Priimami projektiniai pasiūlymai Lietuvos kaimo tinklui

2012-02-13 11:18

Lietuvos kaimo tinklo nariai nuo š.m. vasario 1 d. iki š.m. vasario 29 d. Tinklo sekretoriatui gali teikti projektinius pasi?lymus pagal Tinklo veiksm? programos pirm?j? – ketvirt?j? krypt?.  Planuojant ?gyvendinti projektus, online reikia atsižvelgti ? savo atstovaujamo Tinklo komiteto patvirtintus prioritetus, kuriuos galima rasite 2012 m. sausio 26 d. žem?s ?kio ministro ?sakymu Nr. 3D- 52 patvirtintame Veiksm? plane.
Žem?s ?kio ministerija organizuoja informacinius seminarus „Projekt? ?gyvendinimas pagal Lietuvos kaimo pl?tros 2007-2013 met? programos priemon?s „Technin? pagalba“ veiklos srit? „Nacionalinis kaimo tinklas“. Seminar? metu bus aptartos Tinklo ?gyvendinimo taisykli? naujovi?, projektini? pasi?lym? pildymo, bei projekt? administravimo temos.
Vasario 22 d. 15 val. toks seminaras vyks Vš? Utenos verslo informacijos centro sal?je (Bažny?ios g. 1, Utena)
Daugiau informacijos svetain?je www.kaimotinklas.lt

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .