Pradėta rengti žuvininkystės regiono strategija

2010-03-17 10:50

Nacionalin? mok?jimo agent?ra prie Žem?s ?kio ministerijos ir Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup? (ZVŽRVVG) pasiraš? sutart?, discount pagal kuri? ZVŽRVVG ?sipareigoja ?gyvendinti projekt? „Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono pl?tros strategija 2007 – 2013 m.“ Tai Lietuvos žuvininkyst?s sektoriaus 2007 – 2013 m. veiksm? programos ketvirtosios prioritetin?s krypties „Tvari žuvininkyst?s region? pl?tra“ priemon? „Technin? parama žuvininkyst?s region? studijoms atlikti, viagra 100mg žuvininkyst?s region? pl?tros strategijoms rengti, medications asmenims, rengiantiems žuvininkyst?s regrion? pl?tros strategij?, mokyti“. Pagal ši? sutart? ZVŽRVVG skirta 67,2 t?kst. lit? paramos tinkamoms projekto išlaidoms. Strategij? planuojama  parengti iki 2010 m. birželio 21 dienos.

Šio projekto tikslas – skatinti žuvininkyst?s pl?tr? vietos iniciatyvos ir partneryst?s pagrindu, telkti regiono gyvendojus ir ugdyti j? geb?jimus veikti kartu, pasinaudojant LEADER metodika, parengti Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono pl?tros strategij? 2010 – 2013 m.

Š.m. vasario 11 dien? ?vyko ZVŽRVVG visuotinis susirinkimas, kurio metu ZVŽRVVG pirmininkas Arvydas Veikšra supažindino narius su strategijos rengimo etapais, pristat? strategij? rengsian?ios UAB „Konsultus“ specialistus, supažindino su priemon?s remiamomis veiklomis, pagal kurias bus remiamos žuvininkyst?s bendruomeni? ir verslo ?moni? projektai, investicijos ? žuvininkyst?s sektoriaus konkurencingumo didinim?; ekonomin?s veiklos pertvarkym?, keitim?, ypa?, skatinant ekologin? turizm?; žuvininkyst?s produkt? vert?s didinim?; mažos apimties žuvininkystei ir turizmui skirtos infrastrukt?ros bei paslaug? r?mim?; žuvininkyst?s region? aplinkos saugojim?, pakrant?s kaimeli? bei gyvenvie?i?, kuriose vykdoma žuvininkyst?s veikla, atnaujinim? ir pl?tr? bei gamtos ir architekt?ros paveldo saugojim? ir stiprinim?; gamybos potencialo žuvininkyst?s sektoriuje, kai jam padaroma žala d?l stichini? arba pramonini? nelaimi?, atk?rim?; žuvininkyst?s region? vietos veiklos grupi? regioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo skatinim?; geb?jim? ?gijim? žuvininkyst?s region? pl?tros strategijos ?gyvendinimui palengvinti; žuvininkyst?s sektoriaus darbuotoj? mokym? organizavim?.

Vasario m?nes? buvo organizuoti mokymai tikslin?s grup?s nariams „Projekt? valdymas“  ir „Buhalterin?s apskaita ir projekt? finans? valdymas“. Mokymuose dalyvavo 65 dalyviai. ?gytos žinios leis bendruomeni? atstovams parengti projektus ir s?kmingai juos administruoti.

Šiuo metu Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup?je yra 15 nari?. Kvie?iame bendruomenes ir verslo subjektus, kuri? pl?tros planai susij? su remiamomis veiklomis stoti ? ZVŽRVVG.

? Jus dominan?ius klausimus atsakys Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono VVG pirmininkas Arvydas Veikšra. ( Tel. 8 687 58562).

Straipsn? pareng? Zaras? verslo  informacijos centro direktor? Nijol? Šukštulien?


Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai: ,

Rašyti komentarą

. . . .