asmenims mokyti bei konsultuoti.
2011 metus buvo organizuoti treji mokymai vietos projekt? pareišk?jams: „Viešieji pirkimai. Praktiniai patarimai“, „Raštvedybos pagrindai bendruomeni? atstovams“, „Kaimo turizmo verslo modelis ir smulkaus verslo apskaitos pagrindai“. Mokymo temas padiktuoja realus j? poreikis. Jei vietos projekt? pareišk?jai susiduria su sunkumais ?gyvendinant projektus – stengiamasi pasitelkti kompetentingus lektorius, kurie  išanalizuoja,  paaiškina ir atsako ? r?pimus klausimus.
Mokosi visi – tiek projektus ?gyvendinantys asmenys, strategij? administruojantys darbuotojai, tiek Zaras? savivaldyb?s VVG tarybos nariai.
Vasario – balandžio m?nesiais buvo mokomasi kaip atlikti paraišk? vertinim?, liepos m?nes? – kaip siekti asmeninio efektyvumo planuojant ir valdant laik?, rugs?jo m?nes? buvo analizuojami vieš?j? pirkim?  teoriniai ir praktiniai aspektai.
Bendradarbiaujant su Šven?ioni? rajono vietos veiklos grupe „Šven?ioni? partneryst?“, gruodžio 1-2 d. buvo organizuoti bendri mokymai „Verslumo skatinimas: ?takos darymas ir apsisaugojimas nuo kit? daromos ?takos“. Partneriai svetingai sutiko zarasiškius Šven?ionyse. Mokymuose pasidalinta vietos veiklos grupi? darbo organizavimo patirtimi, daug diskutuota vietos projekt? ?gyvendinimo klausimais.
Vietos pareišk?jams pradedant ?gyvendinti projektus, aktual?s tampa ir mok?jimo prašym?  pildymo klausimai, išlaid? skai?iavimas ir j? pagrindimas, tod?l gruodžio 15 ir 16 dienomis planuojami mokymai šia tema.
Projektas t?sis iki 2014 m.  Kvietimus mokytis visada rasite Zaras? savivaldyb?s VVG interneto svetain?je www.zarasuvvg.lt.
Nijol? Elena Šukštulien?,
Zaras? savivaldyb?s VVG strategijos ?gyvendinimo administrator?

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .