Patvirtinta vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programa

2012-02-13 11:19

Socialin?s apsaugos ir darbo ministerija pradeda vykdyti Vietos bendruomeni? savivaldos 2012 met? program?, more about kuria siekiama skatinti bendruomenes visoje Lietuvoje aktyviai dalyvauti priimant sprendimus d?l l?š? panaudojimo, dosage tenkinant vietos bendruomeni? viešuosius poreikius socialin?je, approved kult?rin?je, šviet?jiškoje, aplinkosaugos ir kitose srityse.

Programa finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstyb?s biudžeto l?š?. L?šos savivaldyb?ms skirtos Socialin?s apsaugos ir darbo ministro ?sakymu pagal Valstybin?s mokes?i? inspekcijos pateiktus duomenis apie dirban?i?j? ir mokan?i? gyventoj? pajam? mokest? asmen? skai?i? savivaldyb?se.

Šios programos ?gyvendinimui Zaras? rajono savivaldybei planuojama skirti 35,3 t?kst. lit?, ta?iau Savivaldyb?s taryba ne v?liau kaip iki balandžio 1 d. turi patvirtinti l?š? vietos bendruomeni? sprendimams ?gyvendinti skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašus. Šiuose aprašuose turi b?ti nustatyta savivaldyb?s gyvenamosios vietov?s ar jos dalys, kuri? bendruomen?se sudaryt? Vietos bendruomeni? taryb? sprendimams ?gyvendinti bus skiriamos l?šos, l?š? skirstymo kriterijai, savivaldyb?s administracijos ir seni?nij? funkcijos.

Socialin?s apsaugos ir darbo ministerija ?vertina Savivaldyb?s tarybos patvirtint? tvarkos apraš? ir Socialin?s apsaugos ir darbo ministras su Savivaldyb?s meru pasirašo sutart? d?l Vietos bendruomeni? taryb? sprendimais numatyt? veikl? finansavimo bei atsiskaitymo už gautas l?šas.

Vietos bendruomen?s taryb? sudaro seni?nai?iai ir teritorijoje veikian?i? bendruomenini? organizacij? bei religini? bendruomeni? ir bendrij? atstovai, iki 1/3 Vietos bendruomeni? tarybos nari? gali sudaryti pavieniai vietos bendruomen?s nariai, vietos bendruomeni? gyventoj? poreikius tenkinan?i? nevyriausybini? organizacij?, valstyb?s ir savivaldyb?s institucij? ir ?staig? atstovai. Miest? seni?nijose gali b?ti sudaromos kelios Vietos bendruomeni? tarybos.

Vietos bendruomeni? taryba, pasitarusi su bendruomene, priima sprendimus d?l finansuotin? veikl? ir teikia juos seni?nui.

Tinamomis finansuoti laikomos Vietos bendruomeni? tarybos sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinan?ios vietos bendruomeni? viešuosius poreikius, t.y. socialiniai projektai, skirti labiausiai pažeidžiamiems bendruomen?s nariams ir grup?ms, vaik? ir jaunimo užimtumas, kult?rin? ir šviet?jiška veikla, vieš?j? erdvi? ir aplinkos kokyb?s gerinimas, sporto ir sveikatinimo veikla, bendruomenin?s veiklos organizavimas ir kitos, vietos bendruomen?s gyvenimo kokyb? gerinan?ios, veiklos.

S?kmingai ?gyvendinus ši? program?, ji gali b?ti t?siama 2013–2015 metais ir finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstyb?s biudžeto l?š? dalies, kuri? sudarys gyventoj?, nepervedusi? iki 2 procent? sumok?to pajam? mokes?io ?statymo nustatyta tvarka, l?šos.

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .