Parama rajono kaimo bendruomenėms

2016-06-15 16:57

strategijaBaig?si projekt?, treatment kuriems skiriama valstyb?s parama pagal 2016 met? žem?s ?kio, prostate maisto ?kio ir kaimo pl?tros skatinimo programos priemon? „Parama kaimo bendruomen?ms“, patient vertinimas.

Šiais metais kaimo bendruomen?s gal?jo pretenduoti gauti nacionalin? param? pagal keturias veiklos sritis: ,,Kaimo bendruomen?s materialin?s baz?s stiprinimas“, ,,Kaimo vietov?s vieš?j? erdvi? sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventoj? poreikiams“, ,,Tradicini? rengini? organizavimas“ ir ,,Kaimo vaik? bei jaunimo bendruomeniškumui ir pilietiškumui ugdyti skirt? rengini? organizavimas“.

Galime pasidžiaugti ne tik rajono bendruomeni? aktyvumu teikiant paraiškas, bet ir paraišk? vertinimo rezultatais.

Pagal veiklos srit? ,,Tradicini? rengini? organizavimas“ finansin? parama skirta Salako bendruomenei „Sakalas“ ?gyvendinti projektui „Salako miestelio 520 met? jubiliejaus švent?“, Degu?i? kaimo bendruomen?s ,,Samanis“ projektui „Susitikime kaime“ ir Vosg?li? kaimo kart? bendruomen?s projektui „Tradicinis ketvirtasis kaimo susitikimas“.

Pagal veiklos sritis ,,Kaimo bendruomen?s materialin?s baz?s stiprinimas“ ir ,,Kaimo vietov?s vieš?j? erdvi? sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventoj? poreikiams“ parama skirta Suvieko kaimo bendruomen?s projektui „Edukacinio kambario ?rengimas bendruomen?s gyventojams“, Smalv? bendruomen?s projektui „Muzikali Smalv? bendruomen?“ ir Samani? bendruomen?s „Dvargantis“ projektui „Samani? kaimo viešosios erdv?s suk?rimas ir pritaikymas bendruomen?s poreikiams“.

Bendra valstyb?s paramos suma  - daugiau kaip 13 t?kst. eur?.

Gaila, kad pritr?kus programoje l?š?, ? rezervini? projekt? s?raš? ?trauktas Antaliept?s kaimo bendruomen?s projektas „Sant?rus triukšmas“, Šniukšt? kaimo kart? bendrijos projektas „Viešoji erdv? – aktyviam poilsiui“ ir Sad?n? kaimo bendruomen?s projektas „Sad?nai graž?ja“.

S?km?s bendruomen?ms ?gyvendinant savo sumanymus!

 

Zaras? – Visagino regiono VVG informacija

 

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .