Sėkmingai įgyvendintas “Pagalbos bendruomenei namai Bitė” projektas

2014-01-27 16:31

2013-10-07_18-09-52_959Nacionalinis socialin?s integracijos institutas (NISI) ?gyvendino „Pagalbos bendruomenei namai Bit?“ projekt? (Nr. LEADER – 11 – ZARASAI – 01 – 017), here kurio metu atlikti Antaliept?s miestelyje esan?io pastato renovacijos darbai.  Projekto „Pagalbos bendruomenei namai Bit?“ ?gyvendinimui Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s strategija skyr? 119 634 litus. Nacionalinis socialin?s integracijos institutas prie projekto ?gyvendinimo prisid?jo 13 292 lit? vert?s nekilnojamuoju turtu.

 

?gyvendinant projekt? buvo pakeistas pastato stogas, prostate sud?ti langai, capsule ?rengti sanitariniai mazgai. Pirmame pastato aukšte ?diegta elektros sistema bei kitos komunikacijos, pastate ?rengta katilin? ir pirmo aukšto šildymo sistema su grindiniu šildymu. T?siant projekto veiklas pastate kuriama erdv?, skirta darbui su jaunimu, neformaliam ugdymui ir socialin?ms inovacijoms ?gyvendinti.

 

Pasak NISI projekt? vadovo Ar?no Survilos, projekto metu atlikti darbai paspartins pastato atidarym? ir prieinamum? Antaliept?s ir aplinkini? teritorij? jaunimui, nevyriausybin?ms organizacijoms. Tai bus erdv?, kuri? ?vairi? sri?i? specialistai, nevyriausybin?s organizacijos gal?s paversti savo darbo ir mokym? erdve, o bendruomen?s jaunimas laisvalaikio užimtumo centru.

 

„Negalime vykdyti veikl?, kol pastatas n?ra funkcionalus, tad po šio projekto ?gyvendinimo galime teigti, jog atlikta dauguma renovacijos darb? ir jau po keli? m?nesi? gal?sime bent minimaliai atverti jo duris ir prad?ti pradines veiklas, bei toliau vystyti Antaliept?s sl?nio vizij?, ieškoti investicij? ir ? veiklas ?traukti bendruomen? bei jaunim?“, – teigia A. Survila.

 

Projekto metu šalia pastato ?rengtas bitynas – „Bit? žmogui“, kuriame vykdomos edukacin?s veiklos. Stadione esan?iame greta pastato jau du metus iš eil?s vyko tarptautin? socialinio verslo stovykla „BizZz 12“ ir „BizZz 13“. Bendradarbiaujant su bendruomene prad?ta tvarkyti pastato aplinka – valomas tvenkinys, tvarkoma teritorija, kurioje bus kuriamas Antaliept?s parkas. Prie projekto veikl? aktyviai prisideda tiek vietinis jaunimas, tiek kiti geranoriški žmon?s, tikintys projekto vizija.

 

Nacionalinis socialin?s integracijos institutas kuria ir taiko socialines inovacijas, skatina aktyv? dalyvavim?, užsiima žmogaus teisi? edukacija.

 

 

 

 

 

 

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .