Konferencija „Bendruomenių įtaka viešojoje politikoje“

2014-12-17 16:09

Samaniai Visuotinis 7 Baigiant projekt?Zaras? rajono bendruomeni? institucini? geb?jim? ugdymas“, health kur? pagal Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybini? organizacij? institucinio stiprinimo projekt? finansavimo 2014 m. program? ?gyvendino Zaras? rajono bendruomeni? asociacija, drug gruodžio 10 d. Samani? bendruomen?s „Dvargantis“ namuose ?vyko baigiamoji konferencija. Pranešim? „Bendruomeni? ?taka viešojoje politikoje“ pareng? Zaras? rajono savivaldyb?s vietos grup?s tarybos pirmininkas Arnoldas Abramavi?ius.

Praneš?jas ?vardino, price jog bendruomeni? ?takos stiprinim? suprantame kaip apibr?žtoje teritorijoje gyvenan?i? ir tarpusavio socialini? ryši? bei organizacin?s infrastrukt?ros siejam? žmoni? ?galinim? spr?sti vietos reikalus bei kaip bendruomenini? organizacij? (j? asociacij?) veiklos stiprinim? viso nevyriausybini? organizacij? sektoriaus pl?tojimo kontekste. Lektorius pabr?ž?, jog ypa? yra svarbu skatinti vietos bendruomeni? pilietiškum?, iniciatyvum? ir veiklum? kaip vietos ekonomin?s socialin?s gerov?s pagrind?, taip pat ?tvirtinti realias gyventoj? galimybes per tiesioginius seni?nai?i? ir seni?n? rinkimus ?takoti vietos savivaldos institucij? veikl?. A.Abramavi?ius papasakojo apie 2014 – 2020 met? Nacionalin?s pažangos programos antrojo prioriteto tikslus ir uždavinius, svarbiausius artimo/vidutinio laikotarpio išš?kius, Vietos bendruomeni? savivaldos politikos pagrind? ?statymo projekto tikslus ir uždavinius.

Konferencijoje diskusijose dalyvavo bendruomeni? ir rajono Savivaldos atstovai, Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s nariai.

Renginys ir projekto metu ?vyk? mokymai ne tik pakel? projekto dalyvi? kvalifikacij?, suteik? žini?, padidino geb?jimus viešosios politikos srityje, bet suteik? pasitik?jimo ir motyvacijos aktyviai dalyvauti rajono viešosios politikos gyvenime.

 

Zaras? rajono bendruomeni? asociacija

 

 

 

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .