Priešadventinė senolių vakaronė “Šlyninkos vandens malūne”

2010-12-12 17:21

Ši? met? lapkri?io 27 d. Šlyninkos Vandens Mal?no bendruomen? sukviet? Zaras? r. senolius ? šilt? ir jauki? priešadventin? vakaron?. Art?jantis adventas – rimties, online susikaupimo ir sakralinio laukimo metas. Prieš šias tylos ir ramyb?s savaites, ambulance pagal senovin? paprot?, ed paskutinis lapkri?io šeštadienis yra skirtas bendram susib?rimui, paskutinei šventei iki pat Šv. Kal?d? stebuklo. Bendruomen?, nor?dama priminti ir atgaivinti priešadventin? vakaron?, kviet? žmones linksmai bei turiningai praleisti popiet? Šlyninkos amat? namuose.

Gausiai susirinko garbaus amžiaus senoliai ne tik iš Zaras?, bet ir iš aplinkini? gyvenvie?i? ir kaimeli?. Šeiminink? paraginti, daugelis iš j? atsineš? savo ruošt? advento patiekal?, g?rim? ir kit? skan?st? ar j? recept?. Vienas iš vakaron?s tiksl? ir buvo pasidalinti žiniomis apie tradicinius šio laiko valgius, g?rimus ir j? ruošim?. Negalima leisti, jog šios ne?kainojamos žinios nugrimzt? ? užmaršt?. Amat? namuose sve?iai draugiškai dalijosi kas k? tur?jo, aptar? ir prisimin? kaip anks?iau j? t?veliai ar seneliai ruoš? kuklius, ta?iau pasakiško skonio valgius. Prisiminimai liejosi laisvai ir su šypsena, tuo sušildydami vis? susirinkusi?j? širdis.

Pasistiprin? ir atkut?, vakaron?s dalyviai toliau ?sišnek?jo apie savo vaikyst?s ir jaunyst?s žaidimus ir šokius, kuriuos paskutin? kart? iki pat Kal?d? sušokti ir sužaisti jie ir gal?dav? prieš pat advento pradži?. Beveik m?nuo be linksmybi? – nelengvas išbandymas, tod?l reik?davo šokti ir linksmintis iš peties – kad užtekt? iki pat šven?i?. Š? kart? trypta ir šokta buvo mažiau, bet ne k? li?dniau ar tyliau, nei anuomet.

Šlyninkos amat? namuose vykusios vakaron?s šeimininkai, visus nuoširdžiai ir draugiškai sukviet?, be galo džiaug?si atgaivinta tradicija ir gausiai susirinkusiais sve?iais. Draugiškame rate pasidalinti receptai, pasakojimai, žaidimai, dainos ir šokiai liks vis? dalyvavusi? atmintyje ir širdyse. Tik tokiu b?du neleisime j? užmiršti ir jiems išnykti, t?sime priešadventin?s vakaron?s tradicij? vis? bendromis pastangomis ir bendru noru.

Dar kart? širdingai d?kojame visiems dalyvavusiems ir linkime linksm? art?jan?i? šven?i?!

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .