Prikeltas naujam gyvenimui

2011-12-10 19:16

Buv?s „Stelmuž?s“ tarybinio ?kio buities nam? pastatas Imbrade pritaikytas kokybiškam vieš?j? paslaug? teikimui. Zaras? rajono savivaldyb?s administracija baig? ?gyvendinti daugiau kaip  939 t?kst. lit? vert?s projekt? „Imbrado daugiafunkcinio centro ?k?rimas“.

Gruodžio 5-?j?, page ? ?mbrado daugiafunkcinio centro ?kurtuvi? iškilmes susirink?s gausus b?rys  sve?i?, sildenafil tur?jo galimyb? ?vertinti 16 m?nesi? trukus? rangovo – UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ darb?.

Visas pastatas apšiltintas, visit web kapitaliai suremontuotos patalpos, ?rengta nauja šildymo sistema šaltuoju met? laiku pad?s gerokai sumažinti šildymo išlaidas. Didelis d?mesys skirtas ir bendruomen?s bei gyventoj? patogumui – pastatas pritaikytas ne?gali?j? ir pagyvenusi? žmoni? poreikiams. ?rengtas liftas, nupirkti funkcional?s, patog?s baldai bei inventorius.

Naujasis daugiafunkcinis centras suskirstytas ? penkias funkcines zonas, kuri? kiekvienoje bus teikiamos skirtingos, kaimiškosios teritorijos gyventojui reikalingos paslaugos. Viena pirmojo aukšto dalis skirta socialin?s paramos paslaugoms. ?ia ?rengtas seni?nijos socialinio darbuotojo kabinetas, 2 dušo kabinos, patatytos 2 automatin?s skalbimo mašinos, skirtos socialiai remtin? vietos gyventoj? sanitarin?ms reikm?ms patenkinti. Kitoje pirmo aukšto dalyje ?sik?r? biblioteka, ?rengta interneto prieiga, skaitykla. Tre?ioje ?sik?r? Imbrado medicinos punktas. Foje ?rengtas patogus interesant? laukiamasis.

Antrame pastato aukšte suformuotos dvi erdv?s. Vienoje dirbs Imbrado seni?nas, seni?nijos raštved? bei kaimo pl?tros specialistas, o antroji skirta vietos bendruomenei. ?ia bendruomen?s nariai gal?s naudotis ?rengtu darbo kabinetu bei kitomis patalpomis. ?rengta atskira vieta bendruomen?s nari? susitikimams, sueigoms, sve?i? pri?mimui.

Rekonstrukcijos darbai neapsiribojo tik pastato kapitaliniu remontu. Šalia pastato ?rengta automobili? stov?jimo aikštel?, sutvarkyta teritorija – ?rengtas pandusas, p?s?i?j? takeliai, suolai bei pasodinti dekoratyviniai augalai. Projekto ?gyvendinimo metu rekonstruota Imbrado kaimo centrin?s dalies apšvietimo sistema leis ne tik sutaupyti dal? apšvietimui kasmet skiriam? l?š?, bet pasitarnaus ir gyventoj? saugumui tamsiuoju paros metu.

„Patalpos yra, tod?l dabar svarbiausia užtikrinti vieš?j? paslaug? kokyb? ir tinkam? j? panaudojim? gyventoj? poreikiams“ – sak? rajono Savivaldyb?s meras Arnoldas Abramavi?ius, džiaugdamasis dar vienu ?gyvendintu ir rajono bendruomenei reikalingu projektu. Daug graži? palink?jim? bendruomenei ir seni?nui išsak? švent?s sve?iai – Lietuvos Seimo Kaimo reikal? komiteto pirmininkas Edmundas Pupinis, rajono Savivaldyb?s vadovai, rajono Savivaldyb?s Tarybos nariai, seni?nai, daugiafunkciniame centre ?sik?rusi? ?staig? vadovai. Muzika ir dainomis susirinkusiuosius sveikino Imbrado ir Avili? kaim? saviveiklininkai.

Arvydas Veikšra,
mero parat?jas ekonomikos ir investicij? klausimais

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .