Laukia Stasiuko mugė

2010-03-19 11:44

Regina  VESELIEN?, viagra buy

bendruomen?s „Šlyninkos vandens mal?nas“ pirminink?

Esu gimusi ir užaugusi Zaras? rajono Šlyninkos kaime. Nuo pat vaikyst?s mane lyd?jo Nikajos up?s šniokštimas ir mal?no gaudesys. Mano t?veli? gyvenimas nuo jaun? dien? buvo susij?s su mal?nu ir jo veikla, more about amatais. Šviesaus  atminimo t?velis Jonas Malakauskas dienas skirdavo malimui, viagra sale o po darbo mal?ne, vakarais, veldavo veltinius, mil?, si?davo apatinius drabužius. Mama Stefanija Malakauskien?, kaip ir dera mal?nininko pa?iai, kepdavo iš ?ia pat sumalt? milt? ne tik namin? duon?, bet ir vestuvinius „kringelius“, pyragus.

Mano vaikyst?s laikais niekas nesak?, kad mano t?veliai amatininkai. Anuomet visi kaimo žmon?s gerai išman? kok? nors amat?, siuvo, aud? ir mezg?, drož?, kal?, pyn? ir su savo rank? darbo gaminiais važiuodavo ? kasmetinius kermošius. Vieni parduodavo tai, k? ilgais rudens-žiemos vakarais tur?davo pasidar?, kiti pirkdavo nusiži?r?t? arba ?kyje labai reikaling? daikt?, treti papras?iausiai mainikaudavo.

Vis? tai prisiminiau, atradusi rajono laikraštyje „Zaras? kraštas“ nauj? puslap? apie tradicinius senuosius amatus. Kadangi m?s? bendruomen?s tikslas – perduoti jaunajai kartai duonos kepimo tradicij?, supažindinti su senoli? gyvenimo b?du, pasidalyti didžiausiu turtu – tris šimtme?ius menan?iu Šlyninkos vandens mal?nu, mes nutar?me prisid?ti prie  m?s? prot?vi? palikimo, perduodam? iš kartos ? kart? tradicij? populiarinimo. Jau?iu didel? nostalgij? tikriesiems amatams, o sugr?žusi su vyru ? gimt?j? Šlyninkos mal?n? prat?sti savo t?v?  darb?, labiausiai pasiilgstu kasmet Vilniuje šurmuliuojan?ios Kaziuko mug?s, kurios pagrindinis akcentas – tradiciniai amatai, kai iš visos Lietuvos suvažiuoja ?vairi? gal? meistrai parodyti ir parduoti per žiem? sukurt? darb?.

Labai tikim?s neabejing? tautiniam paveldui ir mums pritarian?i? žmoni? surengti pavasarin? Stasiuko amat? mug? prie senojo Šlyninkos vandens mal?no. Pavasar? orai bus šiltesni ir sausesni, o svog?nai jau pasodinti, tad kod?l per Stasines mums visiems nesusitikus su savo rank? darbo grožyb?mis, nepasider?jus, nepamainikavus arba nepardavus? Senieji amatininkai atskleist? jaunim?liui savo amato paslaptis, pamokyt? ir paporint? apie m?s? prot?vi? gyvenim? senov?je. Visi gražiai, kaip per Užgav?nes, pašurmuliuotume.

Didžiausias džiaugsmas visiems b?t? pamatyti, kaip pinami krepšiai, veliami veltiniai, skobiami šaukštai, žiedžiami puodai, kaip tarp tikr? amatinink? šurmuliuoja ilgais sijonais pasir?džiusios moterys ir virv?mis marškinius susijuos? vyrai, kaip nuo kaimišk? g?rybi? sunk?ja j? rankose ?ia pat ?sigyti pinti krepšiai. Labiausiai nor?t?si išvengti ki?ini? preki?, netikr? amat?.

?rodykime, kad m?s? krašto amatai, tradicijos ir švent?s yra gyvos, kad m?s? krašto žmon?s  yra auksarankiai. Pritarkite m?s? ?d?jai dalyvaudami rengiamoje Stasiuko mug?je, kuri ?vyks Geguž?s 8 diena prie senojo Šlyninkos vandens mal?no.

Dalyvius prašome registruotis telefonu 8 686 23348 arba  www.slyninkosmalunas.lt .

Dalyvavimas nemokamas!

Jūs galite rašyti komentarą
  1. 2010-03-31 19:29 Aurelija:

    Puiki iniciatyva, būtinai dalyvausime ir ne tik parodysime kokių amatų jau išmokome, bet ir iš senųjų meistrų mielai priimsime patarimus bei išmintį :)
    Ačiū

Rašyti komentarą

. . . .