Saugaus eismo renginiai Dusetų bendruomenėje – gausūs ir įspūdingi

2013-10-21 17:35

A (187)Kaip ir visada Duset? seni?nijos ir parapijos bendruomen?s santalka „pas?ja maž? gr?d?, viagra o išaugina didel? derli?“. Taip atsitiko ir su  renginiais saugaus eismo tema. Planavome tik šiek tiek priminti, this o kai k? ir gal iš naujo supažindinti su saugiu eismu , purchase ta?iau……

Paskelbus Lietuvos automobili? keli? direkcijai prie susisiekimo ministerijos konkurs? „ Eismo saugumas bendruomen?se 2013“ bendruomen? numat? kelet? informacini? švie?iam?j? rengini?, ta?iau…..pasirinkus bendradarbiauti su K. B?gos gimnazijos mokiniais, bei Zaras? priešgaisrine gelb?jimo tarnyba, o dar partneriais V? „Utenos regiono kelius“ išsivyst? dideli renginiai.

Pirmiausia  2013 m rugs?jo 19 d. Duset? kult?ros centre Dail?s galerijoje ?vyko pradini? klasi? mokinukams video paskait?l?, kurios metu mokinukai buvo supažindinti su pagrindin?mis j? daromomis klaidomis gatv?je. Vaikams buvo priminta kaip reikia elgtis saugiai gatv?je. Paskait?l? praved? V? „Utenos regiono keli?“ atsakinga darbuotoja Sandra Dindait?, bei Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zaras? rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio bendruomen?s pareig?nai – vyr. specialistas Žydr?nas Šlamas ir specialist? Jovita Juršyt?. ? paskait? vaik? susirinko per 100. Po paskaitos visiems vaikams Sandra Dindait? ?teik? Lietuvos automobili? keli? direkcijos prie susisiekimo ministerijos parengt?, po žaisming? informacin? knygut? „Saugokime vieni kitus kelyje“.

Antras projekto „Saugus eismas bendruomen?se 2013 m“ etapas prasid?jo 2013 m. rugs?jo 21 d. P. Širvio parke Duset? seni?nijoje. Šventin? rengin? prad?jo motociklinink? paradas, kurie nuo Duset? miestelio centro, kolona atvyko ? P. Širvio park? ir apvažiavo kelis garb?s ratus. Jauniesiems motociklininkams prieš tai buvo primintas saugaus eismo elgesys gatv?je vykstant iš kaimo vietov?s ? mokykl?. Viso renginio metu tvark? ir drausm? priži?r?jo Duset? K. B?gos gimnazijos vyresnieji mokiniai. Ir „Duset? jaunimas“ klubo nariai.

Na ir ?domiausia, daugiausia ži?rov?, bei dalyvi? sulauk? renginio kulminacija“ V? „Utenos regiono keliai“ ?rengti saugos dirž? imitavimo stendai.  ?ia jau iš toli  šviet? saugaus elgesio kelyje priminimai: nepamiršti užsisegti saugos dirž?, neviršyti saugaus važiavimo grei?io, vairuoti atsakingai, nevairuoti neblaiviems, esant blogam matomumui ar tamsiu paros metu visada tur?ti atšvait?.

Švent?s sve?iai tur?jo galimyb? praktiškai ?sitikinti saugos dirž? svarba. Tai  buvo puikus šansas pajusti, kaip realiai saugos diržai veikia, kai automobilis ver?iasi ar trenkiasi ? kli?t?.
Kiekvienam abejojan?iam saugos dirž? nauda, reik?t? išbandyti š? ?rengin?, patirti, k? reiškia važiuojant trenktis ? sien?, ir koks yra saugos diržo poveikis. Ne paslaptis, kad šalyje ?vykusi? nelaimi? priežastis, kai ž?sta žmon?s, neretai b?na b?tent saugos dirž? neprisisegimas.

Renginyje Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zaras? rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio bendruomen?s pareig?nai – vyr. specialistas Žydr?nas Šlamas ir specialist? Jovita Juršyt? kartu su V? „Utenos regiono keliai“ saugaus eismo specialiste  Sandra Dindaite dalino saugaus eismo priemones: knygutes, atšvaitus, švies? atspindin?ias liemenes, krepšius, aiškino j? d?v?jimo svarb?. Priemoni? netr?ko nei vaikams, nei suaugusiems, taip pat bendruomen?s nariai dalino ?vairias švies? atspindin?ias priemones gautas dovan? iš Lietuvos automobili? keli? direkcijos prie susisiekimo ministerijos.

?sp?dingas ir nelabai jau gražias emocijas sukeliantis buvo ir Zaras? priešgaisrin?s gelb?jimo tarnybos veiksm? demonstravimas, kai avarijoje gelbstint žmones sukarpomas automobilis ir iš jo ištraukiami nukent?jusieji. Paklausus kaip jau?iasi gelb?tojas vykdydamas toki? atsaking? misij?, pareig?nas atsak?, kad reikia labai tvirtos psichologijos ir pasirengimo bei patirties.

Taip pat švent?s metu visi sve?iai ?d?miai apži?rin?jo važin?jan?ius policijos pareig?nus su riedžiais. Daugumai tokia transporto priemone keliaujantys pareig?nai pamatyti „gyvai“ buvo pirmas kartas.

Vietos bendruomen?s nariai, sve?iai dar ilgai kalb?jo apie šio „Saugaus eismo“ renginio patirtas akimirkas, ?sp?džius. Šiame  saugaus eismo renginyje apsilank? , rengin? steb?jo, apie 1000 ži?rov?.

Duset? seni?nijos ir parapijos bendruomen?s santalka nuoširdžiai d?koja už pagalb? rengiant renginius, projekto partneriui V? „Utenos regiono keliai“ ir atsakingai darbuotojai Sandrai Dindaitei, partneriams Zaras? priešgaisrinei  gelb?toj? tarnybai, bei Duset? K. B?gos gimnazijos moksleiviams, taip pat nuoširdus a?i? ir bendruomen?s pareig?nams – vyr. specialistui Žydr?nui Šlamui, bei Jovitai Juršytei.

Projekto vadovas   Vytautas ?ypas

 

 

 

 

 

 

 

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .