Kviečiame tapti Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės nariais

2015-02-06 18:54
?gyvendinant Lietuvos kaimo pl?tros 2014–2020 met? program?, viagra 100mg  nuo 2015 met? kaimo region? vietos veiklos grup?s (VVG) ir žuvininkyst?s region? vietos veiklos grup?s (ŽRVVG) vietos pl?tros strategijas (VPS) gali rengti ir ?gyvendinti kartu. Dvisektorin?s VPS bus finansuojamos dviej? fond? l?šomis -  Europos žem?s ?kio fondo kaimo pl?trai ir Europos j?r? reikal? ir žuvininkyst?s fondo.

Naujai kuriama Zaras? – Visagino regiono vietos veiklos grup? (ZVRVVG) planuoja ?gyvendinti dvisektorin? VPS, kuri apimt? Zaras? rajono ir Visagino savivaldybi? teritorijas, išskyrus Savivaldybi? centrus. Tai užtikrint? 2007-2013 m. LEADER metodu ?gyvendintos Vietos pl?tros strategijos t?stinum? regione.

Kvie?iame kaimo bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, verslo juridinius asmenis (veikian?ius kaimo teritorijoje), vieš?sias ?staigas (kuri? steig?jai n?ra valstyb? ar savivaldyb?)  tapti Zaras? – Visagino regiono vietos veiklos grup?s  nariu.

Visuotinis  susirinkimas ?vyks š.m. vasario 10 d., 14 val. Zaras? rajono savivaldyb?s sal?je. Norintieji tapti nariais turi pateikti:  juridinio asmens ?stat? kopij?, prašym? raštu tapti ZVRVVG  nariu;  sprendim? d?l stojimo ? ZVRVVG ir ?galiojim? atstovaujan?iam asmeniui (jei tokio reikia).

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .