Profesinė stažuotė Sofijos mieste (Bulgarija)

2014-04-21 19:09

Projektas (Bulgarija)Kovo 13-27 dienomis Ignalinos rajono vietos veiklos grup?s, help Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s, more about Ignalinos AE regiono verslo inkubatoriaus ir Ignalinos AE regiono pl?tros agent?ros atstovai

?gyvendinant projekt? „Ignalinos atomin?s elektrin?s regiono projekt? vadov? ir konsultant? profesini? žini? ir ?g?dži? tobulinimas netradicini? turizmo produkt? organizavimo bei pardavimo srityje“ dalyvavo dviej? savai?i? stažuot?je Sofijoje. Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grupei atstovavo vietos veiklos grup?s tarybos nar? Gitana Kuolien?.

 

„Ignalinos atomin?s elektrin?s regiono projekt? vadov? ir konsultant? profesini? žini? ir ?g?dži? tobulinimas netradicini? turizmo produkt? organizavimo bei pardavimo srityje“ – tai bendras Lietuvi? ir Bulgar? (Gateway) projektas pagal Švietimo main? paramos fondo administruojam? Leonardo Da Vin?i mobilumo program?.
Stažuot?s metu 8 tikslini? grupi? atstovai susitiko su vietos valdžios atstovais, lank?si netradicines turizmo paslaugas organizuojan?iose, vietos produktus pristatan?iose ?staigose bei turistini? ištekli? rinkodara užsiiman?iose viešose ir priva?iose organizacijose. Projekto dalyviai mok?si, kaip kuriami netradiciniai turizmo produktai, kaip jie pristatomi ir reklamuojami, kokiomis priemon?mis tai daroma.
Stažuot?s dalyviai taip pat tur?jo puiki? galimyb? savarankiškai, laisvu laiku, išbandyti vietos turizmo produktus, pajusti šalies ritm?, kult?r?.
Bulgarija pasižymi savo turizmo vystymui puikiai tinkan?iais gamtos ištekliais – ?vairiu reljefu, j?ros pakrante, kalnais, mineraliniu vandeniu, terminiu vandeniu ir kt. Stažuot?s dalyviams didel? ?sp?d? paliko verslo kooperavimosi, bendradarbiavimo tradicijos, galyb? smulki?, pavieni? ir šeimos versl?, ta?iau lygindami su m?s? regiono galimyb?mis, pamat? ir savo stipri?sias puses, kurioms vystyti tereikia daugiau dr?sos ir pasitik?jimo savimi.

 

Tai jau tre?ias šios programos finansuojamas Ignalinos rajono VVG kartu su partneriais ?gyvendinamas projektas. Daugiau informacijos apie program? bei jos teikiamas galimybes ieškokite tinklapyje www.smpf.lt

 

Parengta pagal Ignalinos rajono VVG informacij?

www.irvvg.lt

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .