Pasirašyta vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos naudojimo sutartis

2012-05-07 18:01
Paskelbta VVG

Socialin?s apsaugos ir darbo ministerija, cost Socialini? paslaug? prieži?ros departamentas prie Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos ir Zaras? rajono savivaldyb? vietos bendruomeni? savivaldos 2012 met? programos vykdymui pasiraš? trišal? Valstyb?s biudžeto l?š? naudojimo vietos bendruomeni? taryb? sprendimams ?gyvendinti sutart?. Ukmerg?s rajone esan?iame Tauj?n? dvare iškilmingai pasirašytos sutartys su Ukmerg?s rajono, page Anykš?i? rajono, Rokiškio rajono, Kupiškio rajono, Šven?ioni? rajono, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Elektr?n?, Širvint? rajono, Panev?žio miesto, Panev?žio rajono, Pasvalio rajono, Ignalinos rajono, Visagino, Zaras? rajono savivaldybi? vadovais. Sutar?i? pasirašymo metu ministras D. Jankauskas ?teik? po obelait?, kuri? kiekvienas meras pasodins kaip bendruomen?s vienyb?s, pl?tros ir ištekli? gausinimo simbol?. Šios sutartys – tai svarbus žingsnis Vietos bendruomeni? savivaldos programos, kuria siekiama skatinti bendruomenes visoje Lietuvoje aktyviai dalyvauti priimant sprendimus d?l l?š? panaudojimo, tenkinant vietos bendruomeni? viešuosius poreikius, ?gyvendinimui. Programos d?ka visoms Lietuvos savivaldyb?ms vieš?j? poreiki? tenkinimui iš valstyb?s biudžeto skiriama 8 mln. lit?. Programos ?gyvendinimui Zaras? rajono savivaldybei skirta 35,3 t?kst. lit?, kurie bus naudojami pagal Savivaldyb?s tarybos patvirtint? l?š? vietos bendruomeni? sprendimams ?gyvendinti skyrimo ir naudojimo tvarkos apraš?. Vietos bendruomeni? taryb? sprendim? ?gyvendinimui l?šos seni?nijoms paskirstytos pagal seni?nijoje deklaruot? gyventoj? skai?i? einam?j? met? pradžioje. Antaliept?s seni?nijai tenka 1294 litai, Antazav?s seni?nijai – 1940 lit?, Degu?i? seni?nijai – 1777 litai, Duset? seni?nijai – 4971 litas, Imbrado seni?nijai – 1845 litai, Salako seni?nijai 1876 litai, Suvieko seni?nijai 1367 litai, Turmanto seni?nijai – 2684 litai, Zaras? seni?nijai – 4257 litai, Zaras? miesto seni?nijai – 13288 litai. Tinamomis finansuoti laikomos Vietos bendruomeni? tarybos sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinan?ios vietos bendruomeni? viešuosius poreikius, t.y. socialiniai projektai, skirti labiausiai pažeidžiamiems bendruomen?s nariams ir grup?ms, vaik? ir jaunimo užimtumas, kult?riniai ir šviet?jiški renginiai, bendruomen?s veiklos viešinimas, vieš?j? erdvi? ir aplinkos kokyb?s gerinimas, sporto ir sveikatinimo skatinimas, kitos, vietos bendruomen?s gyvenimo kokyb? gerinan?ios, iniciatyvos. Vietos bendruomeni? taryb? sprendimams ?gyvendinti II-me ši? met? ketvirtyje sutartyje numatyta 11,6 t?kst.lt, III-me ketvirtyje – 12,1 t?kst.lt, IV-me ketvirtyje – 11,6 t?kst.lt. Vietos bendruomeni? taryba, pasitarusi su bendruomene, priima sprendimus d?l finansuotin? veikl? ir teikia juos seni?nui. S?kmingai ?gyvendinus ši? program?, ji gali b?ti t?siama 2013–2015 metais ir finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstyb?s biudžeto l?š? dalies, kuri? sudarys gyventoj?, nepervedusi? iki 2 procent? sumok?to pajam? mokes?io ?statymo nustatyta tvarka, l?šos. Parengta pagal Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos Ryši? su visuomene skyriaus informacij? Živil?s Mockut?s (Ukmerg?s rajono savivaldyb?) nuotrauka

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .