Paskirtas dalinis finansavimas Zarasų rajono kaimo bendruomenių 2013 m. kultūros projektams

2013-07-18 18:52

Finansavimas kulturos projektamsZaras? rajono savivaldyb?s administracijos direktoriaus ?sakymu Zaras? rajono savivaldyb?s teritorijoje veikian?ioms kaimo bendruomen?ms paskirtas dalinis finansavimas 2013 m. kult?rinei veiklai. Projektini? paraišk? teik?jams svarbu buvo atliepti dviem prioritetams: 1) skleisti profesional?j? men? festivalyje , pilule ,Vasara kaime” (kaimo švent?s, ed samb?riai ir kraštie?i? su?jimai); 2) organizuoti k?rybines veiklas vietos vaikams ir jaunimui vasaros atostog? metu.

Dalinis finansavimas iš 2013 m. Kult?ros pl?tros programos priemoni? (kaimo NVO kult?rin?s iniciatyvos; vaik? ir jaunimo kult?rinis švietimas) skirtas šiems kaimo bendruomeni? kult?ros projektams:

 

1.1. Antazav?s bendruomen?s centro projektui (profesionalaus meno kolektyvo paslaugoms ?sigyti festivalyje ,,Vasara kaime 2013“ š.m. liepos 26 – 27 d.) -1,5 t?kst. Lt,

1.2. Duset? seni?nijos ir parapijos bendruomen?s santalkos projektui (profesionalaus meno kolektyvo paslaugoms ?sigyti festivalyje ,,Vasara kaime“ š.m. liepos 6 – 7 d.) – 2,5 t?kst. Lt,

1.3. Imbrado bendruomen?s centro projektui (veikla bendruomen?s vaikams ir jaunimui š.m. vasaros atostog? metu) – 1,0 t?kst. Lt,

1.4. Purvyn?s ir Narš?n? kaim? bendruomen?s ,,Versm?“ projektui (užimtumo savaitei bendruomen?s jaunimui š.m. liepos 29 d.- rugpj??io 3 d.) – 1,5 t?kst. Lt,

1.5. Salako bendruomen?s ,,Sakalas” projektui (profesionalaus meno kolektyvo paslaugoms ?sigyti festivalyje ,,Vasara kaime“ š.m. birželio 29 d.) – 1,5 t?kst. Lt,

1.6. Suvieko kult?ros bendruomen?s projektui (profesionalaus meno kolektyvo paslaugoms ?sigyti festivalyje ,,Vasara kaime“ š.m. liepos 27 d.) – 1,5 t?kst. Lt,

1.7. Turmanto rus? bendruomen?s projektui (profesionalaus meno kolektyvo paslaugoms ?sigyti festivalyje ,,Vasara kaime“ š.m. rugs?jo 7 d.) – 1,5 t?kst. Lt,

1.8. Zaras? rajono socialini? paslaug? centro projektui (projektui ,,Piešimas – menas ir poilsis“ š.m. liepos 8 d. – rugpj??io 30 d. vaikams, turintiems minimali? prieži?r?, kaimiškose vietov?se, išskyrus seni?nij? centrus) – 1,0 t?kst. Lt,

 

Zaras? rajono savivaldyb?s administracijos Švietimo ir kult?ros skyriui pavesta sudaryti su veikl? organizatoriais Biudžeto l?š? naudojimo sutartis iki 2013 m. liepos 12 d.

Kaimo gyventojams labai svarbu pl?toti kult?rini? paslaug? prieinamum?, ugdyti vietos bendruomeni? iniciatyvum? bei kryptingai finansuoti veiklas, remiantis strategin?mis nuostatomis. Jau kelet? met? Zaras? rajono savivaldyb?je skelbiamas konkursas vietos bendruomeni? kult?rin?ms iniciatyvoms. Min?tame konkurse dalyvauja vis daugiau kaimo bendruomeni?, o kult?rin?s iniciatyvos tampa ?vairesn?s.

 

Zaras? rajono savivaldyb?s Švietimo ir kult?ros skyrius

www.zarasai.lt

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .