Pristatyta Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės plėtros strategija

2010-09-18 12:23
Paskelbta VVG

2010 m. rugs?jo 13 d. „Degu?i? kar?iamos“ sekly?ioje Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup?s (ZVŽRVVG) tarybos nariams buvo pristatytos pagrindin?s ZVŽRVVG strategijos kryptys. Pristatyme dalyvavo sve?iai iš Žem?s ?kio ministerijos Žuvininkyst?s departamento, viagra 60mg Nacionalin?s mok?jimo agent?ros (NMA), IAE regiono pl?tros agent?ros, Visagino ir Zaras? savivaldybi? administracijos atstovai, Ignalinos ŽRVVG, Zaras? rajono savivaldyb?s Tarybos nariai, Zaras? rajono bendruomeni? atstovai, kiti sve?iai.

Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup?s „Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono pl?tros strategija 2007-2013 m.“ parengta pagal Lietuvos žuvininkyst?s sektoriaus 2007-2013 m. veiksm? programos ketvirtosios prioritetin?s krypties “Tvari žuvininkyst?s region? pl?tra” priemon? “Technin? parama žuvininkyst?s region? studijoms atlikti, žuvininkyst?s region? pl?tros strategijoms rengti, asmenims, rengiantiems žuvininkyst?s region? strategij?, mokyti”.

Zaras? ir Visagino ŽRVVG tarybos nar? J?rat? Bui?enkien? susirinkusiems pristat? Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s region? ir jo ypatumus, strategijos rengimo eapus, problemas susijusias su sutarties ?gyvendinimu. Strategijos rengimo konsultantas, UAB „Konsultus“ direktorius Žilvinas Gelgota, pristat? strategijos kryptis ir prioritetus, numatomus partneryst?s ryšius, l?š? pasiskirstym?. Pristatyme kalb?j? NMA ir Ž?M Žuvininkyst?s departamento atstovai pasidžiaug? zarasie?i? ir visaginie?i? iniciatyvomis. Ž?M atstovai  pažad?jo pagal galimybes padidinti finasavim? Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono pl?tros strategijai ?gyvendinti.

Rugs?jo pabaigoje strategija bus pateikta vertinti Nacionalinei mok?jim? agent?rai.

Strategijos ?gyvendinimui Zaras? ir Visagino ŽRVVG pagal Žem?s ?kio ministerijos nustatyt? skai?iavimo metodik? tur?t? gauti apie 780 t?kst. lit?. Administravimui bus skirta iki 10 %, o likusioji suma bus skirta vietos projektams ?gyvendinti. Zaras? ir Visagino ŽRVVG strategijoje numatyta veiklos kryp?iai „Mažos apimties žuvavimo paslaug? teikimo ir su žuvininkyste susietos turizmo infrastrukt?ros tvarkymas“ skirti didži?j? paramos strategijai ?gyvendinti dal?, t.y. 35 % paramos sumos, veiklos kryptims „Ekologinis turizmas“, „Nat?rali? žuvininkyst?s ištekli? gausinimas ir ?žuvinimas“, „Su žuvininkyst?s veikla susieto negatyvaus poveikio aplinkai mažinimas“ planuojama – po 15 % paramos sumos, o likusi suma, t.y. apie 100 t?kst. lit? bus skirta veiklos kryptims: „Nat?rali? žuv? migracijos tak? pagerinimas ir atnaujinimas“, „Strateginio žuv? gausinimo plano sudarymas“, „Visuomenin?s žuvisaugos sistemos tobulinimas“.

Visa išsami informacija apie Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono pl?tros strategij? teikiama tel. 8 609 97119, el. paštu vvg@zarasai.lt, arba užsukus ? Zaras? verslo informacijos centr? (S?li? a. 22, 305 kab.).

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .