Nesvarbu koks oras, svarbu yra noras

2012-09-19 17:34

Jau tapo tradicija, information pills kad kasmet rugs?jy sukvie?iami ? Turmanto miestelio švent? – ?ia gim?, aug?, gyven?. Juk kokia gi švent? be sav?, be sve?i??

Šiemet švent?s akordas – taurus ir ?sp?dingas ansamblio „Asorti“, kurio vadovas Edvardas Piš?ikas, iš Visagino pasirodymas (Šiemet šis ansamblis jau šven?ia dvidešimtmet?). Šis visus sužav?j?s šeimyninis ansamblis, ne kart? atstovav?s Lietuvai tarptautiniuose kongresuose, bet ir koncertav?s daugelyje užsienio šali?: Japonijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Italijoje, Belgijoje ir kitose, ne tik peln?s ?vairiausi? apdovanojim?, bet ir ne vienam naujam talentui pad?j?s atsiskleisti. Tod?l Turmanto kult?ros nam? direktor? Tatjana Jermolajeva akcentavo, kad visaginie?iai, užbur? ir maloniai nustebin? savo pasirodymu, tapo puikiu stimulu visiems saviveiklininkams lygiuotis ir siekti aukš?iausi? rezultat?.

Ir nors žad?t? oro balion? esant v?juotam orui švent?je nebuvo, ta?iau d?l to nusiminti neteko. Ne veltui sakoma: „Nesvarbu koks oras, svarbu yra noras!“. Visi susirinkusieji ?d?miai klaus?si sve?i?: LR Seimo nari? A.Dumbravos ir R. Žilinsko, Zaras? rajono tarybos nari? I.Zavadsko ir R.Podolskio, Zaras? Sporto mokyklos direktoriaus N.Gusevo, Turmanto seni?nijos seni?no S. Stankevi?iaus, Zaras? Kult?ros centro etnograf?s R.Vitait?s – vietiniai buvo labai laimingi, nes sve?iai kalb?jo lietuvi?, lenk?, rus? kalbomis.

Kolektyv? pasirodymai keit? vieni kitus: nuostabus šoki? kolektyvas iš Demene Kult?ros nam? (Latvijos respublikos) žav?jo originalumu; visi atidžiai klaus?si sesu?i? Anastasijos ir Marijos Makarov?, Jolantos Ra?kauskait?s ir Valerij Bogomolnikovo, Jelenos Ra?kauskien?s, Nadeždos Ivanovos, Irinos Timofejevos ir Valerij Bogomolnikov, moter? vokalinio ansamblio „Sidabro gija“ atliekam? dain?. Daug aplodisment? sulauk? Aušros Namaj?nait?s vadovaujamos šoki? grup?s pasirodymas „Šokis ant bang?“ . Jau treti metai turmantiškius džiugina šoki? teatras „Arabeski“ iš Visagino, viliojantis grakštumu, originalumu, nuostabiais scenos kostiumais ir temperamentu. O kur dar lininjini? šoki? grup?s program?l??.. Argi gali išvardinti visas emocijas?

Buvo skelbti konkursai „Turmanto šeiminink?“ ir „Turmanto auksarank?“, kurie  sulauk? taip pat didelio gyventoj? susidom?jimo. Vertinimo komisija konkurso „Turmanto šeiminink?“ skyr? daug nominacij?: J. Gurskajai, D.Veikšai, I. Timofejevai, L. Mandžiulienei. Konkurse „Turmanto auksarank?“ prizus  gavo O. Saprykina – už originalum?, J. Kudrešova – už kruopštum?, R.Karlo ir S. Muchina – už debiut?, R. Gurskaja- už praktiškum?, D. Veikša – už šeimininkiškum?, G.Vasilevskaja – už šiltum?, T. Narkevi?ien? – už nat?ralum?, V. Pupel – už moteriškum?.

O kokia gi švent? be vaiši?? Organizatoriai buvo original?s – puiki kiaušinien? iš 500 kiaušini?. Paragauti norin?i? tikrai netr?ko.

Švent?je dalyvavusi Zaras? Kult?ros centro etnograf? R.Vitait? sak?, kad didžiausias ind?lis – Turmanto kult?ros nam? dirketor?s Tatjanos Jermolajevos ir meno vadovo Valerij Bogomolnikov. Ta?iau džiugu žinoti, kad kiekvienas bendruomen?s narys ?ia buvo labai svarbus ir laukiamas.

Giedr? Mi?i?nien?

Nuotraukos  Vladimiro Jermolajevo

Jūs galite rašyti komentarą
  1. 2012-10-20 06:08 Bhoxs:

    Danke an alle! Ich muss jetzt einfach einen Freund und Kollegen ziieertn, der mir gestern so herrlich sagte: “Wir Autoren immer mit unserer Vorschau-Aufregung. Dabei ist da noch nichts gebacken, aber der schf6ne Schein hat sich etwas verdichtet.”

Rašyti komentarą

. . . .