Sėkmingai įgyvendintas dar vienas Štadvilių bendruomenės projektas

2014-01-19 15:03

OLYMPUS DIGITAL CAMERAŠtadvili? bendruomen? yra juridin? status? turinti visuomenin? ne pelno organizacija, pill ?registruota 2006 m. kovo 3 d. bendriems nari? poreikiams tenkinti ir iškeltiems tikslams ?gyvendinti. Bendruomen? jungia Štadvili? ir aplinkini? kaim? – Andriej?n?, information pills Ditk?n?, treatment Gr?žt?, Gulbinkos, Juodalauki?, Kamionkos, Liepalauk?s, Maršoniški?, Moveliški?, Naujadvario, Navik?, Navik?li?, Pasiek?, Romanc?, Sniegiški?, Š?i?ri?, Šlyninkos, Štadvili?, Tiryli? ir Kavoliški? – gyventojus. Bendruomen? yra Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s steig?ja ir nar?, priklauso Zaras? rajono bendruomeni? asociacijai.

Šiandien Štadviliuose gyvena per 200 gyventoj?. ? tradicines šventes, organizuojamus renginius atvyksta didelis b?rys iš šio krašto kilusi? žmoni?, taip pat tie, kuriems šis Zaras? priemies?iu vadinamas kampelis patrauklus savo nuostabia gamta, ?ia gyvenan?iais aktyviais žmon?mis.

Pagrindin? bendruomen?s nari? susib?rimo vieta – tai bendruomen?s namai, esantys buvusiame Štadvili? vaik? darželio pastate. ?ia ?sik?r?s ir Zaras? rajono savivaldyb?s viešosios bibliotekos Štadvili? padalinys bei medicinos punktas. Rajono Zaras? rajono savivaldyb?s administracijos iniciatyva 2012 metais apšildintos viso pastato sienos, pakeistas stogas bei didžioji dalis lang?. Bendruomen?, ?gyvendindama projektus, per pastar?j? laikotarp? tvark? turim? patalp? vid?: pakeista dalis lang?, durys, ?rengtas židinys, atliktas dalinis atskir? patalp? remontas.

Ta?iau tam, kad patalpos b?t? išties pritaikytos bendruomen?s poreikiams, reik?jo didesni? investicij?, tod?l  2011 m. vasario m?nes?, kartu su projekto partneriu – Zaras? rajono savivaldyb?s administracija, pagal Zaras? savivaldyb?s vietos pl?tros strategij?, pateik? vietos projekto paraišk? „Šildymo sistemos ir sanitarini? mazg?  ?rengimas Štadvili? bendruomen?s patalpose pritaikant jas bendruomen?s poreikiams“ (paraiškos registracijos Nr. LEADER-11-ZARASAI-01-019). Projektui ?gyvendinti buvo skirtas finansavimas. Šiandien projektas ?gyvendintas, pasiekti paraiškoje numatyti tikslai: bendruomenei skirtose patalpose ?rengta šildymo sistema, sanitariniai mazgai, vandentiekis, dušas. Numatytos patalpos socialin?ms paslaugoms teikti, dienos centrui ?rengti. Projekto viešinimui ?sigytas aiškinamasis stendas. Bendra projekto vert? – 87 180,00 Lt. Iš Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s strategijos l?š?  gauta – 73 562,63 Lt, projekto partneris – Zaras? rajono savivaldyb?s administracija – prie projekto ?gyvendinimo prisid?jo 7 846,00 Lt suma ?našu nekilnojamuoju turtu.

?gyvendinto projekto d?ka ?rengta šildymo sistema  leidžia efektyviau panaudoti ir taupyti šilumos energij? bei jos s?naudas. Šiltos ir jaukios bendruomen?s patalpos, pritaikytos ?vairi? socialini? ir amžiaus grupi? asmen? interesams, laukia aktyvios jaunimo ir suaugusi?j? veiklos.  Bendruomen?s namai ateityje turi tapti laisvalaikio bei užimtumo centru, kuriuose b?t? teikiamos socialin?s bei žmoni? užimtumo paslaugos.

 

 

Projekto vadov?

Svetlana Veikšrien?

Jūs galite rašyti komentarą
  1. 2014-01-30 12:46 Dalia:

    Šilta,gera ,jauku  dabar  Štadvilių bibliotekos patalpose  įgyvendinus šį projektą.

Rašyti komentarą

. . . .