Rengiamos taisyklės antrajam vietos paraiškų kvietimui

2012-01-23 12:10
Paskelbta VVG

Sausio 17-18 dienomis vyko seminaras vietos veiklos grup? administruojantiems asmenims bei vietos veiklos grup?s tarybos nariams, order kurio tema , sales ,Zaras? savivaldyb?s VVG strategijos speciali?j? taisykli? ir j? pried? parengimas antrajam kvietimui teikti vietos projekt? paraiškas“. Seminar? ved? patirt? šioje srityje turintys lektoriai dr. Vytautas Mickus ir J?rat? ?iuknait?. Tema visiems itin aktuali norint konsultuoti kaimo bendruomenini? organizacij? atstovus ir projektus rengian?ius asmenis d?l vietos paraišk? rengimo, j? pildymo bei paraišk? vertinimo.

Seminaro metu buvo gvildenamos ši? dien? Lietuvos kaimuose vyraujan?ios aktualijos. Svarbu  ne tik kalb?ti šia tema, bet ir sudaryti s?lygas alternatyviai veiklai kaimuose pl?toti. Žinoma, buvo neužmirštos ir kaim? viešosios infrastrukt?ros, bendruomenei svarbi? pastat?, statini? remonto, rekonstrukcijos, architekt?rin? vert? turin?i? pastat?, j? priklausini? restauravimo bei remonto ir vieš?j? erdvi? b?kl?s gerinimo galimyb?s.

Vandens kokyb?s gerinimas bei vandentiekio sistem? renovacija, kult?ros ir gamtos paveldo objekt? b?kl?s ir infrastrukt?ros aplink juos gerinimas,  jaunimo, socialini? grupi?, kaimo gyventoj? aktyvumo skatinimas – svarbios temos norint ?gyvendinti tolimesnes kaimo pl?tros strategijas. Detaliai buvo pristatomos bei aptariamos paramos sumos vienam objektui, vienai paraiškai, taip pat aptariami ir pristatomi finansiniai planai.

Seminare buvo nagrin?jami smulki?, alternatyvi? versl? bei j? k?rimo kaimo vietov?se, tradicini? amat? k?rimo ir pl?tros, turizmo ir laisvalaikio paslaug? k?rimo bei pl?tros kaimo vietov?je,  žmoni? užimtumo skatinimo klausimai bei aptariamos finansin?s galimyb?s, nagrin?jami nauji Nacionalin?s mok?jimo agent?ros prie Žem?s ?kio ministerijos, Žem?s ?kio ministerijos norminiai dokumentai susij? su strategijos ?gyvendinimu.

Pasibaigus seminarui, dalyviai prie kavos puodelio dar ilgai diskutavo šiomis temomis, j? reikalingumu, ?gyvendinimo galimyb?mis bei tolesn?mis ne tik Zaras? rajono, bet ir Lietuvos kaim? pl?tros perspektyvomis.

Petras Kavolis,
A.Stulginskio universiteto magistrantas

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .