Sadūnuose diskutuota ne tik aplinkosaugos klausimais

2010-05-27 07:32
Paskelbta VVG

Zaras? rajone vieš?jusi europarlamentar? Radvil? Mork?nait? lank?si Sad?n? bendruomen?je. Susirink? bendruomen?s nariai aktyviai diskutavo ne tik aplinkosaugos klausimais. Susirinkusiems aktualios buvo ir kasdienin?s problemos: maisto kokyb?, cost gyvenimo s?lyg? gerinimas, approved asmeninio ?kio pajam? maž?jimas, maisto produkt? kainos, autoparduotuvi? teikiam? paslaug? kokyb? ir aptarnavimo lygis.

Kartu susitikime – diskusijoje dalyvavo  rajono Savivaldyb?s meras Arnoldas Abramavi?ius. Meras dom?josi bendruomen?s pozicija d?l bendruomenin?s ir kult?rin?s veiklos perspektyv? Sad?nuose, bendruomen?s nam? b?kl?s gerinimo, bendruomen?s projektin?s veiklos. Susirinkusieji pritar? mero nuomonei, kad viena iš pagrindini? problem? kaime yra geriamo vandens kokyb?, kuri? reikia spr?sti artimiausiu laiku. Meras palaiko ir benduomen?s iniciatyvas d?l bendruomen?s nam? remonto, kur po vienu stogu gal?t? tilpti ne tik biblioteka, medicinos punktas, bet ir kitos bendruomen?s reikm?ms reikalingos patalpos. ?ia tur?t? užtekti vietos kult?ros ir socialiniam darbuotojui, vaik? dienos centrui, bendruomen?s jaunimui.

Meras akcentavo, jog Zaras? savivaldyb?s vietos veikos grup?s strategijoje yra numatytos l?šos bendruomen?s nam? remontui, tod?l bendruomen?s parengtas Vietos projektas d?l bendruomen?s nam? remonto turi b?ti patrauklus ir ?tikinimas, nes pagal ši? veikos krypt? planuoja teikti Vietos projektus ir kitos rajono bendruomen?s.

Arvydas Veikšra,

Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos

grup?s pirmininkas


Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .