Nei žvyno, nei uodegos!

2014-03-11 19:45

DSC06282Kovo 2d. ?vyko tradicin? Aukštaitijos bendruomeni? poledin?s ž?kl?s žvej? švent? „Un Sart? Dusetose 2014“. Su nerimu laukta (kad tik neištirpt? ledas), doctor šiemet ji pritrauk? rekordin? dalyvi? skai?i? – užsiregistravo net 79 žvejai iš Anykš?i?, view Birž?, Mol?t?, Utenos, Rokiškio, Vilniaus, Visagino, Zaras? rajon?.

Varžybos  pirm? kart? vyko kitoje nei ?prastai vietoje – Sart? ežero pakrant?je tarp senosios trib?nos ir K.B?gos gimnazijos. Tai vieta, kuri? baigia tvarkyti Duset? bendruomen?s ir parapijos santalka ?gyvendindama projekt? „Infrastrukt?ros sutvarkymas žvejybos viet? prieinamumui pagerinti Sart? ežero pakrant?je“ pagal Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup?s 2007-2013 met? strategij?. Ši pakrant? dar tebetvarkoma, bet jau dabar aišku, kad ji puikiai parinkta ir bus pam?gta d?l patogaus privažiavimo bei didel?s erdv?s.

Rengin? ved? Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup?s pirmininkas  Arvydas Veikšra, kuris vis?, šešias valandas trukus? rengin?, komentavo smagiai ir išradingai.

Dalyvius sveikino Duset? seni?nas Saulius K?blys, Zaras? rajono savivaldyb?s administracijos direktorius Ram?nas Keršys, kuris, beje, taip pat rung?si varžybose. Vyr. teis?jas, daugkartinis žvejybos ?empionas Pranas Vadišius supažindino žvejus su taisykl?mis ir, palink?j?s „nei žvyno, nei uodegos“, išleido vis? gaus? b?r? ant ežero. Ledas, dar gan tvirtas, pakrant?se jau gr?smingai lingavo, telkšan?ios balos taip pat nek?l? didelio pasitik?jimo. Ta?iau visi, apsir?pin? apsaugos priemon?mis, užtikrintai užsi?m? savo vietas prie v?liav?li?, nusiteik? puikiai praleisti dien? ir sugauti kuo daugiau žuveli? bei parsivežti namo prizus.

Žuveli? buvo sugauta tikrai nemažai – net 112 kg. Pirm?j? etap? laim?jo dusetiškis Giedrius Šakalys, sugav?s 1,88 kg laimik?. Gaila, kad antrame etape jam ne taip gerai sek?si ir Giedrius galutin?je lentel?je liko 5 – oje vietoje.

O laim?tojai pasiskirst? taip. Tre?ioji vieta tarp moter? atiteko Agnei Tveritnevaitei iš Anykš?i?, antroji – Jolantai Lasienei iš J?žint?, pirm?j? iškovojo Rimut? Švilpien? iš Utenos.

Vyr? tarpe tre?i?j? viet? už?m? Austrius Šešeika (Biržai), antr?j? – Audrius Naujokaitis, pirm?j? – Gediminas Šiukš?ius, abu mol?tiškiai.

Tortas – žuvis, kuri? dovanojo UAB ‚,Viralda“, „išplauk?“ taip pat ? Mol?tus, pas aktyviausiai dalyvavusi? Rink?n? šeim?.

Šeimos, sugavusios daugiausiai žuvies. Tre?ia vieta – dusetiškiai Giedrius ir Eimantas Jakovlevai (3,150kg), antra vieta – taip pat dusetiškiai Giedrius ir Paulius Šakaliai (4,225 kg), pirma vieta – mol?tiškiai Gintautas ir Gediminas Šiukš?iai (5,235kg ).

Aktyviausia bendruomen? š? kart? buvo iš Rokiškio rajono – Laš? bendruomen?.

Jauniausia žvej? atvyko iš Anykš?i? – Agn? Tveritnevait?. Jauniausias žvejas – Ernestas Laurinavi?ius iš Antaliept?s. Vyriausios žvej?s titulas atiteko Rimutei Švilpienei iš Utenos, vyriausio žvejo – Petrui Vasiliui iš Birž?.

Darius Geškus iš Laš? bendruomen?s džiaug?si pirm?ja sugauta žuvimi, o didžiausia žuvis (0,590 kg) užkibo mol?tiškiui K?stui Rink?nui.

Dar vienas Laš? bendruomen?s narys Aurimas Viplentas sužvejojo didžiausi? ešer?, sveriant? 0,280 kg.

Paguodos prizas atiteko dusetiškiui Art?rui ?enkui.

Na, o eke?i? gr?žimo varžybas, kuri? metu reik?jo grei?iausiai išgr?žti 10 eke?i?, pergal? išpl?š? Audrius Snarskis iš J?žint?. Jam atiteko I? ,,Meškerin?“ prizas – gr?žtas.

Nugal?tojai buvo apdovanoti asociacijos „Nemunas“ diplomais, medaliais, taur?mis, UAB „Vasaknos“, Sart? regioninio parko, I? „Meškerin?“ ?steigtais prizais. Duset? kult?ros centras dovanojo katalogus „Žirgas dail?je“, o sporto klubas „Ainiai“ – šampan? pergalei atšv?sti.

Kokios gi varžybos, tuo labiau tokios ilgos – be kvapnios žuvien?s, so?ios koš?s ar keptos žuvies. Renginio ?garsinimu, žvej? ir ži?rov? maitinimu, karšta arbata, palapin?mis, kuriose gal?jo pasišildyti muzikantai, o teis?jai sverti sugaut? laimik? ir skai?iuoti rezultatus pasir?pino asociacija „Bendruomeni? renginiai“, o ?rang? maitinimui, ?gyvendinant projekt? „Zaras? ir Visagino ŽRVVG bei Utenos ŽRVVG regioninis bendradarbiavimas“, ?sigijo Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s vietos veiklos grup?. Švent?s metu buvo organizuotas žuvininkyst?s atstov? teorinis – praktinis seminaras poledin?s ir sportin?s ž?kl?s tematika. Seminaro ekspertais buvo patyr? žvejai iš Utenos – Algirdas Zakarka ir Algis Kalinauskas. Beje šiose varžybose atitinkamai už?m? 4 ir 7 vietas.

Švent?s dalyviams buvo pristatyti ir šiuo metu ?gyvendinami projektai „Infrastrukt?ros sutvarkymas žvejybos viet? prieinamumui pagerinti Sart? ežero pakrant?je“, „Zaras? ir Visagino ŽRVVG bei Utenos ŽRVVG regioninis bendradarbiavimas“, „Žvejybos rojus“, „Žuvies perdirbimo cecho ?k?rimas Vasaknose“. Tai gražus bendruomen?s, verslo ir vietos valdžios bendradarbiavimo pavyzdys.

UAB „Cobb“ iš Kauno švent?s dalyviams pristat?  nešiojam? orkait? – r?kykl?, kepsnin? ir virykl? VIENAME, kuri sukurta naudojant naujausias XXI amžiaus technologijas ir originalius, patentais apsaugotus technologinius sprendimus. Kepsnin? funkcionali, ekonomiška ir ekologiška. Tuo, ragaudami iškept? viš?iuk? ir didžiul? karp? bei išr?kytus up?takius, ?sitikino ir švent?je dalyvav? dusetiškiai. Žuvien? šiais metais buvo verdama ne iš varžyb? metu sugaut? ešeriuk?, o iš tvenkiniuose užaugintos žuvies, kuri? dovanojo UAB „Vasaknos“.

 

Pirm? kart? švent?je dalyvavo saviveiklininkai – tai Salako kult?ros nam? kapela „Vedar?lis“ (vad. Rasa Lukoši?nait?), Senoli? kaimo iš Vajasiškio, Liept? kaimo iš Antaliept?s spalvingi personažai, ?trauk? visus ? linksmybi? verpet?.

Miestel?nams ir sve?iams veik? „Žuv? turgelis ir ne tik…“, kuriame buvo galima ?sigyti ?vairios žuvies ir suvenyr?. Gaila tik, kad miestel?n? nebuvo labai daug, matyt, išg?sdino apniuk?s dangus ir šaltas v?jas, o gal papras?iausias abejingumas pašon?je vykstantiems renginiams. Ta?iau sulauktas nemažas b?rys garbi? sve?i? – tai seimo narys Algimantas Dumbrava, Zaras? meras Alvydas Steponavi?ius, Zaras? rajono vicemeras Nikolajus Gusevas, Zaras? rajono administracijos direktorius Ram?nas Keršys, Zaras? rajono savivaldyb?s tarybos nar? Genovait? Burokien?, moter? politiki? bendruomen?s nar?s: Stas? Goštautien?, Daiva Kele?ien?, Nina Kudrešova, Violeta Barisevi?ien?.

Pagrindiniai renginio organizatoriai – LKSKA „Nemunas“, Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup?. Organizatoriai: Duset? seni?nija, Duset? seni?nijos ir parapijos bendruomen?s santalka, Duset? sporto klubas „Ainiai“, Sart? regioninis parkas.

R?m?jai: LKSKA „Nemunas“, Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup?, Sart? regioninis parkas – vad. Saulius Mažiulis, UAB „Vasaknos“– vad. Algirdas Šiukš?ius, I? „Meškerin?“ – savininkas Audrius Šablinskas, UAB „Viralda“ – vad. A. Balys, ZASK „Akseleratorius“– prezidentas Arvydas Petkevi?ius, Sportin?s ž?kl?s klubas „EŠERYS“ – pirmininkas Sigitas Lukšta, Duset? kult?ros centras dail?s galerija – direktorius Alvydas Stauskas.

Bendradarbiaujant ši? projekt? – „Infrastrukt?ros sutvarkymas žvejybos viet? prieinamumui pagerinti Sart? ežero pakrant?je“, „Zaras? ir Visagino ŽRVVG bei Utenos ŽRVVG regioninis bendradarbiavimas“, „Žvejybos rojus“ – sumanytojams ir  vykdytojams, švent? buvo išskirtina ir ilgam ?simenanti. Tad kitais metais tikim?s dar gausesnio dalyvi? ir ži?rov? b?rio, tvirtesnio ledo ir… nei žvyno, nei uodegos!

Vilija Visockien?

Tvari ZRVVG pletra

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .