Mes už pokyčius Zaraso ežero Didžiojoje saloje – turėkime geriausią paplūdimį Lietuvoje!

2010-11-09 20:36

Zaras? jaunimo grup? siekia išsakyti savo poži?r? ir atkreipti visuomen?s, cheapest ?vairi? organizacij?  ir Zaras? savivaldyb?s d?mes? ? šiuo metu itin aktyviai ir prieštaringai svarstom? Zaraso ežero Didžiosios salos papl?dimio zonos klausim?.

Jau kur? laik? viešojoje erdv?je galime gird?ti vykstan?ius gin?us d?l to, more about kaip tur?t? atrodyti sala, kas joje tur?t? b?ti daroma ir kaip ji tur?t? b?ti sutvarkyta. M?s? nuomone, rodoma iniciatyva ir noras sutvarkyti bei atnaujinti Zaraso ežero Didžiosios salos papl?dim? yra labai sveikintina, kadangi, atvirai pasakius, dabartin? jo b?kl? yra tiesiog apgail?tina.

Saloje norime tur?ti tinkamas s?lygas ils?tis, pramogauti, sportuoti, aktyviai leisti laik? ir bendrauti su draugais ir m?s? Miesto sve?iais. Vis? pirma, turi b?ti užtikrintas saugumas – norime jaustis saug?s tiek pa?ioje saloje, tiek vandenyje, tiek pakeliui ? sal? ar iš jos. Antra – gyvename XXI a. tod?l turime teis? ? elementari? higien?. Tualetai, g?las ir švarus vanduo, neprišiukšlinta aplinka – tai tik kertiniai poreikiai. Tre?ia – manome, jog pasivaikš?iojimas takeliu n?ra vienintel? ir pati smagiausia pramoga, tod?l b?tina ?rengti sporto aikšteles, val?i? prieplauk? ir kitas aktyvaus poilsio zonas. Ketvirta – Lietuvoje vasara netrunka ištisus metus, tod?l b?tina sudaryti s?lygas turiningai leisti laik? visais met? laikais, mažinti sezoniškum?. Ledo ?iuožyklos ir snieglen?i? bei slidži? trasos žiem? b?t? nepakartojama pramoga visiems miestel?nams ir sve?iams. Apie susitikim? su draugais ir bi?iuliais darganot? vakar?  šiltoje ir jaukioje kavinuk?je ar šviesiame ir moderniame sporto ir sveikatingumo komplekse svajojame ne vienas. Taip pat svajojame, jog pakviet? savo draugus iš kit? miest? ar užsienio šali?, tur?tume kur su jais apsilankyti ir kaip turiningai praleisti laik?.

Jaunas žmogus yra sutvertas ?sp?džiams, jud?jimui ? priek?, naujiems potyriams ir džiaugsmui. Jokiu b?du nenorime priešpastatyti savo nor? ir sieki? kažkieno kito pageidavimams, ta?iau reikt? suprasti, jog turime šans? susikurti graž? ir patog?, patraukl? ir miel? Miest?, kuriame b?tume laimingi tiek mes, tiek m?s? sve?iai, kuriuos iki šiol band?me pritraukti tik skambiais žodžiais.

Iš ties?, m?s? krašto gamta nepakartojamai graži, ta?iau supraskime, kad jos prieglobs?io užteks visiems, juolab, kad planuojama tvarkyti teritorija užima tik apie 7 procentus visos salos teritorijos.

Itin stebina tai, kad viešojoje erdv?je sutinkamos manifestacijos teigian?ios, kad Zaraso ežero Didžiojoje saloje ketinama statyti gyvenamuosius namus, ta?iau juk užtenka bent šiek tiek pasigilinti ? galiojan?ius teis?s aktus ir tampa aišku – tokios statybos vykdomos nebus, nes jos, papras?iausiai, n?ra galimos. Nemaloniai nuteikia ir atsainus poži?ris ? turizmo versl?, teiginiai kad sutvarkyta Zaraso ežero Didžioji sala nebus paj?gi pritraukti turist?. Tur?tume pasteb?ti, kad pastarasis poži?ris t?ra grindžiamas emocijomis, ta?iau ne ekonominiais skai?iavimais ar rimtesn?mis analiz?mis. Zaras? rajonas Lietuvoje šiuo metu pirmauja pagal kaimo turizmo sodyb? skai?i?, jose poilsiaujan?i? sve?i? skai?i?, o juk kažkada taip pat nepagr?stai buvo b?gštaujama, kad šios sodybos, tapusios neatskiriama m?s? rajono ?kio dalimi, bus niekam nereikalingos. Šis pavyzdys puikiai parodo – atsirado kokybiška pasi?la, atsirado ir paklausa.

Sutinkame, kad tiek Zaras? mieste, tiek rajone yra ir daug problemini?, d?mesio ir pinigini? l?š? reikalaujan?i? viet?. Ir visgi reikia pasteb?ti – Zaras? rajon? pagaliau pasiek? Europos S?jungos fond? l?šos, darbai tapo itin akivaizd?s, tad tikime jog su laiku bus išspr?stos visos ar bent dauguma esam? problem?, ta?iau juk pirmiausia tur?tume pasir?pinti tuo, k? turime nuostabiausio ir žinomiausio – Zaraso ežero Didži?ja sala.

Yra asmen? teigian?i?, kad neskaidriai vykdomi Lietuvos Respublikos vieš?j? pirkim? ir/ar kiti ?statymai, šiuo metu yra atliekama ar ketinama atlikti nusikalstam? veik? susijusi? su  b?simais darbais Zaraso ežero Didžiosios salos papl?dimio zonoje. Kiekvieno asmens pareiga apie atliekam? ar ketinam? atlikti nusikalstam? veik? pranešti atsakingoms Lietuvos Respublikos teis?saugos institucijoms, o už nepranešim? apie žinomai darom? ar padaryt? labai sunk? nusikaltim? gresia net baudžiamoji atsakomyb?. Jei ?rodym? apie tariamai daromus nusikaltimus n?ra, o svaidomasi tik tuš?iais žodžiais – raginame nustoti kiršinti visuomen? ir kelti nereikaling? sumaišt?.

Negalime leisti, jog gražiausia ir žmon?ms patraukliausia vieta – Didžioji sala ir toliau merd?t?. Per didel? prabanga j? paversti didžiule šun? vedžiojimo aikštele. Galime ir norime sal? matyti gyv?, šviesi? ir patraukli? Žmogui.

Kai nustosime gin?ytis ir verkšlenti, kai prad?sime m?styti blaiviai, optimistiškai ir be išgalvot? baimi?, kai patik?sime, jog galime ir nuspr?sime, kad pagaliau NORIME, jau kit? ryt? atsibusime geresniame Mieste.

Romas Dobrovolskis

Evaldas Dumbravas

Julija Goštautait? – Adomavi?ien?

Algirdas Misevi?ius

Martynas Veselis

P. S. Vos per daugiau nei tris valandas pavyko surinkti daugiau nei 200 jaun? Zaras? rajono gyventoj? paraš? už tai, kad Zaraso ežero Didžiojoje saloje tur?tume geriausi? papl?dim? Lietuvoje, tad šie žodžiai n?ra tušti, už j? stovi jauni žmon?ms, kuriems priklauso Zaras? ateitis.

Jūs galite rašyti komentarą
 1. 2010-11-10 06:31 undinė:

  Labai pritariu tam, kad būtų sutvarkytas Zaraso ežero salos paplūdimys. Į salą kasmet vis daugiau atvyksta turistų, įvairaus žanro muzikos mėgėjų, kurie atvyksta čia į įvairius festivalius, o taip pat sporto renginius.

 2. 2010-11-10 11:18 ziemos_fanas:

  geras straipnsnis, viskas tikrai gražiai skamba, tik, gaila, kad tai sunku įgyvendint.
  snowpark’as būtų tubula, bet saloj ar užtektų kalno aukščio slidininkams, nebent dirbtinai iškelt, nes snieglentininkams jo didelio nereikia, užtektų įvairių rampų, turėklų ir pan. Kodėl ne majako kalnas, nes ten tikrai puiki vieta, ne kartą pernai žiemą buvom su draugais paslidinėt.

 3. 2010-11-10 14:09 Gyventoja:

  teisingai, nes privalome vaziuoti prie Švento ezero, ten bent jau krantas geras kur gali ir vaikai ir suauge pailseti. o ka zarasai negali to pacio padaryti, kelius griauna, parkus. krantas baisus, akmenuota. kriaukliu pilna… susimastykite……

 4. 2010-11-11 07:45 undinė:

  Griauna? :D Kelius taiso. Ir parkas Zarasų aikštėje tikrai gražus dabar. O dėl baisaus kranto, tai juk apie tai ir šnekama, kad reikia sutvarkyti jį saloje!

 5. 2010-11-25 21:44 asdasda:

  Vistiek svento ezeras geriausias, ten vanduo skaidrus, saloi nepadarysi vandes skaidraus

Rašyti komentarą

. . . .