KŪRYBIŠKUMAS ITALIJOS KAIMO VIETOVĖSE

2010-10-28 06:20
Paskelbta VVG

information pills Jurat? Bui?enkien?” src=”http://www.zarasubendruomenes.lt/wp-content/uploads/2010/10/Stažuot?-Italijoje-Martynas-Veselis-Jurat?-Bui?enkien?-150×150.jpg” alt=”" width=”150″ height=”150″ />Vis dažniau išgirstama k?rybini? industrij? pl?tra paskatino Ignalinos rajono VVG kolektyv? pasidom?ti šiuo intriguojan?iu reiškiniu išsamiau. Dalyvaujant renginiuose k?rybini? industrij? tema kilo iniciatyva pasisemti patirties iš toliau pažengusi? valstybi? siekiant kad regione ?gyvendinami projektai atitikt? pažangi? laikme?io dvasi?, b?t? inovatyv?s ir original?s.

Regiono gyventojai turi galimybes pretenduoti ? savivaldyb?s, regiono, nacionalini? ar ES fond? param?, ta?iau tam, kad visuomeniniai bei verslo projektai b?t? konkurencingi ir original?s, reikalingos naujos id?jos, tiksliau naujas poži?ris ? ?prastus daiktus ir procesus. Labai svarbu išmokti ?vertinti, pristatyti ir parduoti savo rank? ar proto k?rin? vietos ar tarptautin?je rinkoje, tod?l šiam projektui ir parinkta k?rybini? industrij? koncepcija kaip labai aktuali regionui. Tikimasi, kad patirties ?gij? regiono konsultantai, teikiantys konsultacin? pagalb? projekt? reng?jams sugeb?s perteikti savo žinias besidomintiems pareišk?jams.

?gyvendinto projekto tikslas – skatinti k?rybini? industrij? pl?tr? tobulinant Ignalinos atomin?s elektrin?s regiono konsultant? profesines žinias ir ?g?džius. Projekte dalyvavo 3 nesiekian?ios pelno ir teikian?ios vieš?sias paslaugas organizacijos, veikian?ios Ignalinos AE regione: Ignalinos rajono VVG, Zaras? savivaldyb?s VVG ir IAE regiono verslo inkubatorius bei tarpinis partneris – Sistema Turismo s.r.o., veikianti Italijos Rimini provincijoje, kuri taip pat kaip AE regionas pasižymi rekreaciniais ištekliais, tradiciniais verslais, kurortine veikla, panašia institucine s?ranga. Projekto metu šeši atrank? pra?j? Ignalinos AE regiono konsultantai 2 savaites stažavosi Italijoje, Rimini, Emilia Romania regione, lankydami ?vairias organizacijas ir institucijas bei verslo subjektus. Stažuot?s dalyviams d?mesio skyr? ir vietos bei regiono valdžios atstovai.

Vizito programa buvo sudaryta kompleksiškai, siekiant ?traukti visus pagrindinius k?rybini? industrij? koncepcijos elementus: nuo id?jos, k?rinio, produkto, paslaugos suk?rimo iki metod? j? realizuoti vietin?je bei regionin?je plotm?je. Projekto dalyviai susipažino su vietini? gamintoj? kooperacijos praktika, produkt? k?rimo ir realizacijos principais, vietini? gamintoj? veiklos ir apmokestinimo ypatumais, kaimo turizmo ?moni? patirtimi, paslaug? formavimu, rinkodaros išskirtinumu, projekt? finansavimo pagal Leader program? praktika. Užmegzti kontaktai su vietos veiklos grupe „Altra Romana“, turin?ioje patirt? LEADER iniciatyvos projekt? ?gyvenime nuo 1992 m.  Dalyviai susipažino su ši? organizacij? strukt?ra ir infrastrukt?ra, siekdami ?sisavinti j? patirt?, kaip kuriamas, pristatomas ir parduodamas k?rybinis vietinis produktas.

Daug d?mesio stažuot?s metu buvo skiriama strateginiams regiono, regioninio produkto vystymo ypatumams. Regione taikomas „Nulinio kilometro principas“ skatina regiono gyventojus vartoti vietoje pagamintus produktus, kadangi jie yra b?dingi tam kraštui, sveikesni, pigesni, nes parduodami vietoje. Visi regiono pl?tros, rinkodaros procesai planuojami atsižvelgiant ? tvaraus vystymo principus, ekologinius aspektus, orientuojantis ? žmones, potencialius regionini? produkt? bei paslaug?  vartotojus, pavargusius nuo miest? šurmulio ir didelio tempo. Beveik visi lankyti gamybiniai objektai kuria ne tik produkt? bet ir visuomenin? paslaug? – edukacines programas jaunimui, kuriose jie mokomi amat?, tradicin?s kulinarijos, elgesio su gyv?nais paslap?i?. Ital? geb?jimas ?prastiems produktams suteikti „nauj? kv?pavim?“ paver?iant juos nauju produktu ar paslauga (arbata iš vyšni? uog? „uodeg?li?“, šieno „vonios“ ir pan.), geb?jimas panaudoti istorin? patirt? naujam planavimui paliko gil? ?sp?d? stažuot?s dalyviams.

Nuotraukoje iš kair?s: Stratos Diakatos priiman?iosisos organizacijos „Sisitema Turismo“ Rimini padalinio vadovas, projekto dalyv? Aleksandra Krugliakova, Ignalinos AE regiono verslo inkubatoriaus finansinink?, Edmundas Kilkus, Ignalinos rajono turizmo informacijos centro direktorius, Pierangelo Bergamaschi Civitella di Romagnia meras (Provincija di Forli-Cesena), Ligita Smagurauskien?, Ignalinos rajono kaimo pl?tros strategijos ?gyvendinimo vadov?,  Pierlorenzo Rossi VVG „Altra Romagna“ vice prezidentas, Fausto Faggioli Europos kaimo turizmo svetingumo akademijos prezidentas, Martynas veselis, Zaras? rajono valdybos narys, J?rat? Bui?enkien?, Zaras? rajono VVG projekt? vadov?, Jelena Jusis, Ignalinos rajono VVG projekt? vadov?.


Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai:

Rašyti komentarą

. . . .