Lauko dienos „Bendruomeninių organizacijų galimybės teikti socialines paslaugas kaimo vietovėse“

2015-10-27 20:33

DSC07172„Bendruomenini? organizacij? galimyb?s teikti socialines paslaugas kaimo vietov?se“. Tokiu pavadinimu Programos „Leader“ ir žemdirbi? mokymo metodikos centras Kazl? R?dos savivaldyb?s Antanavo bendruomen?s namuose organizavo Lauko dienas.
? Lauko dienas atvykusius Savivaldybi?, medical vietos veiklos grupi?, viagra dosage bendruomeni?, nevyriausybini? organizacij? atstovus, susirinkusius iš vis? Lietuvos region?, pasveikino Kazl? R?dos savivaldyb?s administracijos direktorius Valdas Kazlas ir palink?jo visiems pasinaudoti ger?ja Kazl? R?dos savivaldyb?s bendruomeni? ir nevyriausybini? organizacij? patirtimi pradedant bendruomeni? socialin? versl?.
Lietuvos žem?s ?kio ministerijos Kaimo pl?tros departamento Alternatyvios veiklos skyriaus specialist? Jolanta Vai?i?nien? pristat? Leader metodo perspektyvas 2014-2020 metais.
Apie perspektyvas kuriant naujas socialines paslaugas savivaldyb?je ir savivaldyb?s bendradarbiavim? su rajono bendruomen?mis kalb?jo Kazl? R?dos savivaldyb?s Socialin?s paramos ir sveikatos prieži?ros skyriaus ved?ja Judita Simonavi?ien?.
Praneš?ja pasidžiaug?, kad Savivaldyb?s socialin?s paramos ir sveikatos prieži?ros skyrius gali Lietuvai pristatyti socialinio verslo pradmenis nevyriausybin?se organizacijose, kuriuos Kazl? R?dos savivaldyb? s?kmingai ?gyvendina jau tre?ius metus. Socialines paslaugas (vaik? dienos centr? veikla, karšto maisto dalijimas, atstovavimas, tarpininkavimas, asmens higienos, transporto ir kt. paslaugos) savivaldyb?s bendruomen?s teikia 122 kaimo žmon?ms. Ved?jos pranešimas paskatino aktyvi? susirinkusi?j? diskusij?, nes visiems buvo ?domu kaip ši? patirt? panaudoti savame krašte..
Kazl? R?dos savivaldyb?s bendruomeni? asociacijos, S?duvos krašto vietos veiklos grup?s pirminink? Reda Kneizevi?ien? iš „pirm? l?p?“ pristat? socialini? paslaug? tinkl? ir jo k?rimosi aspektus savivaldyb?je. Buvo pamin?tos ne?gali?j? integracijos problemos, vaik? dienos centr? veikla ir kitos bendruomeni? teikiamos paslaugos kaimo žmon?ms.
Apie Nevyriausybini? organizacij? ir bendruomeni? pl?tros aspektus teikiant socialines paslaugas kalb?jo Lietuvos Respublikos socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos Bendruomeni? reikal? skyriaus ved?jas Ar?nas Ku?ikas.
Temos aktualum? patvirtino aktyvios susirinkusi?j? diskusijos, kurios tes?si ir ragaujant Antanavo bendruomen?s moter? išvirt? šiupin?, kuriuo t?dien buvo vaišinami ne tik Lauko dienos sve?iai, bet ir tiek kaimo žmon?s, kuriems teikiama karšto maisto ? namus paslauga.
Tik?tina, kad aktyvi bendruomeni? pozicija socialinio verslo link ir geranoriškas savivaldybi? poži?ris ? nevyriausybini? organizacij? iniciatyvas tur?s ateit? Lietuvos kaime kiekvienos savivaldyb?s teritorijoje.

 

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .