Kaimo gyventojus, amatininkus, kaimo bendruomenių atstovus informuojame

2010-09-16 12:37

Vš? Ignalinos AE regiono pl?tros agent?ra pradeda Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sien? programos  projekt? “Teminiai kaimai”. Kvie?iame jame dalyvauti!

Pagrindin? tikslin? grup? projekte – Zaras? ir Ignalinos rajon? kaimišk? vietovi? gyventojai ir kaimynini? rajon? Latvijoje (Preilos, illness Kraslavos ir Daugpilio rajon?) kaimišk? vietovi? gyventojai.

Projekto tikslas – sukurti nauj?, patraukl? turistin? maršrut? – šeši? temini? kaim? tinkl? Euroregiono „Ežer? kraštas“ Lietuvos ir Latvijos pus?se.

Projekto trukm? – 2 metai (nuo 2010 m. liepos iki 2012 m. liepos).

Vadovaujantis partneris – Vš? Ignalinos AE regiono pl?tros agent?ra (Lietuva),

Partneris Latvijoje – Latgal?s regiono pl?tros agent?ra (Latgale Development Agency, Daugpilis)

Teminis kaimas yra vieta, kur vietiniai gyventojai užsiima amatais arba yra išsaugoj? kitas liaudies tradicijas (pvz. kepa duon?, renka vaistažoles ir pan.) ir turi galimyb? tuo užsiimant prad?ti smulk? versl?, pritraukiant turistus ir liaudies tradicijomis bei menu besidomin?ius žmones. Tokiuose kaimuose, turin?iuose savo tem? arba id?j? (pvz. Vaistažoli? kaimas, Pir?i? kaimas, Verb? kaimas, Lin? kaimas),  lankytojai b?t? supažindinami su amat? “paslaptimis”, b?t? leidžiama patiems pabandyti ir nusipirkti produkt? bei visa kit?, kas susij? su ta tema. Be to, ?ia lankytojas ar lankytoj? grup?s gal?s pavalgyti, pernakvoti, o galb?t net ir daugiau laiko praleisti.

Taigi, trijuose kaimuose Lietuvos pus?je ir trijuose Latvijos pus?je projekto pabaigoje tur?s b?ti minimum programa: 1) produktas, 2) edukacin? programa, 3) maitinimo paslaugos.

Projekto metu, pirmuosius metus, dešimties Ignalinos ir Zaras? rajon? kaim? (ir atitinkamai Latvijos kaim?) gyventojai/ kaimo bendruomeni? atstovai/ amatininkai

 • Bus mokomi, kaip prad?ti versl?, kaip save (savo paslaugas, produkt?) pristatyti  ir pan.;
 • Bus vežami ? pažintines keliones ?

o        Latvij?, aplankyti ten gyvenan?ius ir s?kmingai besiver?ian?ius amatininkus;

o        Jau egzistuojan?ius teminius kaimus Var?nos rajone ir Lenkijoje.

 • Kartu, po Temini? kaim? tinklo “v?liava” dalyvaus mug?se.

Po maždaug vieneri? met? nuo projekto pradžios atrinktuose 3 potencialiuose teminiuose kaimuose Lietuvos pus?je (atitinkamai LV)

 • Bus vedami special?s mokymai – amat? mokymai ir kt.
  • Ketinantiems prad?ti versl? bus padedama parengti verslo plan?, paruošti kitus dokumentus, veiklai reikalingus sertifikatus;
  • Naujiesiems teminiams kaimams bus sukurtos emblemos – prekiniai ženklai, naudojamos ši? reklamuojant šiuos kaimus. Jos bus ir ant šiuose kaimuose gaminam? preki?;
  • Marketingas, reklamin? kampanija

Nauda dalyvaujan?ioms savivaldyb?ms:

 • Padid?j?s kaime gyvenan?i? žmoni? užimtumas, sudarytos s?lygos sukurti naujas darbo vietas;
 • Kuriamas ir stiprinamas Ignalinos ir Zaras? rajon? ?vaizdis kaip regiono, kuriame aktyviai pl?tojamas turizmas;
 • Padid?jusios savivaldybi? biudžeto pajamos d?l išaugusi? turist? sraut?;
 • Kult?rinio paveldo išsaugojimas.

Daugiau informacijos teiraukit?s Ignalinos AE regiono pl?tros agent?ros projekt? vadov?s

Joanos Goštautait?s. Tel. 8-386-50401, mob. 8-699-39065, info@iaeregionas.lt, faksas 8-386-50402.

Tinklapis www.iaeregionas.lt

?domu: Straipsnis apie jau egzistuojan?ius teminius kaimus Lietuvoje ir svetur:

http://kauno.diena.lt/dienrastis/priedai/seima/miestieciai-grizta-prie-saknu-216462

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .