KONCERTAS „BŪK SVEIKAS, PAVASARI“

2010-04-21 21:09

sickness ” src=”http://www.zarasubendruomenes.lt/wp-content/uploads/2010/04/Justinos-Deinyt?s-ir-Živil?s-Kalasauskait?s-foetepijoninis-duetas-150×150.jpg” alt=”" width=”150″ height=”150″ />Koncertas „B?k sveikas, pavasari“ Duset? Meno mokykloje balandžio 15 dienos popiet?, vyko jau dešimt? kart?. Tai fortepijonini? ansambli? koncertas, kuris jau tapo tradiciniu ir labai reikšmingu Duset? Meno mokyklos fortepijono klas?s moksleiviams. Nors ži?rov? nebuvo gausu, ta?iau patys vaikai, šio koncerto atlik?jai, koncertavo taip,  tarsi grot? didžiojoje scenoje, tarsi ži?rov? sal? b?t? pilnut pilnut?l?…

Koncerto scena buvo papuošta spalvot? balion? puokšte su Lietuvos Kredito Unijos ( LKU ) emblemomis – nes Ignalinos Kredito Unija ( IKU ), kuri priklauso  Lietuvos Kredito Unijai, buvo pagrindin? šio koncerto r?m?ja. Ignalinos Kredito Unijos  atstov? Izolda Genien?  ? š? koncert? atvyko dar ir su saldžiomis dovanomis, skirtomis visiems koncerto dalyviams. Dovanos ir suvenyrai buvo ne tik iš IKU, bet ir iš koleg? –  Meno mokyklos dail?s skyriaus mokini?. Labai ?domius keramikos dirbinius  koncerto dalyviams padovanojo dail?s mokytojas Romualdas Pu?ekas.

Susirinkusius ? koncert? ži?rovus pasveikino renginio vedan?iosios, Meno mokykos moksleiv?s,  Laura Lingyt? ir Aist? Matiukait? tokiais žodžiais: „Lab? dien?, gerbiami ži?rovai. Jau dešimt? kart? susirenkame ? nuostabi? švent? „B?k sveikas, pavasari“. Jos pakviet? ? scen? svarbiausi? šio koncerto veik?j?, kurios iniciatyva ir vyksta ši graži pavasario švent? – mokytoj? Regin? Gadliauskien?, pavadin? j?  „šios švent?s direktore“.

Sunkiai sl?pdama jaudul? mokytoja Regina Gadliauskien? pasveikino jaunuosius muzikantus, savo koleges fortepiono mokytojas Birut? Puslien?, Gražin? Baranauskien?, Rit? Povilaityt? ir pad?kojo Meno mokyklos direktorei Daliai Deinienei už didel? param? puosel?jant šios švent?s tradicijas. Pad?kojo ankstesnei Meno mkoyklos direktorei Gražinai Baranauskienei , kurios parama suteik? pradži? šio koncerto gyvenimui.  Mokytojos  Reginos, vis? šird? atiduodan?ios vaiku?i? talent? paieškai ir ?gdymui, žodžiuose skamd?jo ir meil? muzikai,  ir meil? vaikams,  ir laim?, kad gali dirbti  tok? m?giam? darb?. Mokytoja pamin?jo, kad šis koncertas – tai vis? met? darbo ataskaita, tai vaik? pastang? ?vertinimas, nes kiekvienam šio koncerto dalyviui buvo paruoštos ne tik dovan?l?s, bet ir diplomai. Ji prilygino muzikuojan?ius vaikus augalams, kurie  ateityje b?tinai pražyd?s nuostabiausiais žiedais, nes  vaikyst?je prisiliet? prie muzikos, prie meno,   gyvenime žmon?s tampa truput? kitokesniais –  jautresniais, geresniais,  savo sielose nešiojan?iais muzik?…

Šiame koncerte skamb?jo tik naujausi moksleivi? išmokti k?riniai. Ugnei Ambozaitytei ir Aistei Ambrozaitytei,  paskambinusioms A. Gniesino „Paukštel?“, Akvilei Semionovaitei ir Rusnei Kaškauskaitei, skambinusioms V. Kalinikovo „Šeš?l?“, bei Ad?lei Krikš?ionaitytei su Rusne Kaškauskaite atlikusiomis A. Kubili?no „Baravyk?“ šios dienos koncertas buvo pirmasis j? gyvenimuose ir kelyje ? ateities muzikos pasaul?. Šalia ši? pirm?j? kart? koncertavusi?, buvo ir labai pasižym?jusi? atlik?j?, ?vairi? konkurs? ir festivali? laurea?i?. Štai Gust? Pužait? ir Vilt? Rimdeikait?, šiame koncerte paskambinusios A. Diabelli „Rondo“, yra 2006 – t?j? met? respublikinio fortepionini? ansambli? konkurso Panev?žio konservatorijoje diplomant?s; 2008 – t?j? met? respublikinio fortepijonini? ansamblio festivalio Vilniuje dalyv?s;  tarptautiniame fortepionini? ansambli? konkurse ( Latvijoje ) tapo laureat?mis; 2009 – taisiais  festivalyje – konkurse „Spindul?lis Obeliuose“ tapo nugal?tojomis; ši? met? kovo m?nes? dalyvavo respublikiniame fortepijonini? ansambli? konkurse „Muzikin?s akimirkos“ Utenos muzikos mokykloje ir tapo diplomant?mis. Šiame konkurse Utenoje dalyvavusios Justina Deinyt? ir Živil? Kalasauskait? tapo laureat?mis. 2007 metais respublikiniame fortepijonini? ansambli? konkurse „Šokio pasaulyje“ Vilniuje  buvo apdovanotos diplomais „Už geriausiai atlikt? k?rin?“ ir šio koncerto  vedan?iosios Laura Lingyt? ir Aist? Matiukait?.

Dar šiame straipsnyje liko nepamin?ti jaunieji  atlik?jai:  Indr? Pupeikyt? ir Rugil? Miškinyt? pagrojusios E. Sigmeister „Sen? d?d? orkestr?“; Vismant? Sinkevi?iut? ir Greta Stankevi?iut? atlikusios A. Sniavadskaja k?rin? „Geras vabalas“; Kamil? Matiukait? ir Simona Deinyt? paskambinusios M. Glinkos „Šok?“; Emilija ?ypait? drauge su savo mokytoja Birute Pusliene pagrojusios K. M. Veberio „Vals?“; Tomas Strazdas ir Dovydas Taraila paskambin? L. V. Bethoveno „Marš?“; Gaudvyl? Juotkait? ir Greta Kavoliukait? pagrojusios J. S. Bacho „Pokšt?“; Jovil? ?i?inskait? ir Salvija Ulevi?iut? paskambinusios K. M. Veberio „Vals?“.

Rašau š? straipsn? dar neišbl?sus nuostabaus koncerto ?sp?džiams ir labai bijau, kad nelikt? nei vieno šio koncerto dalyvio nepamin?to – ži?r?jau, klausiau ir ma?iau, kokios svarbios vaikams buvo šios švent?s akimirkos, ma?iau, kaip j? akyse šviet? džiugus pasididžiavimas atlikus k?rin?, kaip kiekvien? iš j? glost? ir skatino  j? mylim?  mokytoj? žvilgsniai, kokie jie buvo nepakartojami, nes jau  pajuto scenos trauk? ir žaves?. K? gali žinoti, gal ne vieno iš mano pamin?t? moksleivi? ateitis bus tampriai susijusi  su muzika. Labai tikiu, kad kitais metais ? 11 – t?j? fortepijono ansambli? koncert? susirinks daug, daug ži?rov?…

Prasmingai nuskamb?jo ir koncerto vedan?i?j? padelkamuotas  poet?s Salomejos Neries eil?raš?io, sveikinan?io pavasar?,  posmas:

„M?s? dienos -  kaip švent?,

Kaip žyd?jimas vyšnios, -

Tai skub?kim gyventi, -

Nes prab?gs – nebegr?š jos !…“

Marija VARENBERGIEN?

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai: ,

Rašyti komentarą

. . . .