Kviečiame Tave, zarasieti, išsakyti savo mintis diskusijose apie savo gyvenamosios vietovės kraštovaizdžio tvarkymą!

2016-10-20 20:49

Zaras? rajono savivaldyb?s administracija, more about nor?dama pagerinti Lietuvos ir Zaras? kaip pasienio miesto ?vaizd?, išsaugoti ir gausinti, atskleisti ir ?domiai pateikti nat?ralius m?s? krašto lobius zarasiškiams ir miesto sve?iams, pradeda rengti projekt? „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologin?s b?kl?s gerinimas Zaras? rajone“*.

Numatoma pritaikyti lankymui ir kraštovaizdžio apžvalgai Sm?lyn?s kaime esant? Laukeso ežero pusiasal?, besiribojant? su valstybine siena, Laukesos (Nikajaus) up?s, Griežto, Zaraso ir Zarasai?io ežer? pakrantes, atverti Zaras? miesto panoram? nuo Zaraso ežero pietin?s pakrant?s.

Kempingo teritorijaPažvelk, ar numatomos vietov?s Tau svarbios? Gal tai Tavo gyvenamoji, poilsio vieta, o gal – Tavo miesto pasididžiavimas! Nepraleisk progos sužinoti daugiau, išsakyti savo l?kes?ius ir nuomon? d?l kraštovaizdžio tvarkymo!

K? GALI PADARYTI?

  • Ateik ? susitikimus ir diskutuok kartu

Š.m. spalio 26 d. 17 val. – lankymo ir kraštovaizdžio apžvalgos galimybes Sm?lyn?s kaime esan?iame Laukeso ežero pusiasalyje, besiribojan?iame su valstybine siena numatoma aptarti Dimitriški? kaime, Žem?s ?kio mokyklos 7 kabinete. Aktyviai kvie?iami dalyvauti Zaras? seni?nijos, Dimitriški?, Sm?lyn?s, Sarakiškio kaim? gyventojai.

Š.m. spalio 27 dien? 15 val. – Laukesos (Nikajaus) up?s, Griežto, Zaraso ir Zarasai?io ežer? pakran?i? kraštovaizdžio tvarkymo ypatumus numatoma aptarti su Zaras? miesto seni?nijos žmon?ms P. Širvio progimnazijoje, P.Širvio g. 7/14;

Ši? met? lapkri?io 15 dien? 17 val. Zaras? rajono viešojoje bibliotekoje, D. Bukonto g. 20, parengt? Visuomen?s dalyvavimo kraštovaizdžio formavime program? numatoma apsvarstyti kartu viešai. Kvie?iami visi, kas neabejingi gyvenamosios vietov?s kraštovaizdžio tvarkymo projektui.

  • Dalinkis informacija su draugais ir kaimynais
  • Parašyk raštu.

J?s? raštišk? pasi?lym? iki lapkri?io 11 d. laukia ir detalesn? informacij? darbo dienomis teikia konsultantai – UAB „Ekostrukt?ra“ (Raudondvario pl. 288A-9, LT-47164 Kaunas, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt) atstovaujan?ios Giedr? Godien?, tel. + 370 68563451 ir  Elena Archipovait?, tel. +370 68501166; el.p. zarasai2016@ekostruktura.lt; info@ekostruktura.lt

Zaras? rajono savivaldyb?s administracijos Teritorij? planavimo skyriaus ved?jas Vaclovas Stankevi?ius, tel. 8 385 37145 el. p. vaclovas.stankevicius@zarasai.lt

*Projekt? numatoma vykdyti pagal 2014–2020 met? Europos S?jungos fond? investicij? veiksm? programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos ištekli? darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemon?s „Kraštovaizdžio apsauga“ priemon?s veikl?: Etalonini? kraštovaizdži? formavimas pasienio teritorijose.

Kempingo teritorija

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .