Labdaros ir paramos fondas „Išgirsk mane“ kviečia aukoti 2% gyventojų pajamų mokesčio!

2011-03-17 14:37

 

Labdaros ir paramos fondas “Išgirsk mane”, approved jau daugiau, visit this kaip penkerius metus r?pinasi Zaras? rajono šeimomis, cheap auginan?iomis sunkiai sergan?ius vaikus, o taip pat teikia param? sunkiai sergantiems jauniems žmon?ms iki 25 met?.

Norim nuoširdžiai pad?koti visiems, atsiliepusiems ? m?s? prašym? aukoti 2% gyventoj? pajam? mokes?io. 2010-aisiais b?tent tokiu b?du labdaros ir paramos fondo „Išgirsk mane“ biudžetas pasipild? 5849,04 Lt. Gaila, bet pra?jusieji metai nebuvo labai dosn?s lyginant su 2009-aisiais, kai iš gyventoj? pajam? mokes?io surinkome net 13 452,26 Lt. Žinoma, tai ne vienintel?s labdaros ir paramos fondo pajamos.

Nevert?t? pamiršti ir gruodžio m?nes? organizuoto jau penktojo Kal?dinio labdaros – paramos vakaro, kurio metu labdaros fondo s?skait? papild? 4887 Lt. Didžioji dalis t? vakar? surinkt? l?š? buvo meno kurini? aukciono metu (4340 Lt) ir 547 Lt buvo rasti auk? d?žut?je. Galime tik pasidžiaugti, jog per penkerius metus išdalinome per 120 000 Lt!

Nors sunkmetis pernai paliet? ir mus, neleidome sau nusiminti ir toliau t?s?me savo misij? pagelb?ti sunkiai sergantiems mažiesiems savo bendruomen?s nariams. Džiaugiam?s, jog d?ka kit? skausmui neabejing? žmoni? gal?jome ir toliau remti vaiku?ius ir j? šeimas. Prisid?jome tiek dalinai finansuodami gydymo išlaidas, tiek gerindami ligoniuk? gyvenimo s?lygas. Džiaugiam?s gal?j? pradžiuginti b?tiniausiais ar trokštamiausiais daiktais bent šiek tiek praskaidrinant vaikyst?.

D?kojam Jums, mieli labdaros ir paramos fondo „Išgirsk mane“ bi?iuliai, už bendradarbiavim? ir param?, kuri? nuolat jau?iame.

Kreipiam?s ? visus neabejingus prisijungti prie fondo veiklos. Pildydami gyventoj? pajam? mokes?io deklaracijas paaukokite 2% sunkiai sergantiems Zaras? rajono  vaikams. Raskime j?g? pad?ti tiems, kuriems m?s? parama šiandien labai reikalinga!

 

Išgirskime vieni kitus ir atsiliepkime !

Deklaruodami pajamas, nurodykite šiuos duomenis:

Labdaros ir paramos fondas „Išgirsk mane“

?mon?s kodas: 300128558.

Adresas:  Mal?no g. 7, Zarasai,

A/S: LT077300010090930446.

Telefonas pasiteirauti:  +370 616 19403.

A?i? už J?s? supratingum?!

Pagarbiai

Labdaros ir paramos fondo „Išgirsk mane“

Valdyba

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .