SAMANIŲ BENDRUOMENEI „DVARGANTIS“ – 10 METŲ

2013-12-09 21:15

IMG_0384Žaliam kampely krašto Zaras?, cheap

Kur, viagra 100mg rodos, baigiasi pasaulis

Samaniai iš užu tamsi? mišk?

Pirmieji pasitinka saul?.

(Samani? himno ištrauka,

žodžiai – A.Gasparavi?ius,

muzika – A.Trumpos )

 

Samani? kaimo bendruomen? šie­me­t mi­ni 10 me­t? su­kak­t?. T? pro­g? paskutin? rudens dien? Samaniuose bu­vo su­reng­ta di­de­l? šven­t?. Atsinaujinusiuose ir išgraž?jusiuose Samani? kaimo bendruomen?s namuose vyko iškilminga suremontuot? bendruomenei skirt? patalp? pristatymo švent?, tradicin? rudens mug? ,,Po darb?“.

T?dien bendruomen?s švent? sub?r? ne tik kaimo bendruomen?s narius – atvyko  ir nemažas sve?i? b?rys. Švent?je dalyvavo LR Seimo narys Algimantas Dumbrava su žmona Alicija, Zaras? rajono viešosios bibliotekos direktor? Danut? Karlien? bei metodinink? Stanislova Bikul?i?t?,  Šniukšt? kaimo kart?  bendruomen?s atstovai,  Rokiškio rajono Aleksandrav?l?s kaimo bibliotekos bibliotekinink? Alma Mekš?nien?, Suvieko  kult?ros bendruomen?, Suvieko kult?ros nam?  balsingasis moter? ansamblis.

Švent? prasid?jo Samani? himnu, kur? sudainavo bendruomen?s nam? šeimininkas – Algimantas Trumpa. Bendruomen?s pirminink? Dalia Ruseckien? trumpai apžvelg? nueit? bendruomen?s dešimtme?io keli?. Išties per dešimt? met? ?vykdyta per dešimt projekt?, bendruomen?s nariams organizuotos kelios kelion?s po Lietuv?. Didžiausi ir svariausi projektai buvo vykdomi bendruomen?s nam? k?rimui. Bendruomen?s krikštamot? Veronika Dainien? visiems susirinkusiems papasakojo apie bendruomen?s k?rim?si. Prisiminta bendruomen?s vardo kilm?, vykdyti projektai ir didžiulis pirmosios bendruomen?s pirminink?s Dalios Briedien?s ind?lis ? tuos darbus. Labai daug bendruomen?s labui nuveikta Linos ir Gintario Petr?n?  pastang? d?ka.

Ši šventin? diena vainikavo ir  projekto „Samani? vaik? darželio pastato pritaikymas kaimo bendruomen?s poreikiams“ (finansuojamas iš Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s strategijos ir projekto partnerio – Zaras? rajono administracijos biudžeto asignavim?)  pabaig?. Džiugu ir simboliška, jog bendruomen?s jubiliejus atšv?stas naujai suremontuotuose bendruomen?s namuose. Belangis,  be grind?  ir šilumos buv?s  vaik? darželio pastatas,  šiandien  tapo šviesiu, moderniu, šiltu ir jaukiu.  Nupirkta virtuv?s  buitin? ?ranga, virtuv?s baldai,  50 auditorini? k?dži? salei, lang? rol?tai.  Ne paslaptis, kad atsirado ir skeptik?, abejojan?i?, ar to reikia. Reikia ir labai reikia. Šios patalpos kaimui reikalingos ir džiaugsmui, ir li?desiui. Kaimas sensta ir nyksta, b?tent vienas dalykas nepaliaujamai auga – tai kap? kaubur?liai kalneliuos žaliuos. Vien tik šiemet mirtis pasiglemž? dešimties bendruomen?s nari? gyvenimus. Iš?jo visai jauni, vidutinio amžiaus ir pagyven?. Ir beveik vis? iš?jusi? šeimos nariai naudojosi bendruomen?s nam? patalpomis.

? suremontuotus bendruomen?s namus persik?l? ir Samani? kaimo biblioteka. Rajono viešosios bibliotekos direktor? Danut? Karlien? pasidžiaug?, kad dabar Samani? biblioteka kone vienintel? net respublikoje  turinti tokias patalpas. Aleksandrav?l?s bibliotekinink? Alma Mekš?nien? sveikindama visus susirinkusius padovanojo simbolin? suvenyr? – dvarel? ir palink?jo dvareli? augimo Samaniuose. G?l?s, dovanos, graž?s palink?jimai lyd?jo vis? švent?. Jaudino ne tik gražios Suvieko moter? ansamblio atliekamos dainos, bet ir vadov?s Dianos Skvar?inskait?s išsakyti nuošird?s palink?jimai.  Bendruomen? sveikin?s LR Seimo narys Algimantas Dumbrava supažindino su savo veikla Seime, pateiktais si?lymais Vyriausybei, nudžiugino, kad elektros kainos dar liks kompensuojamos kaip dabar.

Gera, kai bendruomen?s žmon?s suvokia  bendruomen?s svarb? kaimo gyvenime, dirba savanoriškai  ir nemokamai jos labui. Su pasididžiavimu galima pamin?ti Olgos  ir Antano  Trump?,   Danvinos ir Algimanto Trump?, J?rat?s ir Alvydo Bui?enk?, Janinos ir Piotro Kup?i?n? šeimas, kurios daug prisid?jo  prie bendruomen?je atliekam? darb?.  Samani? kaime yra ir daugiau  darbštuoli?, a?i? jiems! Mes pagr?stai didžiuojam?s, kad šiemet Zarasuose vykusios rudens mug?s metu buvo apdovanota kaip gražiausiai tvarkoma  Jadvygos Valskien?s sodyba. Visiems buvo pad?kota ir pasveikinta.

Pad?kas pagyvino r?m?jos  Stas?s Goštautien?s padovanotos rož?s. Neb?t? buv?s toks šaunus šventinis stalas be verslinink? Bali? dovanoto didžiulio jubiliejinio torto.

Neliko nepasteb?ta gražaus stalo ir skani? vaiši? pagrindin? nuolatin? šeiminink? Danvina Trumpien?. Šios švent?s metu su pagalbinink?mis visus vaišino karštais baland?liais. Juk virtuv? nauja, tai ir gamint malonu.

Kaimo žmogui reikia ne tik juodo darbo, reikia ir šven?i?, pramog?. Netiesa, kad kaimas tingus ir apsileid?s. Jis darbštus, jautrus, norintis žengti kartu koja kojon su visu pasauliu, sekantis gyvenimo aktualijas.

Norisi pad?koti visiems, kas prisid?jo prie darb?, bendruomen?s nam? gražinimo, tiems, kas atvyko ? švent?.

Prasid?jo Adventas. Gražiausios met? švent?s laukimas. Noriu palink?ti visiems ramaus susikaupimo, apm?stymo, gerov?s, santaikos, sveikatos. Graži? ateinan?i? šven?i?!

 

Samani? bendruomen?s ,,Dvargantis“ pirmoji nar? Veronika Dainien?

 

 

 

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .