SADŪNAI VĖL SULAUKĖ SVEČIŲ IŠ SUOMIJOS

2010-06-20 12:40

Birželio 11 – tosios popiet? ? Sad?n? bendruomen?s namus rinkosi kaimo gyventojai – lauk? atvykstan?i? sve?i? iš Suomijos Vassa miesto. Tai jau antras suomi? vizitas ? Sad?nus per šiuos metus. Suomiai ?ia lankosi ne turistiniais tikslais – jie atveža labdar? ne?galiems, pilule nepasiturintiems gyventojams ir aplanko pagalbos reikalingas šeimas namuose.

Tod?l ši? popiet? Sad?n? kaimo bendruomen? (pirminink? Regina Macijauskien?), illness UAB „ERSOFTA“ (direktorius Ernestas Jurevi?ius) ir bendruomen?s nariai nor?dami atsid?koti mieliems sve?iams, purchase nutar? surengti graži? kaimo žmoni? vakaron?, ? kuri? atvyko ir Duset? Kult?ros nam? moter? vokalinis ansamblis „Svaja“, vadovaujamas Janinos Kaškauskien?s, kaimo gyventojai paruoš? “suneštines“ vaišes.

? Sad?nus atvyko 7 žmoni? delegacija, vadovaujama pono Bengt Silen, kuris ? Lietuv? atvyksta jau 45–t? kart?. Ir kiekvien? kart? atveža labdar?. Ankstesniais metais suomiai iš Vassa miesto (miestas m?s? Kauno dydžio) vykdavo ? Vilni?, bet nusivyl? ne visai s?žiningais labdaros skirstytojais, tod?l nutar? bendradarbiauti su rajoniniais miestais ir miesteliais. Su Zaras? krašto žmoni? su negalia s?junga (pirminink? Olga Ludziš), labdaros teik?jai užmezg? ryšius prieš 7 – rius metus. Per t? laik? parama buvo suteikta Suvieko, Turmanto vaik? darželiams, Salako seneli? globos namams, daugeliui nepasiturin?i? šeim?. Šio vizito metu jie aplank? paramos laukian?ius Zarasuose, Salake, Baibiuose, Degu?iuose. Kaip paaiškino ponas Bengt, kelion?s organizuojamos ne poilsiui ar turizmui – ? Lietuv? atvyk? žmon?s dirba: stebi šeimas, nustato, kokios paramos reikia toms šeimoms.

Ne toks paprastas ir labdaros rinkimas Suomijoje. Paskelbiama per radij?, kad renkama labdara, nurodant net pageidaujamus daiktus. Grup? entuziast? visk? surenka, sur?šiuoja, atmeta nelabai kokybiškus daiktus (o j? b?na kartais iki 40 procent?), supakuoja ir veža ? Lietuv?. Šiai kelionei ponas Bengt surinko 180 d?ži? kokybišk? daikt?. Pervežimo problem? sprend? irgi pasinaudodamas radiju – mat reik?jo didel?s mašinos – daiktams ir labdaros rink?jams, kurie nor?jo aplankyti m?s? krašt?, pamatyti, kaip mes gyvename, sužinoti, kokia parama bus reikalinga atei?iai. Ponas Bengt džiaug?si, kad turi r?m?j?, kurie apmoka kelion?s išlaidas, nes kelias iš ties? tolimas – daugiau nei 2000 kilometr?.

Ponui Bengt Silen šiais metais sukako 70 met?, ta?iau jis nepaprastai energingas ir linksmas, mokantis bendrauti, surasti draug?. Praeityje jis 40 met? dirbo pedagogin? darb? – dirbo mokyklos direktoriumi. Jis džiaugiasi, kad gali b?ti naudingas žmon?ms, kad jo žmon?s, visur kur tik nuvyksta, yra labai šiltai sutinkami ir laukiami.

Vakaron? vyko linksmai ir draugiškai. Gražiai padainavo moter? ansamblis, buvo pasveikintas ir apvainikuotas ?žuolo lap? vainiku vienas kaimo gyventojas – Antanas (nors ir truput? anks?iau). Visiems susirinkusiems labai patiko didžiulis vainikas, kuris uždeng? beveik vis? Antan?… Vienas mažytis tr?kumas buvo – m?s? sve?iai mok?jo tik suomi? kalb?, mes, daugelis – tik lietuvi?, ta?iau padedant jaunutei vert?jai, Sad?n? bendruomen?s pirminink?s Reginos Macijauskien?s dukrai Kristinai, puikiai susišnek?jome. Sve?iai vaišinosi lietuviška duona, namin?mis dešromis, naminiais kumpiais ir ragavo labai skan? tort?, kur? iškep? viena Sad?n? kaimo kulinar?.

? susitikim? su suomiais atvyko Šniukšt? kaimo kart? bendrijos pirminink? Daiva Zakšauskien? ir jos pavaduotoja Dangut? Maciulevi?ien?. Suomi? delegacij? lyd?jo Zaras? krašto žmoni? su negalia pirminink? Olga Ludžiš.

At?jo vakaras. Mat?si, kad sve?iai labai pavarg?. Palink?j? jiems gero poilsio išsiskirst?me, išsinešdami širdyse d?kingum? ir pagarb? žmon?ms, kurie važiuoja t?kstan?ius kilometr? vedini artimo meil?s. Mieli sve?iai pažad?jo – laukite, mes v?l atvažiuosime.

Marija VARENBERGIEN?

informacija www.zarasai.net

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .