TIKIME LAISVE

2010-03-31 11:57

Nacionalinis bendruomeni? konkursas  TIKIME  LAISVE  skirtas Lietuvos Nepriklausomyb?s atk?rimo dvidešimtme?iui.

2010 m. Lietuva mini svarbi? dat? – Lietuvos Nepriklausomyb?s atk?rimo dvidešimtmet?. Panašiomis progomis paprastai ir nat?raliai kyla poreikis ?vardyti pamatinius šiandienos m?s? valstyb?s reiškinius. Vienas j? neabejotinai yra pilietiška visuomen? ir stiprios bendruomen?s. Nuo j? aktyvumo bei k?rybingumo ne k? mažiau nei nuo darnaus ir kryptingo valdžios strukt?r? darbo  priklauso, pharm kaip valstybei sekasi ?gyvendinti esminius tikslus.

Savanoriškas pilie?i? apsisprendimas jungtis ? bendruomenes ir ?gyvendinti visai visuomenei nauding? veikl?, visit   aktyviai  dirbti,  rodo, kokie svarb?s ir reikšmingi  mums yra bendruomeniškumas ir pilietin? visuomen?  – taip pat svarb?s, kaip  valstyb? ir jos laisv?.

Nacionalinis bendruomeni? konkursas pad?s suvokti, kad visuomen?s pilietiškumas, patriotiškumas ir k?rybingumas iš ties? yra neatsiejamos m?s? valstyb?s gyvenimo dalys. Renginys suteikia galimybes Lietuvos bendruomen?ms, žmon?ms atskleisti savo k?rybines iniciatyvas, pilietin? savimon? ir patriotin? dvasi?.

Dalyvauti Nacionaliniame bendruomeni? konkurse ir varžytis d?l  speciali? nominacij?, atspindin?i? nacionalinio bendruomeni? konkurso id?j? kvie?iamos visos Lietuvos bendruomen?s, pilietin?s santalkos grup?s.

Konkurs? organizuoja Lietuvos liaudies kult?ros centras. Partneriai – Europos S?jungos parama, apdovanojimus konkursui ?steigusi telekomunikacij? bendrov? “Omnitel”, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. Konkurso glob?jas – Ministras Pirmininkas A. Kubilius.


NUOSTATAI

DALYVIO ANKETA

KOMISIJA

Kontaktai:
Lietuvos liaudies kult?ros centras
Barboros Radvilait?s g. 8, LT-01124, Vilnius
El. paštas:
egle.ladigiene@llkc.lt, faksas: +370 5 261 2607
Telefonas pasiteirauti: +370 5 261 4763

informacija – www.llkc.lt

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai:

Rašyti komentarą

. . . .