Nustatytos Zarasų ir Visagino ŽRVVG strategijos kryptys

2010-06-02 20:43
Paskelbta VVG

?sib?g?jo Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup?s (ŽRVVG) strategijos rengimo procesas. Atlikti visi viešieji pirkimai, cure strategijos reng?jai jau aplank? žuvininkyst?s bendruomenes Zaras? rajone ir Visagino savivaldyb?je. Susitikimuose dalyvavo galimi vietos projekt? pareišk?jai: bendruomeni? atstovai, verslininkai, ?kininkai bei fiziniai asmenys vienaip ar kitaip susij? su žuvininkyste. Ši? susitikim? metu potencialiems vietos projekt? pareišk?jams buvo pristatyti Lietuvos žuvininkyst?s sektoriaus 2007 – 2013 met? veiksm? programos ketvirtosios prioritetin?s krypties „Tvari žuvininkyst?s region? pl?tra“ priemon?s „Žuvininkyst?s region? pl?tros strategij? ?gyvendinimas“ tikslai, paramos skyrimo nuostatos, galimos ŽRVVG strategijos veiklos kryptys, išklausyti žuvininkyst?s bendruomeni? pageidavimai, pateiktos pastabos d?l ŽRVVG rengiamos strategijos atitinkam? veikl?.

Geguž?s 13 d. vykusiame išpl?stiniame Zaras? ir Visagino ŽRVVG tarybos pos?dyje buvo aptarti ir nustatyti Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono pl?tros strategijos 2007 – 2013 m. prioritetai, pagrindin?s veiklos kryptys, numatytos l?šos vietos projekt? ?gyvendinimui.

ŽRVVG tarybos nariai aktyviai diskutavo apie pagrindines veiklos kryptis, si?l? papildyti strategijoje planuojam? vykdyti veikl? s?raš?, nustat? veiklos prioritetus. Taryba pritar? sudarytam veikl? s?rašui. ? Zaras? ir Visagino ŽRVVG veiklos strategij? numatyta ?traukti sekan?ias veiklos kryptis:

  • Mažos apimties žuvavimo paslaug? teikimo ir su žuvininkyste susiet? turizmo infrastrukt?ros tvarkymas;
  • Ekologinis turizmas;
  • Nat?rali? žuv? migracijos tak?  pagerinimas ir atnaujinimas;
  • Su žuvininkyst?s veikla susietos negatyvaus poveikio aplinkai mažinimas;
  • Nat?rali? žuvininkyst?s ištekli? gausinimas ir ?žuvinamas;
  • Strateginio žuv? gausinimo plano sudarymas;
  • Visuomenin?s žuvisaugos sistemos tobulinimas;

Planuojama, kad strategijos ?gyvendinimui Zaras? ir Visagino ŽRVVG pagal Žem?s ?kio ministerijos nustatyt? skai?iavimo metodik? tur?t? gauti apie 780 t?kst. lit?. Administravimui bus skirta iki 10 procent?, o likusioji suma bus skirta vietos projektams ?gyvendinti. Tarybos nuomone, veiklos kryp?iai „Mažos apimties žuvavimo paslaug? teikimo ir su žuvininkyste susietos turizmo infrastrukt?ros tvarkymas“ tikslinga skirti didži?j? paramos strategijai ?gyvendinti dal?, t.y. apie 35 proc. paramos sumos, veiklos kryptims „Ekologinis turizmas“, „Nat?rali? žuvininkyst?s ištekli? gausinimas ir ?žuvinimas“, „Su žuvininkyst?s veikla susieto negatyvaus poveikio aplinkai mažinimas“ planuojama numatyti po 15 proc. paramos sumos, o likusi suma, t.y. apie 100 t?kst. lit? bus numatyta veiklos kryptims: „Nat?rali? žuv? migracijos tak? pagerinimas ir atnaujinimas“, „Strateginio žuv? gausinimo plano sudarymas“, „Visuomenin?s žuvisaugos sistemos tobulinimas“.

Birželio viduryje, visuotiniame Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup?s susirinkime, planuojama tvirtinti galutinai parengt? ŽRVVG strategij?, kuri bus pateikta Nacionalinei mok?jim? agent?rai vertinimui.

Zaras? verslo informacijos centras


Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai:

Rašyti komentarą

. . . .