Lietuvos VVG atstovai sėmėsi patirties kelionėje į Slovakiją

2012-02-28 10:17
Paskelbta VVG

Lietuvos vietos veiklos grupi? tinklas drauge su Slovakijos Tatr? regiono vietos veiklos grupe „SPIŠ“ pagal Lietuvos KPP 2007-2013 met? programos priemon?s „Technin? pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“ projekt? „Lietuvos ir Slovakijos vietos veiklos grupi? tinkl? partneryst? ?gyvendinant kaimo gyvenimo kokyb?s gerinimo strategijas“ sureng? tarptautin? konferencij? Slovakijoje „Partneryst?s stiprinimas ?gyvendinant Lietuvos ir Slovakijos kaimo pl?tros strategijas“. ? konferencij? Slovakijos Prešovo regione, malady Vrbove, malady vasario 21-24 dienomis vyko 52 atstovai beveik iš visos Lietuvos vietos veiklos grupi?.

Tarptautin?je konferencijoje pranešim? apie Slovakijos Prešovo regiono nacionalinio kaimo tinklo veikl? pristat? Alena Kaš?akova. Šis regioninis biuras ne tik renka, visit web analizuoja duomenis apie kaimo pl?tr? šiame regione, rengia mokymus, seminarus, mokymo programas, skirtas vietos veiklos grupi? darbo kokybei gerinti, bet ir skatina teritorin? ir tarptautin? bendradarbiavim? – organizuoja konferencijas, „apskritojo stalo“ diskusijas, studijas ir main? vizitus. Biurui patik?tos ir LEADER metodikos centro, ir mok?jimo agent?ros funkcijos.

Konferencijoje buvo pristatyta ir Lietuvos VVG patirtis ?gyvendinant vietos pl?tros strategijas. Abiej? šali? VVG strategij? ?gyvendinimo akcentai skirtingi – Slovakijos VVG labiau telkiasi apie vietos savivald? ir vykdo projektus, susijusius su vietos infrastrukt?ra, tuo tarpu Lietuvos VVG svarbiausiu uždaviniu laiko kaimo nevyriausybini? organizacij? aktyvinim?.

Prešovo regione yra keturios vietos veiklos grup?s. Lietuvos VVG tinklo delegacijos  aplankyta „SPIŠ“ vietos veiklos grup? yra viena iš mažiausi? – jungia tik 9 seni?nijas, kuriose gyvena beveik 12,5 t?kst. žmoni?. VVG „SPIŠ“ vadybininkas Peter Hardon, pristatydamas vietos veiklos grup?, akcentavo Tatr? regiono vietov?s privalumus. Vlkovce seni?nija garsi karališk?j? vilk? medžiokle, ežerais, vietov? turtinga liaudies tradicijomis ir tradiciniu žem?s ?kiu. Vrbovas – gydom?j? termini? vanden? baseinais, kaln? slidži? trasomis, 1724 m. statyta romanin? liuteron? bažny?ia. Hradico miestelis išsiskiria archaiška praeitimi – archeologiniai tyrimai rodo, kad miestelis žinomas nuo geležies amžiaus. Tvarožna miestelis – avi? s?riais, Liubica – 20 amatinink? gildija, kuri ?kurta dar 17 amžiuje. VVG „SPIŠ“ regionui b?dinga tai, kad net 81,2 proc. gyventoj? gyvena kaimo vietov?se ir savo ateities planus sieja su turizmo paslaug? pl?tra, švaria gamta ir sutvarkyta infrastrukt?ra. Šios vietos veiklos grup?s strategijoje numatyti 3 prioritetai: infrastrukt?ros ir verslo aplinkos gerinimas, kaimo turizmo pl?tra ir kult?ros bei gamtos paveldo apsauga.

Per dvi viešnag?s Slovakijoje dienas Lietuvos VVG tinklo delegacija aplank? du verslo projektus – avininkyst?s ir žirgininkyst?s ?k? bei medienos perdirbimo ?mon?. Taip pat gal?jome ?vertinti, jog kraštas turiningas kult?ros objektais, pritaikytais turizmui – pabuvota Kažmerok pilyje, Tatranska kotlina urvuose, Popras Tatry. Nacionalinio ?vairumo poži?riu ?domi buvo Vlkovce seni?nija, kurioje gyvena tik 56 proc. slovak?, kiti – ?vairi? kit? tautybi? žmon?s, daugiausia ?igonai. Aplank?me šio miestelio vaik? daržel?, bažny?i?, ?igon? gyvenam?j? kvartal?, susitikome su seni?nu, dom?jom?s ?igon? socializacijos problemomis.

Lietuvos VVG atstovai dideliu šios kelion?s pasiekimu link? laikyti ne tik patirtus ?sp?džius Slovakijoje, bet ir Lietuvos VVG atstov? kartu praleist? laik? kelion?je – tarpusavio bendravim?, patirties sklaid?, bi?iuliškus patarimus, naudingus kasdieniniame darbe, sutvirt?jusius kontaktus.

Nijol? Šukštulien?

Strategijos ?gyvendinimo administrator?


Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .