Kvietimas teikti paraiškas kūno kultūros sporto finansavimo konkursui ,,Sportuojanti bendruomenė“

2016-02-18 11:32

Sportuojanti bendroumeneTinkamas pareišk?jas – bendruomenin?s organizacijos, what is ed kuri? steigimo dokumentuose nurodyta, unhealthy kad jos pl?toja (vienokia ar kitokia forma) k?no kult?r? ir sport?, sveik? gyvensen?, poilsio, turizmo bei rekreacin? veikl? ir kurios, paraiškos teikimo metais, iš departamentui skirt? valstyb?s biudžeto asignavim? n?ra gav? l?š? to paties pob?džio veiklai.

Konkurso tikslas – sudaryti s?lygas gyvenam?j? vietovi? bendruomenes tapti fiziškai aktyvesn?ms, sveikesn?ms ir stiprinti bendruomeniškum?.

Uždaviniai:
• suteikti daugiau galimybi? bendruomeni? gyventojams fiziškai aktyviai leisti laisvalaik? ir stiprinti sveikat?, si?lant jiems ?vairi? fizinio aktyvumo užsi?mim? ir sportin?s veiklos pasirinkim?;
• per sport? mažinti socialin?s atskirties apraiškas bendruomen?se, stiprinti gyventoj? pilietin? aktyvum? ir bendruomeniškum?;
• skatinti savivaldybi? institucij? ir ?staig? bei bendruomeni? organizacij? tarpusavio bendradarbiavim?, gerosios patirties fizinio aktyvumo skatinimo srityje sklaid?;
• didinti gyvenam?j? vietovi? bendruomeni? informuotum? apie gyvenamoje vietov?je veikian?i? nevyriausybini? k?no kult?ros ir sporto organizacij? veikl?, esamos, fiziniam aktyvumui skirtos, k?no kult?ros ir sporto infrastrukt?ros panaudojimo galimybes.
Projekt? veiklos turi b?ti skirtos gyvenamosios vietov?s bendruomen?s fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos per k?no kult?r? ir sport? skatinimui (k?no kult?ros pratyb? organizavimas, kiti fiziniai aktyvaus laisvalaikio renginiai: sveikatos dienos, m?g?jiškos varžybos, turizmo s?skrydžiai, rekreaciniai ir edukaciniai k?no kult?ros ar sporto renginiai, susitikimai su ?žymiais sportininkais, gyvenam?j? vietovi? bendruomeni? varžytuv?s ir pan.

Projektai turi b?ti orientuoti ? K?no kult?ros ir sporto srities ,,Sveikos gyvensenos per fizin? aktyvum? skatinimas” krypt? ,,Bendruomen?s nari? fizinio aktyvumo skatinimas“.

Reikalavimai projektams:
• vieno užsi?mimo (priemon?s) ?vykdymas per savait?;
• ne mažiau, kaip 45 min. trukm? vienam užsi?mimui (priemonei);
• ne mažiau, kaip 6 užsi?mimai (priemon?s).

Finansavimas ir intensyvumas:
finansavimas Iki 2000 eur. (vienam asmeniui užsi?mimui (priemonei) skiriant iki 3 eur), intensyvumas iki 100 proc.
Paraiškos teikimo terminas – 2016 m. kovo 1 d.

Šaltinis: http://www.kksd.lt

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .