Sėkmingai įgyvendintas Samanių bendruomenės „Dvargantis“ projektas

2013-12-09 21:11

OLYMPUS DIGITAL CAMERASamani? kaimas ?sik?r?s Zaras? rajono šiaur?je ir nuo Zaras? miesto nutol?s 29 km, viagra 100mg ribojasi su Latvijos Respublikos siena. Šiuo metu ?ia ir aplinkiniuose kaimeliuose gyvena virš 300 gyventoj?. 2003 m. vietini? aktyvi? gyventoj? d?ka ?kurta Samani? kaimo bendruomen? „Dvargantis“. Bendruomen? per savo gyvavimo metus yra ?gyvendinusi per dešimt? projekt? iš ?vairi? ES ir valstybini? program?, viena pirm?j? inicijavo LEADER+ programos ?gyvendinim? Zaras? rajone ir ?gyvendino projektus: „LEADER+ ir jos pl?tros galimyb?s Zaras? rajone”, ,,Samaniai ankš?iau ir dabar” pagal Aukštaitijos bendruomeni? asociacijos vietos veiklos grup?s bandom?j? strategij?.

Pagrindin? bendruomen?s  nari? susib?rimo vieta – tai bendruomen?s namai, ?kurti buvusiame Samani? vaik? darželio pastate. Bendruomen?, ?gyvendindama projektus bei savo l?š? prisid?jimu, per pastar?j? dešimtmet? tvark? ir remontavo pastat?: pakeisti langai, vidaus durys, atliktas dalinis sal?s ir koridoriaus remontas. Ta?iau tam, kad patalpos b?t? išties pritaikytos bendruomen?s poreikiams, reik?jo ?rengti šildym?, sutvarkyti vidaus kanalizacij?, santechnik?, atlikti einam?j? patalp? remont?, ?sigyti baldus. Tod?l bendruomen? „Dvargantis“ 2012 m. birželio m?nes?, kartu su projekto partneriu – Zaras? rajono savivaldyb?s administracija, pagal Zaras? savivaldyb?s vietos pl?tros strategij? pateik? vietos projekto paraišk? „Samani? vaik? darželio pastato pritaikymas kaimo bendruomen?s poreikiams“ (paraiškos registracijos Nr. LEADER-12-ZARASAI-02-002).

Projektas gavo finansavim? ir šiuo metu jau ?gyvendintas. ?gyvendinant projekt? suremontuotos patalpos bendruomen?s susi?jimams, kult?riniams renginiams, repeticijoms, ?rengtos patalpos ritulin?ms paslaugoms, ?rengta virtuv?, tualetas. ?sigytas virtuv?s spinteli? komplektas, buitin? technika, valgomojo bald? komplektas, 50 vnt. lankytoj? k?dži?, langus papuoš? lang? rol?tai ir karnizas. Projekto viešinimui ?sigytas aiškinamasis stendas.

Bendra projekto vert? – 122 471,98 Lt. Iš Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s strategijos l?š?  gauta – 110 224,78 Lt, bendruomen? prie projekto ?gyvendinimo prisid?jo savanorišku darbu už 5 247,20 Lt, projekto partneris – Zaras? rajono savivaldyb?s administracija – 7000,00 Lt.

?gyvendinto projekto d?ka bendruomen? turi jaukius ir bendruomen?s poreikiams pritaikytus namus, kurie tikim?si taps traukos centru, planuojama, kad ?ia vyks ?vair?s šventiniai renginiai, repeticijos, mokymai, ?vairi? b?reli? veikla.

 

Projekto vadovas Alvydas Bui?enka.

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .