Lietuvos kaime gera gyventi

2011-11-23 06:49

Lietuvos kaimo bendruomen?s turi kuo didžiuotis – daugyb? s?kmingai ?gyvendint? projekt?, viagra puosel?jamas gamtos ir kult?ros paveldas, kuriama sveika , patogi gyventi aplinka. Kuriasi amat? centrai, po truput? ?silieja verslas, kuriama kaimo  infrastrukt?ra. Lietuvos kult?rin?s, tautin?s tradicijos visada buvo geriausiai išsaugomos Lietuvos kaimuose ir miesteliuose. Šiandien dauguma kaimo jaunimo renkasi gyvenim? mieste, arba svetur. Ar galime ši? nuostat? pakeisti? Galime. Prie šio darbo turi prisid?ti visi: valstyb?s, savivaldyb?s institucijos, verslas, socialiniai partneriai, politikai ir žinoma, pa?ios bendruomen?s. Bendras darbas visada b?na s?kmingas. Lietuvos nacionalin? vartotoj? federacija, pakviet? kaimo bendruomenes, dalyvauti konkurse „Lietuvos kaime gera gyventi“ konkurso atrankos komisij? sudar?: LR žem?s ?kio ministerijos atstovai,  nacionalin?s vartotoj? federacijos, žurnalo  „Sodo kraitel?“ atstovai, taip pat Lietuvai pagražinti draugijos, Baltijos fondo „Heifer“  nariai. Konkurso rengin? r?m? ir trys savivaldyb?s, tai: Pakruojo, Kaišiadori? ir Zaras?.
Bendruomen?s buvo vertinamo pagal šiuos kriterijus:
1.    Kaimo bendruomen?s veikla,  dalyvaujant ?vairiose projektuose, bei pastangas ?traukti kuo daugiau gyventoj?.
2.    Kaimo bendruomen?s dalyvavimas kult?rin?je veikloje.
3.    Savanoryst?s principo taikymas bendruomeni? veikloje ir  tarpusavio pagalba.
4.    Infrastrukt?ros suk?rimas ir pritaikymas, gyventoj? socialiniams ir verslo poreikiams tenkinti, aplinkos sutvarkymas.
5.    Gamtos ir kult?ros paveldo  puosel?jimas ir išsaugojimas.
6.    Sveikos gyvensenos, ideologini? id?j? realizavimas.
Iš panorusi? konkurse dalyvauti bendruomeni?, komisija , išrinko 20 bendruomeni?, kurias aplank? , susipažino su bendruomeni? aktyviais nariais, j? vykdoma veikla, nuveiktais darbais ir tai ?amžino filmuotoje medžiagoje.
Iš 20 bendruomeni? , komisija išrinko nugal?toj? dvyliktuk?, tarp j? ir Duset? seni?nijos ir parapijos bendruomen?s santalka.  Apie bendruomen? , sukurtas 4- 5 min.  socialinis – reklaminis video filmukas, kuris bus patalpintas svetain?je, http://vartotojuteises.lt/projektai/2011_06_15_konkursas_lietuvos_kaime_gera_gyventi_2011, taip pat ir apie kitas 11 bendruomeni?, socialiniai-reklaminiai 4-5 min . sukurti filmukai;
? dvyliktuk? pateko ir:
Sigut?n? bendruomen?, Pakruojo raj., Ežer?lio bendruomen?s centras, Kauno raj., Skaistgirio miestelio bendruomen?, Joniškio raj., Tilt? kaimo bendruomen?, Pravieniški? bendruomen?s centras  „Praviena“, Asociacija „Naisi? bendruomen?“, Smalinink? bendruomen?s centras,  Adomyn?s bendruomen?, Duset? seni?nijos parapijos ir bendruomen?s santalka, Marginink? bendruomen?, Žemai?i? Kalvarijos seni?nijos bendruomen? „Gardai“, Kaulaki? kaimo bendruomen?. Šios bendruomen?s apdovanotos garb?s diplomais, prezident?s D.Grybauskait?s portretais, žem?s ?kio ministerijos pad?kos raštais už aktyvi? veikl? puosel?jant Lietuvos kaim? ir  ?gyvendinant Lietuvos kaimo pl?tros 2077-2013 met? programos priemones. Garb?s diplomas liudija, kad Duset? seni?nijai ir parapijos santalkai , suteiktas vardas: „?ia gera gyventi – 2011“. Šis diplomas suteikia teis? bendruomenei 2012 metais naudoti ženkl? , „Lietuvos kaime gera gyventi“ .   Lietuvai pagražinti draugija  pad?ka apdovanoja  Duset? seni?nijos ir parapijos bendruomen?s santalk? ir jos pirminink? Rim? Vaitukait?: už t?vyn?s meil?s, g?rio, grožio, id?j? puosel?jim?, visuomen?s kult?ros, tautin?s savimon?s, pilietiškumo ugdym?, pavyzding? aplinkos tvarkym? ir aktyvi? veikl?.  Dovanas – puodelius ?teik?  ir Baltijos fondo „Heifer“  pirmininkas Ar?nas Svitojus .
Pad?kos raštais buvo apdovanotos ir likusios aštuonios bendruomen?s. Apie jas parengtas bendras, ilgesnis  reportažas , tai: Baubli? kaimo bendruomen?, Juknai?i? bendruomen?, Klovaini? bendruomen?, Sliži? kaimo bendruomen?, Kaimo bendruomen? „M?s? Labardžiai“, Bendruomen? „Šlyninkos vandens mal?nas“, Skirgiški? gyventoj? asociacija, Varni? vyskupo M.Valan?iaus bendruomen?. Apie visas bendruomenes išleistas Lietuvos  nacionalin?s vartotoj? federacijos  leidinys „Lietuvos kaime gera gyventi 2011 m .“. Leidin? pavartyti ir paskaityti bus galima Duset? bibliotekoje. Apdovanojimai buvo ?teikiami ?sp?dingame Pakruojo dvare, Pakruojo savivaldyb?je. Visi buvo pasitinkami  Sigut?n? kaimo bendruomen?s kapelos sveikinimais ir duona. Sveikinimo žodžius tar?:  LR Žem?s ?kio ministras Kazimiero Starkevi?iaus patar?ja  Vitalija Adomaitien?,  Lietuvos nacionalin?s vartotoj? federacijos prezident? Alvita Armanavi?ien?, Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis, „Heifer“ Baltijos fondo pirmininkas Ar?nas Svitojus, asociacijos Lietuvos kredito unijos vieš?j? ryši? specialistas Gerardas Nadieždinas. Apdovanojimus teik?: LR žem?s ?kio ministerijos  žem?s ?kio ministro K.Starkevi?iaus patar?ja, Vitalija Adomaitien? , Lietuvos nacionalin?s vartotoj? federacijos prezident? Alvita Armanavi?ien?, Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis,  „Heifer“ Baltijos fondo pirmininkas Ar?nas Svitojus. Visos bendruomen?s vaišino savo krašto vaiš?mis. Buvo ?sp?dinga, nepamirštama. Duset? seni?nijos ir parapijos bendruomen?s santalkai, atstovavo bendruomen?s pirmininkas R.Vaitukaitis, pirmininko  pav. D.Topalskien?, bendruomen?s tarybos narys V.?ypas, seni?naite Vilma Jarmalavi?ien?, Sad?n? bendruomen?s pirminink? R. Macijauskien?. Dalyvaujan?ias bendruomenes lyd?jo geriausi bendruomeni? kolektyvai. Dusetoms atstovavo J. Kaškauskien?s vadovaujamas ansamblis „Svaja“. 2011 m. nominantai. Nuoširdžiai d?kojame Lietuvos nacionaliniai vartotoj? federacijai už suteikt? galimyb?, dalyvauti ?sp?dingame konkurse ir apdovanojim? ceremonijoje, Zaras? rajono savivaldyb?s administracijai už suteikt? transport? ir R.?ižo ?monei „Prie bravoro“.

Bendruomen?s narys Vytautas ?ypas.

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .