„Lietuvos kaimo spindulys 2016“

2016-10-02 21:16

Spindulys_2016_107kmVilniaus rotuš?je pagerbti Žem?s ?kio ministerijos organizuojam? kaimo bendruomeni? apdovanojim? „Spindulys 2016“ laureatai.

Komisija iš daugiau nei 100 paraišk? atrinko ir patvirtino 24 kaimo bendruomenes, order kurios varž?si paskutiniajame Žem?s ?kio ministerijos ?steigt? apdovanojim? etape. Kurios 8 kaimo bendruomen?s už ind?l? ? krašto gerov? nusipeln? aukš?iausio ?vertinimo, dosage spr?sti gal?jo kiekvienas, balsuodamas svetain?je www.spindulys2016.lt.

„Lietuvos kaimo spindulys” yra tradiciniai Žem?s ?kio ministerijos rengiami apdovanojimai, šiemet vyksiantys jau septint? kart?. Vietos bendruomeni? met? proga, pirm? kart? apdovanoti ne pavieniai šviesuoliai, o kaimo bendruomen?s, kuri? stipryb? – veiklumas, pilietiškumas ir mok?jimas susitelkus nuveikti daugiau. ? apdovanojimus gal?jo pretenduoti kaim?, kuriuose gyvena ne daugiau kaip 6 t?kst. gyventoj?, bendruomen?s.

24 bendruomen?s buvo nominuotos 8 apdovanojim? kategorijose: už socialin? jautrum?, kult?ros ir tradicij? puosel?jim?, pozityvius poky?ius, verslum?, inovatyvum?, jaunatviškum? bei sportiškum?. Tarp nominuot? – net dvi m?s? rajono bendruomen?s – Antaliept?s kaimo ir Vajasiškio bendruomen?s.

Versliausios bendruomen?s kategorijoje, už kaime ?gyvendintas verslo id?jas, kurian?ias darbo vietas, savo veikla prisidedan?ias prie bendruomen?s gerov?s, nominuota Antaliept?s kaimo bendruomen?.

Kategorijoje už tradicij? puosel?jim?, kaimo amat? ir gyvos kult?ros išsaugojim?, nugal?toju ir „Spindulys 2016“ laureatu pripažinta Vajasiškio bendruomen?.

Bendruomen?ms nugal?tojoms ?teikta specialiai apdovanojimams sukurta statul?l? „Spindulys”, kurios autoriai – šiuolaikini? meninink? duetas Liudvikas Buklys ir Nick Bastis. Moderni statul?l? vaizduoja ?žuol? – tvirtyb?s, išminties ir ilgaamžiškumo simbol?. Jo šerdis – aukso spalvos spindulys – tai tos veiklios ir kurian?ios bendruomen?s, kurios yra m?s? krašto ir tautos stipryb?s pamatas.

? iškilming? apdovanojim? ceremonij? susirinko per šimt? bendruomeni? atstov? iš ?vairi? Lietuvos kampeli?. Kaimo bendruomenes sveikino ir nugal?tojus paskelb? lengvaatletis, Rio de Žaneiro parolimpini? žaidyni? aukso ir sidabro medali? laim?tojas Mindaugas Bilius, auks? iškovojusios Lietuvos Golbolo rinktin?s atstovai, premjeras Algirdas Butkevi?ius, architektas ir muzikantas Algirdas Kaušp?das, verslininkas ir fotografas Marius Jovaiša, dainininkas Gabrielius Liaudanskas Svaras, folkloro daininink? Veronika Povilionien? bei brolis pranciškonas Evaldas Darulis.

„Labai malonu matyti šiuos gražius, dorus, garbingus žmones, kurie ir yra tikroji Lietuva, tikrasis jos veidas. Mes išties turime kuo didžiuotis: tai yra m?s? stipri, užgr?dinta tauta, visos Lietuvos bendruomen?s, kurian?ios ši? laik? kaim? su pagarba savo identitetui, savo šaknims, lietuviškoms tradicijoms“, – sveikino bendruomenes Žem?s ?kio ministr? Virginija Baltraitien?.

Lietuvos kaimo bendruomeni? apdovanojim? „Spindulys 2016” transliacij? kvie?iame ži?r?ti spalio 1 d. nuo 16:40 val. per LNK televizij?.

 

Parengta pagal Žem?s ?kio ministerijos informacij?

nuotr. Žem?s ?kio ministerija

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .