Padėkime nelaimės ištiktai mergaitei Mamertai

2010-06-14 13:38

Sveikata – brangiausias žmogaus turtas, approved ta?iau ne visiems pavyksta j? išsaugoti.

Prieš kelet? m?nesi? bebaigian?i? dvylikt? klas? Dusetišk? Mamert?  ištiko baisi nelaim?. Mergait? patyr? sunki? stuburo traum?, sickness po kurios šiuo metu ji negali vaikš?ioti.

Juk tai jaunas žmogus, kurio staiga sudužo visos puosel?tos svajon?s, planai apie ateit?, egzamin? laikymas, universiteto pasirinkimas.

Kad jauna panel? v?l stov?t? ant koj? reikia ne tik psichologin?s, moralin?s, bet ir materialin?s pagalbos. Medikamentai, proced?ros taip reikalingos Mamertai kainuoja brangiai. Mergaitei, kiek gali padeda jos d?d? kunigas, bet viskam pinig?li? neužtenka.

Kvie?iu visus geros valios žmones, kurie neabejingi kito nelaimei, kurie gali nors šiek tiek prisid?ti prie Mamertos pasveikimo ir bent šiek tiek finansiškai paremti jos gydim?. Pinig?lius kvie?iu pervesti tiesiai ? Labdaros ir paramos  fondo „Išgirsk mane“ s?skait? (Labdaros ir paramos fondas „Išgirsk mane“, a/s LT077300010090930446, ?mon?s kodas 300128558, adresas – Mal?no g. 7, Zarasai).

Pinigus taip pat galima perduoti Duset? seni?nui Sauliui Kebliui, kur? rasite Duset? seni?nijos pastate.

Tik b?dami vieningi, neabejingi kito nelaimei, gal?dami prisid?ti kad ir nedidele pinig? suma, mes jausim?s ne tik padar? ger? darb?, bet ir saugesni, jog ištikus b?dai ir mes neliksim vieni, atsiras žmoni? kurie išties pagalbos rank? ir nepaliks b?doje.

Iš anksto d?koju visiems, kurie pad?site merginai. Ji turi vilt? v?l išmokti vaikš?ioti, o mes pad?kime ši? vilt? ?gyvendinti

Pagarbiai,

Labdaros ir paramos fondo „Išgirsk mane“ Prezidentas

Algimantas Dumbrava

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .