Labdaros paramos fondas “Tekantis vanduo”

2010-03-03 00:20

Labdaros paramos fondas “Tekantis vanduo”, pill remiamas Nyderland? fondo R.C. Maagdenhuis, what is ed skelbia Maž? projekt? konkurs? 2010 metams. Šio konkurso tikslas – skatinti bendruomeni? ir nevyriausybini? organizacij? aktyvum?, ampoule išsiaiškinant  svarbiausias sp?stinas socialines problemas artimiausioje aplinkoje, ieškant racionaliausi? ir tinkamiausi? b?d? t? problem? sprendimui.

Numatoma remti tokias iniciatyvas:
- Vidinis organizacijos stiprinimas, labdaros/paramos id?j? ?gyvendinimas, panaudojant sumani? kraštie?i? patirt?, meninink? k?ryb?, pritraukiant pilie?i? asmenines, socialiai orientuoto verslo ir pan. l?šas.
- Savanoriško darbo ir tarpusavio pagalbos princip? taikymas, mažinant ne?gali?j?, vieniš?, turin?i? priklausomybi? ir pan. žmoni? socialin? atskirt, sprendžiant socialini? grupi? (vaik?, jaunimo, pagyvenusi?, moter? ir pan.) problemas.

Paraiškos apimtis 2-3 lapai, kur b?tina:
- Nurodyti tiksl? prašan?ios org. pavadinim?, piln? adres?, telefono ir fakso numerius, elektroninio pašto adres?.
- Trumpai ir konkre?iai apib?dinti vykdomos veiklos pagrindines kryptis.
- Pateikti prašomos paramos argumentacij?, t.y. nurodyti koki? socialin? problem? ir kod?l reikia spr?sti.
- Nurodyti projekto ?gyvendinimo eig?, kas bus tiesioginiai projekto vykdytojai ir kas naudos gav?jai.
- Pateikti reikaling? l?š? s?mat?, kur konkre?iai nurodyti svarbos tvarka kam ir kiek reikia l?š? bei visus galimus ir numatomus finansavimo šaltinius, r?m?jus.
- Nurodyti numatom? socialin? efekt?, ?gyvendinus projekt?, t.y. laukiamus konkre?ius poky?ius.

Paraiškas iki 2010 m. geguž?s 31 d. teikti Žydrei Grabauskienei el. paštu  aszydre@centras.lt, o Registravimo pažym?jimus – faksu 370-37-489 109. Pasiteirauti galima telefonu 8-37-489 109 ne darbo metu.

Maksimali tik?tina paramos suma 7000 Lt.

Bus vertinamas paramos prašan?ios organizacijos nari? aktyvumas bei pastangos, projekto aktualumas ir dalykiškumas, sprendimo konkretumas,  pasirengimas ?gyvendinti projekt?,  geb?jimas numatyti ?gyvendinamo projekto naud?, norimus pasiekti poky?ius.

Paramos prašanti org. apie svarstymo rezultatus bus informuota raštu per tris  m?nesius nuo paraiškos gavimo dienos.

Parama neskiriama:
darbo užmokes?iui, patalp? nuomai, komunalin?ms ir kitoms einamosioms išlaidoms padengti.
Pirmenyb? nebus teikiama projektams, kuri? esm? n?ra poky?iai, o tik norim? ?sigyti priemoni? s?rašas (pvz.: kompiuterin? ?ranga, treniruokliai, garso stiprinimo aparat?ra, biliardas, išvykos ? tarptautinus renginius ir pan.).

informacija: www.bendruomenes.lt

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .