PRIE SENOJO ŠLYNINKOS MALŪNO GRAŽI JAUNIMO ŠVENTĖ

2010-09-29 19:41

Tik neseniai susib?r? Šlyninkos vandens mal?no bendruomen?, more about ta?iau ji gars?ja gražiais darbais ne tik rajone – apie ?sp?dingas šventes žinoma toli nuo Zaras?. Š? kart? mal?no bendruomen? pakviet? visus ? Zaras? jaunimo centro direktoriaus Romo Dobrovolskio ir Jaunimo organizacijos Darbas Zaras? skyriaus pirmininko Martyno Veselio organizuot? rengin? „Gyventi – reiškia veikti“. Gražiame jaunimo samb?ryje gal?jai išvysti ir daug žinom? rajone bei šalyje veid?. Visi draugiškai bendravo, sales dom?josi senuoju mal?nu, kuriame jau kelis šimtme?ius sukasi girnos. Pastaraisiais metais šis mal?nas jau nauja veikla šlovina savo praeit?, garsina šiandienos darbus. Šlyninkos mal?ne malami miltai, kepama lietuviška duona. ?ia žmon?s gali ne tik pails?ti prie Nikajos up?s, bet ir išmokti senov?s duonos kepimo tradicij? – patys išsikepti duonos, pajusti tikros lietuviškos duonos kvap? ir skon?.

Renginys prie Nikajos up?s prasid?jo jaunimo susitikimu su Zaras? rajono policijos komisariato pareig?nais. Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio specialistas K?stutis ?erniauskas pademonstravo policijos komisariato ginkluot?, vaikai ir jaunimas j? ne tik apži?r?jo, bet ir gal?jo palaikyti rankose.

Susidom?j? renginio dalyviai klaus?si ir Viešosios tvarkos skyriaus Keli? policijos poskyrio vyriausiosios patrul?s Agn?s Vanaginskien?s ir Viešosios tvarkos skyriaus Keli? policijos poskyrio vyresniojo patrulio Žydr?no Šereikos pasakojim?, pareig?nai supažindino jaunim? su tarnybini? šun? dresavimu, kalb?jo apie j? vaidmen? ieškant nusikalt?li?, dingusi? žmoni?. Pareig?nai vaizdžiai pademonstravo kinolog? speciali?sias priemones. Tarnybiniai šunys ieškojo narkotini? medžiag?, vykd? užduot? – surasti ir sulaikyti „nusikalt?l?“. Buvo ir dr?si? ži?rov?, kurie sutiko suvaidinti „nusikalt?l?“ ir b?gti nuo šuns, o po to su juo susigrumti. “Pažeid?jui“ pergudrauti policijos pagalbininko nepavyko. Tarnybiniai šunys demonstravo gerus sugeb?jimus, dr?s? ir uoliai vykd? savo šeiminink? paliepimus.

Tur?jo k? pademonstruoti ir Zaras? priešgaisrin?s gelb?jimo tarnybos pareig?nai. Kaip pasakojo šios tarnybos viršininko pavaduotojas Andriejus Fiodorovas, ugniagesiams – gelb?tojams dažnai tenka ne tik gesinti gaisrus, ta?iau ir vykti ? avarijos vietas, kai automobilyje b?na užspausti žmon?s. Tada skubiai tenka karpyti ir pjaustyti automobil? ir išlaisvinti žmones, kad medikai gal?t? suteikti jiems medicinin? pagalb?. Ugniagesiai – gelb?tojai praktiškai pademonstravo kaip automobilis atidaromas ir pjaustomas lyg konserv? d?žut?. Renginio dalyviai susidom?j? steb?jo ir naujausi? gaisro gesinimo technik?.

Po to visi susirinko prie Nikajos. ?ia vyko dažasvydžio turnyras, ? kur? susirinko 15 komand?. Kiekvienoje iš j? buvo po 10 dalyvi? – po 3 ?vairi? profesij? atstovus ir 7 jaunuolius. Vienoje up?s pus?je rung?si dažasvydžio dalyviai, kitame krante ?sitais? sirgaliai ir ži?rovai. Daugeliui dalyvi? šis turnyras buvo pirmoji pažintis su dažasvydžiu. Kiekvienas komandos dalyvis gavo dažasvydžio šautuv?, užtaisyt? 50 daž? pripildyt? rutuliuk?, vadinam?j? „šovini?“, kuriais tur?jo nukauti priešininkus ir užgrobti j? v?liav?. Po ?tempt? kov? paaišk?jo ir galutiniai rezultatai. Pirm?j? viet? iškovojo komanda „Meistrai“, antri buvo „ERSOFTA“, o treti – Jaunimo organizacija Darbas. Kol komandos rung?si, švent?s dalyviai buvo vaišinami skania koše, karšta kop?stiene ir kvapnia arbata.

Šioje švent?je dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys K?stutis Daukšys su žmona Eirida. Seimo narys bendravo su jaunimu, kartu su jais dalyvavo dažasvydžio turnyre. Zaras? rajono savivaldyb?s administracijos direktorius Vytautas Sekonas, Seimo narys K?stutis Daukšys, Darbo partijos Zaras? skyriaus pirmininkas Rimvydas Podolskis išsak? šiltus pad?kos žodžius šios bendruomen?s vadovams Reginai Veselienei, Stasiui Sutkauskiui už pastangas, kuri? d?ka atgimsta senojo mal?no šlov?.

Švent?s organizatorius, Jaunimo organizacijos Darbas Zaras? skyriaus pirmininkas, Martynas Veselis džiaug?si pavykusiu renginiu ir pasiektais tikslais – jaunimas susipažino su ?vairi? profesij? atstovais, j? darbu. Galb?t tai pad?s jaunuoliams ateityje pasirenkant profesij?, paskatins juos jau dabar prad?ti atsakingiau ži?r?ti ? ateit? ir rim?iau kibti ? mokslus. Žaidimas komandoje pad?jo ugdyti šiais laikais labai vertinamas savybes – sugeb?jim? veikti kartu, jausti atsakomyb? ne tik už save, bet ir už aplinkinius. Turnyras jaunimui taip pat leido savyje atrasti ir lyderio savybi?, kurios ateityje tik stipr?s ir suteiks dar didesn? pasitik?jim? savimi, kurio mums visiems kartais taip tr?ksta. Renginio vieta paskatins visus dalyvavusius labiau vertinti kult?ros paveld?, unikali? mus supan?i? gamt? ir jos teikiam? džiaugsm?.

Vis? dien? prie senojo Šlyninkos mal?no vykusi jaunimo švent? nepaliko abejing?. Visi iš ?ia parsivež? graži? ?sp?dži?, giedros nuotaikos ir nor? dar syk? atvažiuoti prie Nikajos up?s.

Petras IVANOVAS

Organizatoriai dar kart? sveikina nugal?toj? komandas ir j? narius:

Lyderiais tapo:

1. Vieta – „Meistr?“ komanda:

Virgis Bogušas, Algimantas Bakanavi?ius, Arvydas Kasickas, Agn? Jakštait?, Vygantas Bakanavi?ius, Vasilij Zujev, Valerij Jegorenko, Eugenij Zujev, Audrius Ling?, Morta Jegorkien?.

2. Vieta – „Ersoftos“ komanda:

Ernestas Jurevi?ius, Valerij Bi?iuchin Zubov, Aurelijus Gastevi?ius, Justas Leleckas, Povilas Bagdanavi?ius, Deividas Šaltis, Robertas Biveinis, Edvinas Vitk?nas, Lukas Bagdanavi?ius, Sergej Rubizov.

3. Vieta – „Jaunimo Organizacija Darbas“:

Martynas Veselis, Evaldas Dumbravas, Monika Svilait?, Paulius Malakauskas, Martynas Vaškevi?ius, Darius Grigalavi?ius, Antanas Blinka, Mindaugas Sinkevi?ius, Justina Bardinskait?, Jonas Veselis.

Taip pat organizatoriai d?koja visoms kitoms dalyvavusioms komandoms: Mokytoj?, Student?, Bendruomeni?, Verslinink?, Sportinink?, Darbo partijos, Medžiotoj?, Policinink?, Priešgaisrin?s gelb?jimo tarnybos, JOD valdybos, breikeri? ir Zaras? jaunimo centro


Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .