Mokslininkų viešnagė Šlyninkos vandens malūne

2015-05-31 11:51

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAGeguž?s 15-16 d. Zarasuose vieš?jo visas b?rys mokslinink? iš Lietuvos edukologijos universiteto: doc. Žydron? Kolevinskien?, see Vidas Valskys, Lina Murinien?, Sonata Vai?iakauskien?, Laimut? Bu?ien?, dr. Vida ?esnulien? ir Aurimas Markevi?ius, prof. Dainius Vaitiek?nas, lektor? Nijol? Toleikyt? bei katedros ved?jo pad?j?ja Diana Steiblien?. Zaras? „?žuolo“ gimnazijoje sve?iai dalyvavo mokslin?je metodin?je lietuvi? kalbos ir literat?ros konferencijoje „Aktualieji lietuvi? kalbos ir literat?ros mokymo(si) klausimai“.

Gimnazijoje skaityti moksliniai pranešimai, steb?ti mokini? k?rybiniai pasirodymai, lankytasi Zaras? krašto muziejuje. Pažintis su m?s? krašto papro?iais t?s?si Šlyninkos vandens mal?ne. ?ia atvykusius konferencijos dalyvius svetingai sutiko mal?nininkai Stasys Sutkauskis ir Regina Veselien?. Sve?ius sužav?jo smag?s mal?nininko pasakojimai ir pažintis su mal?nu, „razav?“ blyn? vakarien? jaukiame namine duona kvepian?iame „Kromelyje“. Vaišintasi ir kvapnia žoleli? arbata, krosnyje kepta duona ir gardžiais pyragais, su šeimininke Regina Veseliene šnek?tasi apie maisto gaminimo ir kitas m?s? senojo kaimo tradicijas. Ši jauki ir turininga viešnag? mal?ne stebino papro?i? ?vairove ir šeiminink? išmone bei nuoširdumu.

 

Konferencijos programos vadov? mokytoja Gitana Vasalauskien?

Nuotraukos autor?s

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .