Projektas „Saugiklis“ įsibėgėja!

2011-01-27 12:44

Ar žinai, this site kad  racionalus ir atsakingas elektros energijos vartojimas prasideda nuo jos pažinimo? Ar daug iš m?s? gal?t? atsakyti, seek kas pirmasis ir kod?l išrado elektr?? Kaip švies? skleidžia jonvabalis? Kuri elektros energija yra pati žaliausia? Ar taupydami elektros energij? taupome tik pinigus? O gal saugojame gamtinius išteklius, hospital švar? or? ir savo sveikat?? O nutrenkti gali ne tik žaibas ar elektra, bet ir elektrinis ungurys. Tik suprasdami, kokia svarbi ir pavojinga yra elektra, išjungsime ne tik televizori? tuš?iame kambaryje, bet ir neliksime abejingi netvarkingai paliktiems laidams.

Siekdami ugdyti racional? ir atsaking? elektros vartojim? Salako seni?nijoje ir užkirsti keli? galimoms gr?sm?ms, Salako jaunimo iniciatyvin? grup? nusprend? dalyvauti AB LESTO (buvusi AB „Ryt? skirstomieji tinklai“) socialin?s iniciatyvos organizuojamame konkurse „Operacija 2020“. Jaunimas, bendradarbiaudamas su Salako bendruomene „Sakalas“, pareng? projekt? „Saugiklis“, kurio pagrindiniai tikslai yra ugdyti Salako bendruomen?s vaik? ir jaunimo s?moningum? ir racionalaus energijos vartojimo ?g?džius, bei skatinti vietos jaunimo aktyv? dalyvavim? ir k?rybiškum?, ? savo veiklas ?traukiant vietos bendruomen?. Gražias jaunimo ir bendruomen?s id?jas nusprendusi paremti bendrov? skyr? projektui finansavim?. Jaunimas nuo 2010 m. gruodžio pradžios ?gyvendino dal? veikl?.

K?rybin?s dirbtuv?s: „Dovana mano miesto eglutei“. Tai pirmoji veikla, kuria prasid?jo projektas „Saugiklis“. Šioje veikloje Salako pagrindin?s mokyklos moksleiviai vitražiniais dažais dekoravo panaudotas kaitrines lemputes. Iš lempu?i? pagaminta spalvinga girlianda papuoš? miestelio egl?. Vaik? k?rybiškumu ir ne?prastais žaisliukais steb?josi miestelio gyventojai ir sve?iai, už tai Kal?d? senelis apdalino mažuosius projekto dalyvius, susirinkusius ? eglut?s ?žiebimo švent? saldžiomis dovan?l?mis.

Antroji projekto veikla, ? kuri? aktyvi ?sitrauk? jaunimas, buvo piešini? konkursas „Išjunk“, skirtas prevenciniam lipdukui sukurti. Konkursui dalyviai nutap? per 50 piešini?, iš kuri? buvo atrinkti keturi darbai ir pagaminti prevenciniai lipdukai. Pagal vaik? sukurtus eskizus išleisti lipdukai buvo suklijuoti Salako seni?nijos gyventoj? namuose ant jungikli?, elektros prietais?, viešosiose ?staigose. Spalvingi lipdukai nuolat primena racionaliai ir atsakingai vartoti elektros energij?, informuoja gyventojus apie galim? pavoj?. Lipdukus gyventoj? namuose suklijavo šio projekto jaunimo iniciatyvin? grup?, kuri, belsdamasi ? salakie?i? nam? duris, agitavo gyventojus b?ti atsakingais elektros vartotojais bei pristat? LESTO socialin? iniciatyv? „Operacija 2020“.

Graži jaunimo iniciatyva sulauk? šilto salakie?i? palaikymo.

Bet m?s? projektas dar nesibaig?, projekto veiklos vyks iki vasario pabaigos. Jaunimas toliau organizuoja kitas projekte numatytas veiklas. Mergin? grup? susib?r? ? teatralizuoto šokio k?rybin? grup? „Elektoršokas“ ir ruošiasi nustebinti visus smagiu šokiu, kita grup? vykdo gyventoj? apklaus? apie energijos suvartojim? nam? ?kiuose ir ruošia pristatyti savo rezultatus prezentacijoje. Kol vieni dar galvoja, kaip prisijungti prie projekto veikl?, kiti dalyviai jau smagiai planuoja ekstremalius nusileidimus vandens parke – toks yra pagrindinis prizas 20-?iai aktyviausi? projekto dalyvi?.

Tikime, jog visose projekto veiklose sudalyvav?s jaunimas perduos savo žinias ir ?g?džius draugams, šeimos nariams, taip skatins racional? elektros vartojim? ne tik namuose, bet ir mokymosi ?staigose, jaunimo susib?rimo vietose, vietos bendruomen?je, o projektu „Saugiklis“ didinsime vaik? ir jaunimo saugum? nuo nelaiming? atsitikim?, kurie gali nutikti d?l neišmanymo ar neatsakingo elektros vartojimo.

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .