Naujos galimybės Zarasų rajono gyventojams

2010-09-13 09:13

Ar niekada nekilo mintis, cheapest kad prie savo ?kio dar gal?tum?te nemažai prisidurti iš kitos, cialis 40mg papildomos veiklos? O gal savo kaimo turizmo sodybos lankytojams nor?tum?te pasi?lyti k? nors ?sp?dingesnio? Gal šiuo metu esate bedarbis, order bet nenorite palikti kaimo? Priklausote id?j? ir sumanym? nestokojan?iai kaimo bendruomenei ir visi kartu nor?tum?te imtis kad ir nedidelio verslo? Jeigu esate vienas iš pamin?t?j? arba tiesiog gyvenate Zaras? rajone ir vis pasvarstote, kad gal?tum?te imtis ko nors daugiau, – tada Žem?s ?kio ministerijos vykdomas projektas „Kaimo vietovi? darbo j?gos persiorientavimo iš žem?s ?kio ? kitas veiklas skatinimas Lietuvoje“ – kaip tik Jums.

Projekto tikslas – didinti kaimo vietovi? darbo j?gos persiorientavimo iš žem?s ?kio ? kit? veikl?, ?sitraukimo ? darbo rink? galimybes, skatinti, kad ekonomin? veikla kaime b?t? kuo ?vairesn?. Siekiama, kad apie 40 proc. projekte dalyvaujan?i? žmoni? pakeist? savo veikl? ir iš žem?s ?kio pereit? ? kitas sritis ar greta žem?s ?kio imt?si alternatyvios veiklos. Iš viso mokymuose dalyvaus 11 t?kst. kaimo gyventoj? iš visos Lietuvos. Projektas jau ?pus?jo! Ne vienas šimtas šio projekto dalyvi? ?sidarbino, pakeit? veikl? ar prad?jo savo versl?. Dalyvauti šiame projekte ir pakeisti savo veikl?, galite ir J?s!

Zaras? rajone (1339 km²), kuriame Šiaur?s pasienis ribojasi su Latvijos Respublika, o ryt? – su Baltarusijos Respublika, gyvena 20 176 (2009 m.) žmoni?. Rajonas turtingas supan?i? vandens telkini?: apie 300 ežer?, juos jungian?i? upi? ir upeli?, kurie užima net apie 10 proc. krašto teritorijos. Esant tokiomis palankiomis s?lygomis atkakliai ir spar?iai vystoma vandens pramog? pasi?la. Ta?iau tai ne viena veikla, kuria užsiima Zaras? rajono gyventojai. Krašte galima susipažinti su tradicine žiemos ž?kle, paragauti kult?rinio paveldo patiekal? ar sudalyvauti v?ži? valgymo ?empionate. Europos Komisijos vykdomame projekte EDEN (angl. – European Destanations of Exellence – Patraukliausia Europos turizmo vieta) Zaras? kraštas tapo patraukliausia 2010 m. vandens turizmo vietove Lietuvoje. Projekto EDEN metu buvo atrinktos 25 vietov?s Europoje, tarp j? ir Zaras? kraštas. Rajonas tur?s unikali? galimyb? prisistatyti Briuselyje vykstan?ioje parodoje „Europos turizmo diena 2010“ taip pristatant Lietuvos krašto laim?toj?. Atsiranda galimyb? veikti ir prisid?ti prie rajono klest?jimo.

J?s galite prisid?ti prie rajono ir savo nam? ?kio pl?tros tobulindami save trimis projekto veiklomis: pirma – patobulinti savo žinias ?vairiose srityse, antra – pakeisti profesij?, tre?ia – prad?ti savo versl?.

Projekto veiklos „Informavimas, motyvavimas, orientavimas, konsultavimas“ seminar? dalyviai bus išsamiai supažindinti, kokias galimybes si?lo projektas, kaip dalyvauti tolesniuose mokymo, kvalifikacijos tobulinimo ar persikvalifikavimo kursuose, kaip persiorientuoti iš žem?s ?kio ? kit? veikl? arba šalia ?kininkavimo užsiimti kitokia, alternatyvia veikla, kaip prad?ti savo versl?.

Tolimesni mokymai bus vykdomi pagal neformaliojo (kvalifikacijos tobulinimas) ir formaliojo (persikvalifikavimo kursai) mokymo programas. Projekto dalyviai pagal neformaliojo mokymo programas bus mokomi nuo rengini? organizatoriaus ar SPA kaimo vietov?se ir pir?i? verslo organizavimo iki kompiuterinio raštingumo ar buhalterin?s apskaitos ir kt. Norintieji ?gyti profesij? bus si?lomas platus galim? profesij? spektras.

Projekto dalyviams sudaromos kuo geriausios s?lygos: mokymai nemokami, vyks arti nam?. Paskaitas skaitys ši? sri?i? profesional?s d?stytojai. Baigusieji formaliuosius mokymus gaus kvalifikacij? patvirtinant? dokument?.

Tiems projekto dalyviams, kurie ryšis prad?ti savo versl?, dar bus teikiamos nemokamos individualios konsultacijos. Kiekvienam žmogui – ne mažiau kaip 20 valand?. Konsultantai patars, kaip parengti verslo plan? ir j? ?gyvendinti, lengviau orientuotis verslo aplinkoje, logiškai pagr?sti savo priimamus sprendimus, užtikrinti verslo s?km?.

Projekto veiklos Zaras? rajono savivaldyb?je jau prasid?jo. Raginame visus skub?ti registruotis, nes viet? skai?ius yra ribotas. Pasinaudokime proga pakeisti savo gyvenim?.

Daugiau informacijos apie projekt? ir mokymus galite sužinoti kreipdamiesi ? koordinatorius Vytaut? ?yp? tel.: 8 679 93855 arba Birut? Gir?ien? tel.: 8 679 07117, el. paštu zarasai@projektvita.lt bei rasti interneto svetain?je www.keiciuveikla.lt.

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .