Patvirtinta Zarasų ir Visagino regiono vietos veiklos grupės strategija

2016-06-13 21:32

LeaderŠi? met? birželio 1 dien? ?vyko projekt?, viagra finansuojam? pagal Lietuvos kaimo pl?tros 2014 – 2020 m. programos priemon? „LEADER“, ask  atrankos komiteto pos?dis, kuriame buvo pritarta Zaras? ir Visagino regiono vietos veiklos grup?s dvisektorei strategijai, j? ?vertinant maksimaliu 100 bal? skai?iumi.  Birželio m?nes? planuojama pasirašyti VVG Strategijos ?gyvendinimo sutart?, pagal kuri? vietos veiklos grup?s pareišk?jams 2017 – 2023 metams vietos projekt? ?gyvendinimui bus skirta 1644,7 t?kst. eur? parama.

Planuojamuoju laikotarpiu Strategijoje numatyta sukurti ne mažiau 27 nauj? darbo viet?.  Darbo vietos bus kuriamos ?gyvendinus ši? priemoni? projektus: „Žem?s ?kio produkcijos perdirbimas, paslaug? ir vietos produkt? k?rimas“, „Parama jauniems žmon?ms ne žem?s ?kio verslui kaimo vietov?se prad?ti“, „Socialinio verslo k?rimas ir pl?tra“, „Bendradarbiavimo r?mimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandin?s produkt? gamyb? ir rinkodar?“, „Žuvininkyst?s regiono verslo sektoriaus stiprinimas“,  „Žuvininkyst?s regiono NVO ekonominio gyvybingumo skatinimas“.  Šioms priemon?ms yra skirta 75 procentai vietos projekt? ?gyvendinimui numatyt? l?š?.

Likusieji 25 procentai bus skirti ši? priemoni? ?gyvenimui: „Bendradarbiavimas ir geb?jim? ugdymas, kult?rin?s ir jaunimo veiklos skatinimas“, „Žuvininkyst?s bendruomen?s kompetencij? ugdymas, bendradarbiavimo su šalies žuvininkyst?s bendruomen?mis skatinimas“, „S?lyg? rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“, „Pagrindin?s paslaugos ir kaim? atnaujinimas kaimo vietov?se“.

Šiuo metu yra rengiamas Žem?s ?kio ministro ?sakymas skirti l?šas strategijos ?gyvendinimui, kuriam ?sigal?jus bus pasirašyta Strategijos finansavimo sutartis. Vietos veiklos grup?s administracija, suderinusi vietos paraišk? teikimo s?lygas, skelbs kvietim? paraišk? surinkimui. Tikimasi, jog pirmosios paraiškos iš vietos projekt? pareišk?j? bus priimamos rugs?jo – lapkri?io m?nesiais.

Pla?iau Strategijos priemon?s bus pristatytos tam skirtuose viešinimo renginiuose liepos – rugs?jo m?nesiais, apie kuriuos bus skelbiama iš anksto.

Zaras? ir Visagino regiono VVG informacija

 

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .