Salake praūžė įspūdingos Užgavėnės

2013-02-18 18:32

Salake  atsisveikinta su žiema – ?sp?dingai atšv?stos Užgav?n?s. Kaip kalb?jo ? švent? atvykusieji, click toki? linksmybi? Salake dar niekas nereg?jo.

Užgav?n?s – žiemos pabaigos švent?. Tai didel? džiaugsmo, juoko, linksmumo, ?vairiais papro?iais, apeigomis, burtais apipinta diena. Tai savotiškas liaudies teatras, kuriame kiekvienas švent?s dalyvis turi puiki? galimyb? išreikšti save kuo originaliau ir ?domiau, juk Užgav?n?s ne?sivaizduojamos be kauki?, žaidim?, žyd?, ?igon?, daktar?, ragan?, velni?, giltini?, gervi? siaut?jimo…

Zaras? vietos veiklos grup?, kartu su partneriais Kupiškio VVG, ?gyvendinama projekt? ,,Zaras? ir Kupiškio VVG ir bendruomeni? rengini? organizavimo materialin?s baz?s  užtikrinimas skatinant tarpregionin? bendradarbiavim? (,,Zarakupiškis“)“ bei bendradarbiaudama su Salako kult?ros centru, Salake sureng? vien? savi?iausi? ir žaismingiausi? tradicini? šven?i? – Užgav?nes.

Senov?je žmon?s sakydavo „Jei Užgav?ni? nešv?si, tais metais nuo nelaimi? neatsiginsi: gyvuliai išdv?s, javai blogai der?s, namiškiai sirgs, visokios kitokios negandos pristos. Tad geriau nerizikuoti – reikia gerai užsigav?ti ir b?d? netur?ti“. Tad ? ši? ?sp?ding? švent?, sukvietusi? per du šimtus dalyvi? bei ži?rov?, jau nuo pat ryto prie Salako kult?ros centro rinkosi ne tik miestelio gyventojai, bet ir Vajasiškio,  Šniukšt?, Antaliept?s bendruomeni? aktyvas, zarasie?iai, miesto mokinukai su mokytojomis ir t?veliais.

Pagal visas Užgav?ni? švent?s tradicijas kauk?ti ir skarmaluoti švent?s dalyviai negail?jo šmaikš?i? pajuokavim? ir kviet? visus linksmintis drauge. Šventei prasid?jus visus sveikino Zaras? VVG pirmininkas Arvydas Veikšra, link?damas ger? met? ir kviesdamas energingai trypti, š?lti ir smagiai pasilinksminti. Na, o linksmybi? tikrai b?ta! Švent? prad?j? sve?iai iš Vilniaus ,,Nalšia“, puosel?jantys Ryt? Aukštaitijos tradicin? kult?r?, t?dien buv? žaviais ?igonais ir žydeliais visus kviet? šokti, žaisti ?vairiausius žaidimus ir dalyvauti kitose atrakcijose. Folkloro ansamblis iš Kupiškio ,,Kupkiemis“ visus linksmino savo šmaikš?ia ir žavia tarme, originaliu humoru bei skambiomis dainomis.

Visiems buvo si?loma atsigerti šniukštiški? karšto kisieliaus, paragauti tik Antaliept?je kepam? ypating? mielini? blyn?, Vajasiškio bendruomen?s gaminamo so?iojo šiupinio ir netgi  išsiburti ateit? ir sudalyvauti loterijoje be pralošimo. Švent?s dalyviai šoko ir š?lo iš širdies, svaid?si sniego gni?žt?mis, aktyviai dalyvavo žaidime „Užgav?ni? traukinys“, grei?iausi? rogu?i? varžytuv?se ir kitose linksmyb?se.

Švent? vainikavo vis? mylim? ,,Sad?n?“ pasirodymas bei Lašininio ir Kanapinio kova! J?, be abejo, laim?jo Kanapinis, paskelbdamas pasninko pradži?, pavasario pergal? prieš žiem?, naujo laiko ?sigal?jim?.

Užgav?n?s Salake buvo linksmos! Tikim?s, kad išvaryta žiema ilgam pradings ir tikrai užleis viet? taip laukiamam saul?tam pavasariui!

Šis ?vyk?s renginys leidžia daryti prielaid?, jog ?gyvendinant projekt? ,,Zaras? ir Kupiškio VVG ir bendruomeni? rengini? organizavimo materialin?s baz?s  užtikrinimas skatinant tarpregionin? bendradarbiavim? (,,Zarakupiškis“)“ pasiekti pagrindiniai ir svarbiausi tikslai skatinamos vietos iniciatyvos ir partneryst?s, bendradarbiaujant ir kei?iantis ger?ja patirtimi kaimo pl?tros srityje, remiamos ir skatinamos ilgalaik?s bendruomeni? sporto ir kult?rin?s iniciatyvos bei puosel?jamos Aukštaitijos kult?rin?s tradicijos.

Svetlana Veikšrien?

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .