Sadūnų bendruomenėje neeilinis įvykis

2010-03-31 17:15

2010met? kovo 20 dien? seniausiai bendruomen?s gyventojai Anelei Lašienei sukako 100 met?.T? dien? senol?s pasveikinti ? Sad?nus su g?l?mis  ir dovanomis suvažiavo nemažas b?rys sve?i?: Zaras? mero pavaduotoja S.Goštautien?, viagra SODROS Zaras? skyriaus ved?ja S.Juknevi?ien?, sale seimo nario A.Dumbravos ir Euro Parlamento nario J.Imbraso patar?ja J.Goštautait?, Duset? seni?no pavaduotojas R.Parakevi?ius, Sad?n? kaimo bendruomen?s pirminink? R.Macijauskien? su keletu bendruomen?s aktyvist? , Sad?n? seni?naitis A.Kuzma nešinas didžiuliu namuose keptu tortu, taip pat  laikraš?io „Zaras? kraštas“korespondentai V.Kukonenka ir D.Pulokait?.Visi link?jome Anelei Lašienei ,jau skai?iuojan?iai antr? šimtmet?, ne tik stiprios sveikstos bet ir nuoširdžios artim?j? meil?s ir globos.

Šimtamet? senol? džiaug?si tuo, kad gera gyventi s?naus Eugenijaus šeimoje, kad myli ir lanko an?kai, kaimynai nepamiršta. Pasiguod?, kad kojos po sunkaus insulto nebenori klausyti, kad viena akimi nebemato, ta?iau atmintis – gera.

Su malonumu senol? pasakojo apie savo t?vus Elen? ir Dominyk? Tum?nus (Stipr?s ?kininkai buv?), apie seset? ir brolius.Ypa? dauk kalb?jo apie t?vel? Dominyk?, kuris buv?s auksini? rank? meistras:dar? gražius baldu, net vargonus tais?.Ir nam?, kuriame dabar gyvena su s?naus Eugenijaus šeima, jiedu su t?veliu stat?.Ji mielai pasakojo apie dukr? Zin?, kuri su šeima gyvena Klaip?doje.Senol? negali atsižiaugti ir s?naus Eugenijaus trimis s?numis,savo vaikai?iais, kuriuos pad?jo auginti, o tie mo?iut?s nepamiršta ,aplanko, lauktuvi? atveža.Gyr?si, kad jau tris proan?kius turinti.

Daug džiaugsming? prisiminim?, bet daug kan?ios, ašar? ir skausmo gyvenimas jai nepagail?jo.

1945 metais už aktyv?  dalyvavim? šauli? organizacijoje karo metu, jos vyras Jonas  buvo saugumie?i? suimtas, kankintas, o1948 metais ištremtas ? Vorkut?, iš kur 1961metai  gr?žo

prarad?s sveikat?, nebegalintis dirbti. Nenori senol? kalb?ti apie priverktas ašaras, nei apie skausm? d?l vyro kan?i?, nei apie moteriškus pe?ius užgulusius sunkius darbus, namuose vienai likus be vyro, auginant mažus vaikus.

Taigi visi link?jome Anelei stipryb?s ir kad praeitis nekankint? košmarais, o sugr?žt? šiltais  ir šviesiais prisiminimais.

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .