Projektas „Jaunimas prieš bendraamžių psichotropinių medžiagų vartojimą Zarasų mieste ir rajone“

2011-12-29 07:19

Zaras? socialini? paslaug? centras gavo finansavim? projekto „Jaunimas prieš bendraamži? psichotropini? medžiag? vartojim? Zaras? mieste ir rajone“ vykdymui. Projektas finansuojamas LR finans? ministerijos l?šomis Valstyb?s ?mon?s Ignalinos atomin?s elektrin?s eksploatavimo nutraukimo programos pri?emonei “Skati?nti? j?auni?mo nevyri?ausybi?ni?? organi?zaci?j?? ir j?auni?mo verslumo proj?ekt? ?gyvendi?ni?m?”.
Projekto tikslas – pilnavertiškai ?traukti socialiai atskirtus sluoksnius ? visuomen?s gyvenim?, link gilinti jaunimo kompetencijas, pharm didinant visuomen?s jautrum? psichotropini? medžiag? vartojimo problemai. Šis projektas yra skirtas 130 jaunuoli?, medical kuri? amžius  nuo 14 iki 29 met?.
Vykdant projekt? buvo atlikta anketin? apklausa, siekiant sužinoti vaik? žini? lyg? apie psichotropines medžiagas, j? poveik?, vartojimo paplitimo m?st?. Mokym? metu jaunimui buvo rodomas prevencinis filmas „Tavo pasirinkimas“, kur? adaptavo narkotik? kontrol?s departamentas. Filmas ypatingas tuo, kad jaunimas gali rinktis filmo siužeto linij?, t.y., pasirinkti ar filmo herojus išvyks ? vakar?l?, ar liks namuose; jei išvyks, ar vartos alkoholio, ar sugeb?s atsisakyti; ar vartos narkotines medžiagas, ar ne. Perži?r?j? vien? iš filmo siužet? jaunuoliai ?kalbin?davo paži?r?ti ir kitus variantus. Jaunim? domino pasirinkimo galimyb? bei galimos pasekm?s. V?liau vykdavo diskusijos.
Taip pat jaunuoliams buvo pateikiama informacija apie visuomen?je paplitusius mitus bei faktus susijusius su psichotropini? medžiag? vartojimu. Pateikta informacija apie pagalbos  teikiam? asmeniui, apsvaigusiam ar perdozavusiam psichotropini? medžiag?. Jaunuoliams išdalinti lankstinukai, kuriuose pateikiama naudinga informacija.
Seminar? metu jaunimas savo mintis ir meninius gabumus naudojo pateiktoms užduotims atlikti, t.y., kuomet reik?jo surašyti psichotropini? medžiag? vartojimo priežastis, parengti logotipus, sukurti pagalbos model? jauniems asmenims, vartojantiems psichotropines medžiagas.
Jaunuoliai suk?r? puikius plakatus, kurie skatina neprad?ti vartoti narkotini? ir psichotropini? medžiag?, o vartojan?ius – nutraukti vartojim?.
Projekt? ?gyvendino Vš? Zaras? rajono socialini? paslaug? centras, Mal?no g. 2, LT- 32129, Zarasai. Tel. 8 385 51537, el. paštas: soc.paslaugos@gmail.com

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .