Parapijoje sutinkame Lietuvos jaunimo dienų kryžių

2010-03-03 15:06

Paskutin? žiemos sekmadien?, sickness vasario 28 d. Šventos Mišios prasid?jo kiek ne?prastai. Parapijie?iai b?riavosi bažny?ios kiemelyje, laukdami iš Antazav?s keliaujan?io ?sp?dingo dydžio kryžiaus, skelbian?io apie art?jan?ias Lietuvos jaunimo dienas. Dalyvaudami Šventose Mišiose ir matydami Lietuv? apkeliavus? kryži?, jaut?me bendrum? ne tik su savo parapijie?iais, bet ir visa šalimi. Rankomis liesdami kryži?, gal?jome širdimis prisiliesti prie J?zaus aukos. Kryžius – tai mylin?io, nesavanaudiško ir pašven?iamo pasitik?jimo ženklas. Kryžius yra visiška priešprieša egoistiniams ?pro?iams ir gyvenimo b?dui, labai dažnai regimiems šiandieniniame pasaulyje.

Jaunimo dienos buvo inicijuotos popiežiaus Jono Pauliaus II. 1984 metais popiežius pakviet? jaunus žmones iš viso pasaulio šv?sti Verb? sekmadien? Romoje, Šv. Petro aikšt?je. Susitikimas sulauk? didelio pasisekimo – susirinko daugiau kaip 300 000 jaun? žmoni?. Popiežius nusprend? rengti tokius susitikimus ir ateityje. Jau 1985 metais Pasaulio jaunimo dienos buvo paskelbtas reguliariu renginiu. Jos minimos kiekvien? met? Verb? sekmadien?, o kas tre?ius metus sukvie?ia vis? pasaulio jaunim? ? tarptautin? susitikim?.

Lietuvos jaunimo dienos buvo prad?tos rengti kaip pasiruošimas Pasaulio jaunimo dienoms. Pirmosios LJD vyko 1997 met? vasar?. Tai buvo piligriminis žygis ? Trakus.

2004 m. Lietuvos jaunimo dienos „Negaliu tyl?ti“ vyko Šiauliuose, 2007 m.  „Dr?sos! Tai aš“ –  Klaip?doje, kuriose dalyvavome ir mes, Duset? parapijos jaunimas. Renginiai paliko didžiul? ?sp?d?, nuostab? k?l? tokia gausyb? jaun? žmoni?, kuriuos jungia bendras tikslas – tik?ti ir skleisti tik?jim?, raginti nebijoti liudyti Krist?. Supratome, kad garbinti Diev? galime ir trypdami balose,  šokdami lietuje pagal populiaraus stiliaus religin? muzik?, galime dalyvauti Šv. Mišiose po atviru dangumi- ne?prasta erdv? suteikia laisv? tik?ti savaip.

Kryži? ? Zarasus išlyd?jome kovo 3 dien?, susirink? ? Šventas Mišias. Sušalusius, dreban?ius, mus šild? mintis apie art?jan?ias Lietuvos jaunimo dienas „Kelkis ir eik“, kurios šiais metais ?vyks Panev?žyje paskutin? birželio savaitgal?.

Džiugu, kad jaunimas dalyvauja krikš?ioniškuose renginiuose ir stengiasi atrasti gilesn? santyk? su J?zumi.

Martyna Š?žait?, 3gA klas?

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai: ,

Rašyti komentarą

. . . .